Regeling vervallen per 22-09-2016

Inschrijvingsbeleid koopwoningen

Geldend van 01-04-2004 t/m 21-09-2016

Intitulé

Inschrijvingsbeleid koopwoningen

Registratienr. : 04.03859

gelezen het besluit van burgemeester en wethouders d.d. 9 maart 2004,

gelet op het bepaalde in artikel 12 van de Huisvestingsverordening gemeente Hoorn 2002;

gelet op het bepaalde in titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluit:

 • 1.

  in verband met het beleid gericht op de toewijzing van goedkope nieuwbouw koopwoningen aan mensen met lage inkomens en het bevorderen van de doorstroming op de woningmarkt, de navolgende beleidsregel vast te stellen:

Inschrijvingsbeleid Koopwoningen

Kandidaten voor een goedkope nieuwbouw koopwoning dienen zich bij de gemeente in te schrijven. Inschrijving is mogelijk vanaf en leeftijd van 18 jaar. De daadwerkelijke woningtoewijzing geschiedt op volgorde van inschrijving en op voordracht van de gemeente door de betrokken projectontwikkelaars waarbij de volgende voorrangsregels van toepassing zijn:

 • 1.

  ingeschrevenen die binnen de regio (SOW-gebied) een huurwoning achterlaten met een subsidiabele huurprijs van ten hoogste de maximale aftoppingsgrens zoals van kracht op basis van de Huursubsidiewet;

 • 2.

  ingeschreven starters van binnen de regio (SOW-gebied);

 • 3.

  degenen die niet vallen onder bovengenoemde categorieën

Te bepalen dat ten minste 20% van de toe te wijzen woningen wordt toegewezen aan starters. Onder een starter wordt in de verband verstaan: een huishouden dat na verhuizing, hoofdbewoner wordt en nieuw gevormd is.

 • 2.

  te bepalen dat deze beleidsregel wordt bekendgemaakt: door opname in het Gemeenteblad en vervolgens bij de afdeling Communicatie gedurende zes weken op werkdagen van 09.00 tot 15.00 uur voor een ieder ter inzage leggen van dit besluit.