Raadsbesluit puntensysteem

Geldend van 01-07-1997 t/m heden

Intitulé

Raadsbesluit puntensysteem

De raad van de gemeente Hoorn;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 maart 1997;

gelet op artikel 2.5.1 van de Huisvestingsverordening 1997 van de gemeente Hoorn;

BESLUIT:

vast te stellen het volgende puntensysteem als bedoeld in artikel 2.5.1 van de Huisvestingsverordening 1997 van de gemeente Hoorn;

Artikel 1 Begripsbepalingen

Voor wat betreft dit puntensysteem wordt verstaan onder:

 • a.

  peildatum: de datum van inschrijving als woningzoekende;

 • b.

  regio/het SOW-gebied: het grondgebied van de gemeenten Andijk, Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Medemblik, Noorder-Koggenland, Obdam, Opmeer, Stede Broec, Venhuizen, Wervershoof, Wester-Koggenland en Wognum. Deze gemeenten nemen deel in de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsorgaan Westfriesland;

 • c.

  vervallen (opm.: niet meer relevant nu de bindingseisen zijn vervallen) doorstroming: indien voor de huidige woning huursubsidie wordt verstrekt boven de op grond van de Huursubsidiewet vastgestelde aftoppingsgrens en een woning kan worden toegewezen beneden de aftoppingsgrens, alsmede:

 • d.

  indien de huur van de huidige woning beneden de aftoppingsgrens voor de minima is gelegen en op grond van het inkomen een woning passend kan worden toegewezen boven bedoelde aftoppingsgrens;

  toelichting: Deze nieuwe tekst is sterk gericht op de bestrijding van de scheefheid en past prima in het beleid tot het terugdringen van aanspraken op de IHS en beperking van het aantal aftoppingsgevallen.

 • e.

  medische urgentie: de mate van medische urgentie wordt geadviseerd door de GGD Westfriesland te Hoorn, waarbij twee indicaties mogelijk zijn: urgent en zeer urgent;

  sociale urgentie: de mate van sociale urgentie wordt geadviseerd door de (regionale) urgentiecommissie waarbij twee indicaties mogelijk zijn: urgent en zeer urgent;

 • f.

  onterechte weigering: hiervan is sprake indien de woningzoekende een aangeboden woning heeft geweigerd die passend is gelet op de woonwens zoals die is opgenomen in het bewijs van inschrijving als bedoeld in artikel 2.2.5 van de Huisvestingsverordening 1996 van gemeente Hoorn.

Artikel 2 Toepassing puntentabel

 • 1. Voor de toepassing van de puntentabel worden vier rubrieken onderscheiden waarop de woningzoekende punten voor kan krijgen toegekend:

  • 2.

   Doorstroming;

  • 3.

   urgentie;

  • 4.

   afstand woon/werkadres

  • 5.

   Wachttijd.

   toelichting: De punten medische- en sociale urgentie zijn samengevoegd. De achtergrond hiervan is dat in veel gevallen sprake is van een en/en situatie. Door het samenvoegen wordt het stapelen van punten voorkomen.

 • 2. Voor de toepassing van de puntentabel staat een notarieel samenlevingscontract gelijk aan een huwelijk. Van een relatie als bedoeld in artikel 3, lid 5, is sprake indien de huisvestingsvergunning op beider naam is gesteld of volgens de Burgerlijke Stand wordt er reeds twee jaar samengewoond.

Artikel 3 Puntentabel

 • 1. Doorstroming

  Ter bevordering van de doorstroming zoals bedoeld in artikel 1, lid d kunnen 20 punten worden toegekend.

 • 2. Afstand woon/werkadres

 • 3. Indien een woningzoekende niet in de regio woont en de afstand tot het werkadres in de regio bedraagt:afstand aantal punten

  minder dan 25 km 0 punten

  van 25 tot 50 km 10 punten

  50 km of meer 20 punten

  toelichting:

  Navraag bij VROM heeft uitgewezen dat toekenning van deze punten ook na inwerkingtreding van de aangepaste Huisvestingswet niet is uitgesloten. Daarbij geldt als voorwaarde dat de overige woningzoekenden niet kansloos worden. Voor alle duidelijkheid is er voor gekozen de term "economische binding" niet meer te hanteren.

