Regeling vervallen per 10-11-2023

Beleidsregel Inschrijvingsbeleid koopwoningen

Geldend van 27-07-2006 t/m 09-11-2023

Intitulé

Beleidsregel Inschrijvingsbeleid koopwoningen

Registratienummer: 06.27281

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

gelet op het bepaalde in artikel 12 van de Huisvestingswet gemeente Hoorn 2002;

gelet op het bepaalde in titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht

besluit:

 • 1.

  in verband met het beleid gericht op de toewijzing van goedkope nieuwbouw koopwoningen, waaronder starterswoningen en middeldure nieuwbouw koopwoningen in het lage segment, aan mensen met lage inkomens alsmede het bevorderen van de doorstroming op de woningmarkt, de navolgende beleidsregel vast te stellen:

Kandidaten voor een goedkope nieuwbouw koopwoning, waaronder tevens een starterswoning is begrepen alsmede een middeldure nieuwbouw koopwoning in het lage segment, dienen zich bij de gemeente in te schrijven. Inschrijving is mogelijk vanaf een leeftijd van 18 jaar. Voor de toewijzing van de woningen wordt het zogenaamde aanbodmodel gehanteerd. Het aanbod wordt daarbij bekend gemaakt door een publicatie van de verkopende partij waarna kan worden gereageerd op het aanbod. Bij de daadwerkelijke toewijzing van de woningen genieten degenen die staan ingeschreven voorrang boven de overigen die hebben gereageerd op het aanbod.

Daarbij worden, ten aanzien van degenen die staan ingeschreven op de gemeentelijke lijst, de volgende (voorrangs)regels gehanteerd:

 • 1.

  ingeschrevenen die binnen de regio (voormalig SOW-gebied) een huurwoning achterlaten met een subsidiabele huurprijs van ten hoogste de maximale aftoppingsgrens op basis van de Wet op de huurtoeslag;

 • 2.

  ingeschreven starters van binnen de regio;

 • 3.

  degenen die niet vallen onder bovengenoemde categorieën.;

 • 4.

  te bepalen dat ten minste 20% van de toe te wijzen woningen wordt toegewezen aan starters;

De toewijzing geschiedt in volgorde van de hierboven genoemde categorieën waarbij binnen de desbetreffende categorie de inschrijvingsdatum bepalend is.

Te bepalen dat een starterswoning, in afwijking van de hierboven genoemde categorieën, uitsluitend wordt toegewezen aan een starter die minimaal één jaar in de gemeente Hoorn staat ingeschreven of aan een persoon die een huurwoning achterlaat met een huur beneden de huurgrens voor jongeren op grond van de huurtoeslagregeling. Bij de toewijzing is de inschrijvingsdatum op de gemeentelijke lijst bepalend.

Onder een starter wordt in dit verband verstaan: een huishouden dat na verhuizing, hoofdbewoner wordt en nieuw gevormd is.

Burgemeester en wethouders stellen in het kader van deze regeling periodiek de stichtingskostengrenzen en inkomensgrenzen vast die bepalend zijn voor de toewijzing van de woningen die onder deze regeling vallen.

 • 2.

  te bepalen dat deze beleidsregel wordt bekendgemaakt:door opname in het Gemeenteblad en vervolgens bij het loket Bouwen, Wonen en Ondernemen gedurende zes weken op werkdagen van 09.00 tot15.00 uur voor een ieder ter inzage leggen van dit besluit.