Verordening ambtelijke ondersteuning aan individuele raadsleden.

Geldend van 24-09-2004 t/m heden

Intitulé

Verordening ambtelijke ondersteuning aan individuele raadsleden.

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  informatie: het verstrekken van feitelijke, openbare inlichtingen omtrent bij het ambtelijk apparaat berustende kennis en gegevens;

 • b.

  bijstand: het door het ambtelijk apparaat verrichten van ondersteunende activiteiten;

 • c.

  ambtelijke ondersteuning: informatie en bijstand.

Artikel 2

Elk lid van de raad heeft in de vervulling van zijn raadslidmaatschap recht op ambtelijke ondersteu-ning, welke hem op zijn verzoek wordt verleend met inachtneming van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 3

Elk lid van de raad kan feitelijke informatie vragen aan ambtenaren die het college ondersteunen. Het betreft dan snel te beantwoorden feitelijke vragen naar openbare gegevens zonder politieke lading. De ambtenaar informeert het lid van het college dat voor het desbetreffende onderwerp eerstverantwoordelijk is onverwijld over de gegeven informatie.

Artikel 4

Een verzoek om bijstand wordt gericht tot het lid van het college dat meer in het bijzonder met de behandeling van de aangelegenheid waarop het verzoek betrekking heeft, is belast. Het geeft zo concreet mogelijk de aard en omvang van de gevraagde activiteiten aan, zomede de termijn binnen welke zij zouden dienen te zijn verricht.

Artikel 5

 • 1. Het in artikel 4 bedoelde collegelid beziet zo spoedig mogelijk of hij aan het ingediende verzoek gevolg kan geven. Als dit het geval is doet hij hiervan onverwijld mededeling aan de verzoeker.

 • 2. Indien het collegelid bedoeld in het eerste lid van mening is dat het verzoek niet, of niet volledig, moet worden ingewilligd legt hij het verzoek ter beslissing voor aan het college. Het college neemt in zijn eerstvolgende vergadering een besluit.

 • 3. Het college kan haar besluit als bedoeld in het vorige lid eenmaal met ten hoogste twee weken uitstellen.

 • 4. Bij weigering van het verzoek of bij niet volledige inwilliging daarvan kan het raadslid de raad om een uitspraak vragen.

Artikel 6

Het college kan een verzoek om ambtelijke ondersteuning geheel of gedeeltelijk weigeren. Indien dit het geval is wordt hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk en met redenen omkleed mededeling gedaan aan de verzoeker.

Artikel 7

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening ambtelijke ondersteuning aan individuele raadsleden”.

Artikel 8

Deze werkwijze wordt vóór de installatie van de raad in 2006 door het college en presidium

geëvalueerd.

Artikel 9

Deze verordening treedt in werking terstond nadat zij is vastgesteld.