Beleidsregel planschade-afwentelingsovereenkomst

Geldend van 22-03-2007 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel planschade-afwentelingsovereenkomst

Registratienummer: 07.05663

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn;

gelet op de artikelen 49 en 49a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening;

gelet op titel 4.3 “Beleidsregels” van de Algemene wet bestuursrecht;

besluit:

de volgende beleidsregels voor het aangaan van een planschadeafwentelingsovereenkomst vast te stellen:

Voor een (bouw)aanvraag, die betrekking heeft op nieuwbouw van één of meerdere woningen/functies of op de wijziging van het gebruik van een perceel, die strijdig is met het geldende bestemmingsplan en waaraan slechts medewerking kan worden verleend door toepassing van een vrijstellingsprocedure als bedoeld in artikel 17 of 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, dient de aanvrager, voordat die procedure wordt gestart, een door hem/haar ondertekende planschade-afwentelingsovereenkomst ex artikel 49a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening te overleggen.

De overeenkomst houdt in dat – mocht de verleende bouwvergunning/vrijstelling tot de indiening van planschadeverzoeken leiden en planschade toegekend wordt – de gemeente de te betalen planschade kan verhalen op de houder van de bouwvergunning.

Als onderdeel van deze overeenkomst dient de aanvrager voorafgaande aan de start van de procedure een planschaderisico-analyse ex artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening te overleggen.

De nieuwe beleidsregel treedt in werking op de dag na bekendmaking in het Gemeenteblad.