Verordening omtrent het medegebruik van gebouwen van openbare en bijzondere scholen voor basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs

Geldend van 09-06-1995 t/m heden

Intitulé

Verordening omtrent het medegebruik van gebouwen van openbare en bijzondere scholen voor basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs

de Raad op 16 mei 1995 het volgende besluit heeft genomen:

Verordening omtrent het medegebruik van gebouwen van openbare en bijzondere scholen voor basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  WBO: de Wet op het basisonderwijs (Stb. 1986, 256);

 • b.

  ISOVSO: de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs (Stb. 1987, 614);

 • c.

  het college: op grond van artikel 1 van de Wet op het Basisonderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs als bevoegd gezag aangewezen bestuursorgaan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn;

 • d.

  medegebruik: het gebruik door derden ten behoeve van ander onderwijs, dan wel culturele, maatschappelijke, educatieve of recreatieve doeleinden van een gebouw (al dan niet met de daarin aanwezige voorzieningen) van een openbare of bijzondere school, zoals bedoeld in artikel 86 van de WBO en artikel 88f van de ISOVSO.

 • e.

  medegebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon die één of meerdere ruimten van een openbare of bijzondere school (al dan niet met de daarin aanwezige voorzieningen) in medegebruik heeft;

 • f.

  ruimten: de onderwijsruimten en andere ruimten aanwezig in een schoolgebouw, met inbegrip van A-lokalen;

 • g.

  A-lokaal: gymnastieklokaal gesticht of in gebruik genomen met inachtneming van de voor het gewoon (of buitengewoon) lager onderwijs of voor het basisonderwijs (of voor het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs) geldende bepalingen en die voor vergoeding door het Rijk ten behoeve van het basisonderwijs (of speciaal onderwijs of het voortgezet speciaal onderwijs) in aanmerking is gebracht;

 • h.

  voorzieningen: de in een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs aanwezige voorzieningen als bedoeld in artikel 88f, derde lid, van de ISOVSO.

Daar waar in deze verordening de mannelijke vorm gebruikt wordt, dient daar ook de vrouwelijke vorm gelezen te worden.

Artikel 2 Voorschriften voor het gebruik

 • 1. De medegebruiker gebruikt de in medegebruik gegeven ruimten uitsluitend voor die doeleinden waarvoor het medegebruik is toegestaan.

 • 2. Het is de medegebruiker niet toegestaan de in medegebruik verkregen ruimten aan derden in gebruik te geven.

 • 3. De medegebruiker onthoudt zich van activiteiten die hinder veroorzaken voor het in het gebouw gegeven onderwijs.

 • 4. De medegebruiker maakt alleen gebruik van onderwijsleerpakket, meubilair (en aanwezige voorzieningen) voor zover het college dit toestaat en met inachtneming van de door het college gestelde voorwaarden.

 • 5. De medegebruiker is verplicht na ieder medegebruik de ter beschikking gestelde ruimten, het onderwijsleerpakket, het meubilair en de aanwezige voorzieningen in dezelfde staat achter te laten als waarin deze werden aangetroffen.

 • 6. Het college kan een huishoudelijk reglement vaststellen, waarin nadere regels worden gegeven met betrekking tot de wijze waarop de medegebruiker de door het college ter beschikking gestelde ruimten met het beschikbaar gestelde onderwijsleerpakket, het meubilair en de voorzieningen gebruikt.

Artikel 3 Schade

 • 1. De medegebruiker onthoudt zich van activiteiten waarvan redelijkerwijs kan worden verondersteld dat deze kunnen leiden tot schade aan het gebouw, het onderwijsleerpakket, het meubilair en de voorzieningen.

 • 2. Indien voor de aanvang van het medegebruik schade aan het gebouw, het onderwijsleerpakket, het meubilair of de voorzieningen wordt geconstateerd, doet de medegebruiker hiervan onverwijld mededeling aan het college.

 • 3. De medegebruiker is aansprakelijk voor de schade die ten gevolge van het medegebruik aan het gebouw, het onderwijsleerpakket, het meubilair en de voorzieningen ontstaat.

 • 4. De medegebruiker doet van iedere schade als bedoeld in het voorgaande lid onverwijld mededeling aan het college.

 • 5. In het voorgaande artikel genoemde huishoudelijk reglement kan het college nadere regels stellen ter voorkoming van schade aan het gebouw, het onderwijsleerpakket, het meubilair en de voorzieningen.

Artikel 4 De tariefstelling

 • 1. Het bevoegd college brengt aan de medegebruiker de kosten in rekening zoals die worden berekend overeenkomstig de artikelen 5, 6 en 7.

