Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:30 Apv (Plakken en kladden, aanplakborden)

Geldend van 01-09-2011 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:30 Apv (Plakken en kladden, aanplakborden)

Het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven;

overwegende, dat het op grond van artikel 2:30 lid 1 van de Algemene plaatselijke verordening (verder genoemd: Apv) verboden is een openbare plaats of dat gedeelte van een roerende of onroerende zaak dat vanaf die plaats zichtbaar is te bekrassen of te bekladden;

dat het op grond van artikel 2:30 lid 2 van de Apv verboden is zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende op een openbare plaats of dat gedeelte van een roerende of onroerende zaak dat vanaf die plaats zichtbaar is:

 • a.

  een aanplakbiljet of ander geschrift, afbeelding of aanduiding aan te plakken, te doen aanplakken, op andere wijze aan te brengen of te doen aanbrengen;

 • b.

  met kalk, krijt, teer of een kleur of verfstof een afbeelding, letter, cijfer of teken aan te brengen of te doen aanbrengen;

dat het college op grond van artikel 2:30 lid 4 van de Apv bevoegd is om aanplakborden aan te wijzen voor het aanbrengen van meningsuitingen en bekendmakingen;

dat het college op grond van artikel 2:30 lid 6 van de Apv nadere regels kan stellen voor het aanbrengen van meningsuitingen en bekendmakingen, die geen betrekking hebben op de inhoud van de meningsuitingen en bekendmakingen;

dat onder ‘aanplakbord’ wordt verstaan: een aanplakgelegenheid in de verschijningsvorm van een bord, een zuil of anders;

dat de norm voor het aantal aanplakborden 1 aanplakbord per 10.000 inwoners bedraagt (noot in ABRS 05-06-2002, in JG 02.0221) en dat door het aanwijzen van 4 permanente aanplakborden voldaan wordt aan de norm en voorwaarde om voldoende plakplaatsen in de gemeente aanwezig te hebben;

dat de aanplakborden door de gemeente geplaatst worden;

gelet op artikel 2:30 van de Algemene plaatselijke verordening;

b e s l u i t :

 • 1.

  aanplakborden aan te wijzen ex artikel 2:30 lid 4 van de Apv voor het aanbrengen van meningsuitingen en bekendmakingen op de locaties die bij afzonderlijk besluit, behorend bij dit aanwijzingsbesluit, worden aangewezen;

 • 2.

  nadere regels te stellen ex artikel 2:30 lid 6 van de Apv met betrekking tot de aanplakborden genoemd onder 1.:

  • a.

   op de aanplakborden mogen uitsluitend meningsuitingen en bekendmakingen worden aangebracht;

  • b.

   per meningsuiting of bekendmaking mag één poster per bord worden geplakt;

  • c.

   het is verboden op de aanplakborden handelsreclame (reclame met een commercieel doel) aan te brengen, waaronder ook begrepen is: aankondigingen voor commerciële doeleinden;

  • d.

   onder handelsreclame wordt niet verstaan: reclame-uitingen van verenigingen en stichtingen met een ideëel, sociaal-cultureel, sportief, educatief, levensbeschouwelijk of godsdienstig doel;

  • e.

   het aanbrengen van meningsuitingen en bekendmakingen mag uitsluitend plaatsvinden door het op de aanplakborden aanbrengen van op papier geplaatste teksten, aanduidingen en dergelijke; het op de aanplakborden zelf aanbrengen van teksten, afbeeldingen en dergelijke met enige kleur- of verfstof is verboden;

  • f.

   hou bij het plakken van de poster rekening met de posters die er al hangen, indien daar ruimte voor aanwezig is;

  • g.

   degenen die meningsuitingen en/of bekendmakingen op de aanplakborden hebben aangebracht, moeten gedogen dat ook anderen voor hetzelfde doel van de aanplakborden gebruik maken; het over andere teksten, aanduidingen en dergelijke heen plakken wordt van gemeentewege niet verhinderd;

  • h.

   het is een openbare aanplakplaats, dus garantie dat de poster tot het moment van het evenement goed leesbaar en zichtbaar blijft, kan niet worden gegeven;

  • i.

   affiches met commerciële activiteiten en andere vormen van illegale reclame-uitingen worden op kosten van de overtreder verwijderd;

  • j.

   degenen die meningsuitingen en/of bekendmakingen op de aanplakborden hebben aangebracht, moeten er rekening mee houden dat de aanplakborden van gemeentewege periodiek en bij illegale plakpraktijken op de aanplakborden worden schoongemaakt en dat hierbij de door hen aangebrachte meningsuitingen en/of bekendmakingen verwijderd worden of schade kunnen lijden.

Dit besluit wordt aangehaald als “Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:30 Apv (Plakken en kladden, aanplakborden)” en treedt in werking na bekendmaking.

[Klik hier om het document te downloaden]

[Klik hier om het document te downloaden]