Beleidsregels voor het aanwijzen van een WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie

Geldend van 03-09-1998 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels voor het aanwijzen van een WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie
 • II.

  de beleidsregels voor het aanwijzen van een WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie in verband met de Wet waardering onroerende zaken;

 • III.

  een en ander onder intrekking van het besluit van 30 augustus 1994 zijnde de beleidsregels aanwijzing van een lid van een huishouden als belastingplichtige.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn;

gelet op het bepaalde in hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken;

gelet op het bepaalde in titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op een hem toekomende bevoegdheid;

besluit:

vast te stellen de navolgende beleidsregels:

Beleidsregels voor het aanwijzen van een WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie

Algemeen

In sommige gevallen brengen de wettelijke regels met zich dat voor één eigendom meer personen als (gelijksoortige, bijvoorbeeld in gemeenschap van goederen gehuwde echtgenoten) belanghebbende kunnen worden aangemerkt. In deze gevallen mag de gemeente op grond van artikel 24 van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) de bekendmaking van de WOZ-beschikking aan een van de belanghebbenden verzenden. De gemeente Hoorn hanteert een voorkeursvolgorde bij de aanwijzing van de belanghebbende die de WOZ-beschikking op zijn of haar naam krijgt. De in de voorkeursvolgorde neergelegde criteria bevatten geen limitatieve opsomming. Zij moeten worden beschouwd als richtlijnen voor de meest voorkomende gevallen, waarbij beoogd is de ontvanger van de WOZ-beschikking gelijk te laten zijn aan de belastingplichtige voor de onroerende-zaakbelastingen die de aanslag op zijn of haar naam krijgt.

Voorkeursvolgorde

In de gevallen dat er een keuzesituatie bestaat met betrekking tot de tenaamstelling van een beschikking ingevolge hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken, zijn de Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie, voor zover zij betrekking hebben op de onroerende-zaakbelastingen van overeenkomstige toepassing.

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgend op die van bekendmaking.

 • 2 .

  te bepalen dat deze beleidsregel wordt bekendgemaakt door opname in het Gemeenteblad en vervolgens bij de afdeling Voorlichting gedurende zes weken op werkdagen van 09.00 tot 15.00 uur voor een ieder ter inzage leggen van dit besluit.