 • 2. In bijzondere gevallen, ter beoordeling van het college, kan ten gunste van de medegebruiker worden afgeweken van het bepaalde in het eerste lid.

Artikel 5 De kosten van het medegebruik van de ruimten voor het basisonderwijs

De kosten van het medegebruik van de ruimten voor het basisonderwijs, met uitzondering van A-lokalen, worden naar rato van het aantal uren gebruik bepaald aan de hand van de jaarlijks door de Minister van Onderwijs en Wetenschappen ten behoeve van het basisonderwijs vast te stellen bedragen voor zowel de andere voorzieningen als de gebouwgebonden materiële instandhouding ter zake van huurvergoeding t.b.v. tijdelijke voorzieningen.

Artikel 6 De kosten van het medegebruik van de ruimten voor het (voortgezet) speciaal onderwijs

 • 1. De kosten van het medegebruik van de ruimten voor het (voortgezet) speciaal onderwijs, met uitzondering van A-lokalen en in het gebouw aanwezige voorzieningen, worden naar rato van het aantal uren gebruik bepaald aan de hand van de jaarlijks door de Minister van Onderwijs en Wetenschappen ten behoeve van het (voortgezet) speciaal onderwijs vast te stellen bedragen voor zowel de andere voorzieningen als de gebouwgebonden materiële instandhouding ter zake van huurvergoeding t.b.v. de materiële instandhouding.

 • 2. Indien het medegebruik eveneens een in het gebouw aanwezige voorziening omvat, worden de kosten daarvan berekend aan de hand van de jaarlijks door de Minister van Onderwijs en Wetenschappen met betrekking tot de betreffende voorziening vast te stellen bedragen voor zowel de materiële instandhouding als de andere voorzieningen.

Artikel 7 De kosten van het medegebruik van A-lokalen

 • 1. De kosten van het medegebruik van A-lokalen worden naar rato van het aantal uren gebruik bepaald aan de hand van de jaarlijks door de minister van onderwijs en wetenschappen vast te stellen bedragen voor zowel de vaste als de variabele kosten ter zake van medegebruik van ruimten voor het onderwijs in lichamelijke oefening.

 • 2. Voor de bepaling van de kosten van het medegebruik als bedoeld in het voorgaande lid wordt als uitgangspunt genomen het bouwjaar en de netto-vloeroppervlakte van het in medegebruik gegeven A-lokaal.

Artikel 8 Vergoeding eigenaarskosten

Het college vergoedt elke 6 maanden aan de eigenaar van het gebouw die op grond van de artikelen 96 of 100 van de WBO (of artikel 97 van de ISOVSO) (een gedeelte van) de materiële instandhouding van het gebouw verzorgt, de door het medegebruik veroorzaakte kosten, zoals berekend aan de hand van de artikelen 5, 6 en 7. Het college verstrekt hiertoe elke 6 maanden een overzicht van het aantal uren medegebruik per gebouw aan de in de vorige volzin bedoelde eigenaar van het gebouw.

Artikel 9 Opschorten medegebruik

 • 1. Indien het college een in medegebruik gegeven ruimte incidenteel zelf nodig heeft voor de eigen school op een voor medegebruik overeengekomen tijdstip, dan ziet de medegebruiker af van het medegebruik op dit tijdstip.

 • 2. Het college stelt de medegebruiker ten minste twee weken van tevoren schriftelijk op de hoogte van de noodzaak om zelf over de ruimte te kunnen beschikken.

Artikel 10 Beëindiging medegebruik

Het college kan, zonder dat de medegebruiker deswege aanspraak op schadevergoeding heeft, het medegebruik met onmiddellijke ingang beëindigen, indien:

 • a.

  de medegebruiker de voorschriften gegeven in deze regeling en, voor zover vastgesteld, in het huishoudelijk reglement, niet stipt naleeft;

 • b.

  de medegebruiker, na hiertoe te zijn aangemaand, niet binnen 1 maand de in rekening gebrachte kosten van medegebruik heeft voldaan.

Artikel 11 Beslissing van het college in die gevallen waarin de regeling niet voorziet

In gevallen, de uitvoering van het medegebruik betreffende, waarin deze regeling niet voorziet, beslist het college.

Artikel 12 Slotbepaling

 • 1. De verordening kan worden aangehaald als "Verordening medegebruik schoolgebouwen gemeente Hoorn".

 • 2. Met ingang van de datum van inwerkingtreding vervalt de Regeling medegebruik schoolgebouwen, zoals vastgesteld op 10 april 1990 en alle daarin aangebrachte wijzigingen.