 • 4. urgentie

  Situatie

  aantal punten of termijn

  In geval van echtscheiding of relatieverbreking

  20 punten/

  toewijzing binnen 1 2 maanden

  Medisch en!of sociaal urgent

  Medisch en!of sociaal zeer urgent

  20 punten/

  toewijzing binnen 12 maanden

  40 punten/

  toewijzing binnen 3 maanden

  Op grond van bovenstaande tabel wordt urgentie toegekend in punten en tijd. De tijd waarbinnen toewijzing van passende woonruimte moet zijn toegewezen moet beschouwd worden als een inspanningsverplichting. Indien binnen de aangegeven termijn geen passende woonruimte beschikbaar komt, kan deze termijn worden overschreden.

  toelichting:

  Voor wat betreft de urgentieregeling is gezocht naar een combinatie van punten en tijd. Beide systemen hebben op zichzelf voor- en nadelen maar in combinatie met elkaar wordt het meest optimale resultaat bereikt. Toekenning in uitsluitend punten heeft als nadeel dat dit systeem onvoldoende zekerheid biedt voor toewijzing binnen afzienbare tijd. Toekenning uitsluitend in tijd heeft als nadeel dat de noodzakelijke samenhang met reguliere woningzoekenden verdwijnt. Een dergelijk systeem kan vanwege de tijdslimiet ook leiden tot een druk op het aantal urgentieaanvragen. Het combinatiesysteem betekent enerzijds dat urgenten niet persé vóór gaan boven reguliere woningzoekenden met een opgebouwd hoog puntenaantal maar anderzijds bestaat voor urgenten binnen de aangegeven termijn wel zicht op een woningaanbieding. In een concrete situatie zal moeten worden afgewogen of een beschikbare passende woning, binnen de aangegeven termijn, zal worden aangeboden aan een urgente of aan een reguliere woningzoekende. Kernpunt bij deze afweging blijft het uitgangspunt dat sprake moet zijn van een eerlijke en rechtvaardige verdeling van de schaarse woonruimte. Zoals aangegeven in lid 4 is overigens geen sprake van een absolute garantie van toewijzing binnen de toegekende tijd.

 • 5. De punten in geval van echtscheiding of relatieverbreking, zoals bedoeld in lid 4, kunnen worden toegekend tot maximaal 6 maanden na de formele echtscheiding of relatieverbreking.

 • 6. Wachttijd

  Voor elke maand dat de woningzoekende staat ingeschreven, wordt 1 punt toegekend, tot een maximum van 60 punten.

 • 7. Aftrek voor herhaald onterecht weigeren

  • 1.

   -Indien de woningzoekende, voor de eerste keer, ten onrechte een aangeboden woning weigert wijzen burgemeester en wethouders de woningzoekende op het bepaalde in het tweede lid.

  • 2.

   -Indien de woningzoekende na aanbieding van een andere woning dan die in het eerste lid genoemd, opnieuw ten onrechte weigert worden 12 punten afgetrokken. Hiervan wordt betrokkene onverwijld in kennis gesteld.

  • 3.

   -Indien de woningzoekende bij herhaling aangeboden woningen ten onrechte blijft weigeren handelen burgemeester en wethouders als in lid 1 en lid 2 van dit artikel is bepaald.

 • 8. Indien aan de woningzoekende extra punten zijn toegekend zoals bedoeld in de leden 3 en 4 en deze een passende woning zoals bedoeld in paragraaf 2.4 van de Huisvestingsverordening 1996 weigert, vervallen de aan de woningzoekende toegekende extra punten en toewijzingstijd.

 • 9. Indien aan de woningzoekende extra urgentiepunten zijn toegekend zoals bedoeld in lid 4 leidt een verzoek om uitstel van woningtoewijzing tot het vervallen van de aan de woningzoekende toegekende urgentiepunten en toewijzingstijd .

 • 10. Indien aan de woningzoekende extra punten zijn toegekend zoals bedoeld in de leden 2, 3 en 4, vervallen deze punten indien de omstandigheden op basis waarvan deze punten zijn toegekend niet meer van toepassing zijn.

 • 11. Aan de woningzoekende kunnen uitsluitend extra punten c.q. toewijzingstijd worden toegewezen zoals bedoeld in de lid 4, indien de woningzoekende bereid is af te zien van specifieke woonwensen zoals wijkvoorkeur en woningtype.

  opm.: de leden 8, 9, 10 en 11 zijn bedoeld om vervuiling van de urgentielijst te voorkomen.

Artikel 4 Inwerkingtreding

 • 1. Dit puntensysteem treedt in werking per 1 juli 1997.

 • 2. Met ingang van de in het eerste lid bedoelde datum vervalt het "Puntensysteem als bedoeld in paragraaf 2.5. van de Huisvestingsverordening 1994 van de gemeente Hoorn.