Regeling Adviescommissie Beeldende Kunst Schiedam 2009

Geldend van 10-10-2009 t/m heden

Intitulé

Regeling Adviescommissie Beeldende Kunst Schiedam 2009

Regeling Adviescommissie Beeldende kunst Schiedam 2009

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Adviescommissie beeldende kunst: de vaste commissie van advies van burgemeester en wethouders als bedoeld in artikel 84 van de Gemeentewet, waaraan de in deze regeling genoemde taken en bevoegdheden zijn gegeven;

 • b.

  Beeldende kunst: ieder proces of product waarbij een beeldend kunstenaar is betrokken;

 • c.

  Kunstopdracht: een door de beheerder verstrekte opdracht aan één of meer beeldende kunstenaar(s) tot het vervaardigen of ontwerpen van een kunstwerk;

 • d.

  Gemeentelijk beeldend kunstbeleid: alle op het gebied van de beeldende kunst voorkomende aangelegenheden met uitzondering van het Stedelijk Museum Schiedam.

Artikel 2 Taken van de commissie

 • 1. De adviescommissie adviseert over het beheer en de besteding van de voor het gemeentelijk beeldend kunstbeleid beschikbaar gestelde geldelijke middelen.

 • 2. De adviescommissie adviseert het college inhoudelijk over de werkwijze bij een kunstopdracht voor kunst in de openbare ruimte.

 • 3. De adviescommissie is betrokken als adviseur bij kunstprojecten die geïnitieerd worden door het Centrum Beeldende Kunst Schiedam.

 • 4. De leden van de commissie zijn uitgesloten van deelname aan projecten en werkzaamheden die voortvloeien uit adviezen van de commissie, gedurende de periode dat zij zitting hebben in de commissie.

Artikel 3: Deskundigenadvies

Voordat het college een kunstopdracht verstrekt, wint het advies in bij de Adviescommissie Beeldende Kunst.

Artikel 4: Benoeming en samenstelling van de commissie

 • 1. De leden van de commissie worden benoemd door het college van burgemeester en wethouders.

 • 2. De commissie bestaat uit vier beeldend kunstenaars of andere deskundigen op het gebied van beeldende kunst.

 • 3. De leden als bedoeld in lid 1 dienen professioneel werkzaam te zijn, ruime kennis te hebben van ontwikkelingen op het vakgebied en te beschikken over voldoende ervaring met beeldende kunstopdrachten.

 • 4. Een afgevaardigde van de beleidsafdeling cultuur is ambtelijk secretaris van de adviescommissie.

 • 5. De commissie wijst uit haar midden een voorzitter aan.

 • 6. De niet uit hoofde van functie benoemde leden treden af volgens een rooster van aftreden.

 • 7. De commissie heeft het recht voor vacatures als bedoeld in lid 1 een aanbeveling te doen.

 • 8. Indien de commissie geen aanbeveling doet binnen een door burgemeester en wethouders gestelde termijn, gaan burgemeester en wethouders tot benoeming over.

Artikel 5: Beëindiging lidmaatschap

 • 1. De leden worden benoemd voor een periode van 4 (vier) jaar en zijn eenmaal herbenoembaar voor een periode van 2 (twee) jaar.

 • 2. Het lidmaatschap eindigt bovendien:

  • a.

   Op eigen verzoek;

  • b.

   door overlijden;

  • c.

   bij verlies van hoedanigheid, waarin de benoeming plaatsvond;

  • d.

   door onder curatelenstelling of ander verlies van handelingsbekwaamheid;

  • e.

   door ziekte langer dan 6 (zes) maanden, indien die ziekte volledige deelname aan de werkzaamheden van de commissie belet.

 • 3. Burgemeester en wethouders kunnen in bijzondere gevallen, bijvoorbeeld wanneer door (nalatig) handelen ernstig nadeel toegebracht wordt aan het in hun gestelde vertrouwen, een lid ontslaan.

Artikel 6: Vergaderingen en werkwijze van de commissie

 • 1. De commissie vergadert minimaal zes keer per jaar en voorts indien tenminste 3 (drie) leden dit nodig achten.

 • 2. De commissie kan personen uitnodigen aan vergaderingen deel te nemen. Deze personen hebben een adviserende stem.

 • 3. Besluiten van de commissie worden genomen bij meerderheid van stemmen, waarbij ook de secretaris van de commissie stemrecht heeft.

 • 4. De adviezen van de commissie worden schriftelijk gegeven en behelzen alleen het gevoelen van de meerderheid, tenzij de minderheid verlangt dat ook zijn gevoelen wordt vermeld.

 • 5. De secretaris is onder toezicht van de voorzitter belast met de dagelijkse werkzaamheden die uit de taken van de commissie voortvloeien.

 • 6. De vergaderingen van de commissie zijn niet openbaar.

Artikel 7: Vacatiegelden

De niet-ambtelijke leden van de commissie ontvangen voor het bijwonen van de vergaderingen een vergoeding. De hoogte van deze vergoeding bedraagt het geldende bedrag in het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden tot uitvoering van de artikelen 95 en 96 van de Gemeentewet.

Artikel 8: Verslaglegging

De commissie evalueert aan het eind van elke beleidscyclus en brengt hiervan schriftelijk verslag aan het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 9: Intrekking oude regeling

De verordening Adviescommissie Beeldende Kunst Schiedam 1998 en de verordening op de Artoteekcommissie Schiedam 1995 worden ingetrokken met het vaststellen van deze regeling.

Artikel 10: Inwerkingtreding; citeertitel

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op de achtste dag na bekendmaking.

 • 2.

  Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling Adviescommissie Beeldende Kunst Schiedam 2009.

Aldus vastgesteld op 29 september 2009

De secretaris, W.P.H. Redert

De burgemeester, W. M. Verver