Regeling vervallen per 10-11-2023

Beleidsregels voor de uitoefening van een beroep of bedrijf aan huis

Geldend van 21-08-2008 t/m 09-11-2023

Intitulé

Beleidsregels voor de uitoefening van een beroep of bedrijf aan huis

Registratienummer: 08.11945

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn;

gelet op de artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening junco artikel 20, eerste lid onder e, van het Besluit op de ruimtelijke ordening 1985, waarbij vrijstelling kan worden verleend van het gebruik van woningen;

gelet op het bepaalde in de beleidsnotitie “Werken aan huis” (beroeps- en bedrijfsmatige activiteiten in de woonomgeving);

gelet op titel 4.3 “Beleidsregels” van de Algemene wet bestuursrecht;

besluit:

de volgende

beleidsregels voor de uitoefening van een beroep of bedrijf aan huis

vast te stellen:

In de meeste bestemmingsplannen is de bepaling opgenomen dat het verboden is gronden en bouwwerken te gebruiken op een wijze of tot een doel in strijd met de woonbestemming. Een ander gebruik dan wonen is niet toegestaan. In de jurisprudentie is echter bepaald dat de uitoefening van een vrij beroep als die van arts, tandarts, advocaat, notaris, accountant of architect in een woning in overeenstemming met de bestemming wonen geacht, mits de woonbestemming in overwegende mate gehandhaafd wordt. Het gaat hier om “professionele dienstverlening, voornamelijk bestaande uit hoofdarbeid, waarbij gebruik wordt gemaakt van verworvenheden verkregen door een academische opleiding”, aldus de Raad van State.

Gelet op de jurisprudentie is in de gemeente Hoorn bedrijvigheid in de woonomgeving in twee categorieën onderverdeeld:

 • 1.

  vrije beroepen (ook wel genoemd: aan-huis-gebonden beroep, beroep aan huis);

 • 2.

  consumentverzorgende bedrijfsactiviteiten (ook wel genoemd: kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten).

Ad 1 Vrije beroepen/aan-huis-gebonden beroepen/beroep aan huis

Definitie: “Het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, architectonisch, kunstzinnig, juridisch of een daarmee naar aard gelijk te stellen gebied, dan wel het uitoefenen van een beroep op medisch, paramedisch of therapeutisch gebied, waarbij gebruik wordt gemaakt van verworvenheden verkregen door een academische opleiding, en dat wordt uitgeoefend in of bij een woning (met inbegrip van aan- en uitbouwen), waarbij de woning in hoofdzaak haar woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is.”

Onder vrije beroepen worden begrepen:

 • 1.

  architect

 • 2.

  advocaat

 • 3.

  accountant

 • 4.

  huisarts

 • 5.

  notaris

 • 6.

  psycholoog

 • 7.

  tandarts

 • 8.

  dierenarts (kleine huisdieren)

 • 9.

  medisch specialist

of hiermee gelijk te stellen beroepen.

Ad. 2 Consumentverzorgende bedrijfsactiviteiten/ kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten

Definitie: “Het beroepsmatig uitoefenen van dienstverlenende bedrijvigheid gericht op consumentverzorging, niet zijnde een vrij beroep, dan wel ambachtelijke bedrijvigheid gericht op consumentverzorging, geheel of overwegend door middel van handwerk, die door zijn beperkte omvang in of bij een woonhuis op de begane grond dan wel op de verdieping met behoud van de woonfunctie kan worden uitgeoefend.”

Bij de beoordeling of een bepaalde consumentverzorgende bedrijfsactiviteit is toegestaan dan wel op welke schaal de activiteit mag worden uitgeoefend, dienen de navolgende voorwaarden in acht te worden genomen:

 • a.

  het moet gaan om een activiteit uit onderstaande lijst, dan wel naar de aard en de invloed op de omgeving daarmee gelijk te stellen activiteit;

 • b.

  de woonfunctie van betreffende pand blijft in overwegende mate behouden;

 • c.

  de bedrijfsvloeroppervlakte mag maximaal 35% van het totale gezamenlijke vloeroppervlak van de begane grond van de woning (met inbegrip van aan- en uitbouwen) tot ten hoogste 20m² bedragen;

 • d.

  de activiteit mag worden uitgeoefend in een bijgebouw mits het woongenot en de privacy van omwonenden niet nadelig wordt beïnvloed. Deze mogelijkheid en voorwaarden zullen worden opgenomen in nieuwe bestemmingsplannen mogelijk worden gemaakt middels een binnenplanse vrijstelling ex artikel 3.6, lid 1 sub.c van de Wet ruimtelijke Ordening;

 • e.

  de activiteit wordt uitgeoefend door in ieder geval één van de bewoners van de woning;

 • f.

  er is sprake van een eenmansbedrijf;

 • g.

  het uiterlijk van de betreffende woning mag niet worden aangetast;

 • h.

  het gaat niet om vormen van detailhandel en/of horeca;

 • i.

  de activiteit mag niet zodanige verkeersaantrekkende werking hebben dat verkeersoverlast of verkeersmaatregelen, waaronder extra parkeervoorzieningen, noodzakelijk zijn;

 • j.

  er mag geen onevenredige hinder worden toegebracht aan de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

 • k.

  de activiteit is niet vergunningplichtig op grond van de Wet milieubeheer.

Onder consumentverzorgende bedrijven worden begrepen:

Ambachtelijke functies

lijstenmakerij

pottenbakkerij

(muziek)instrumentenmakerij

meubelmakerij

prothesemakerij

fotografiebedrijf

beeldhouwersatelier

Kledingmakerij

(maat)kledingmakerij

kledingverstelbedrijf

woningstoffeerderij

Kantoorfunctie ten behoeve van bedrijvigheid die elders wordt uitgeoefend, waaronder:

schoonmaakbedrijf

schoorsteenveegbedrijf

schildersbedrijf

glazenwasserij

maar ook ten behoeve van bijvoorbeeld een (groot)handelsbedrijf

Reparatiebedrijfjes, waaronder:

schoen-/lederwarenreparatiebedrijf

uurwerkreparatiebedrijf

goud- en zilverwerkreparatiebedrijf

reparatie van kleine (elektrische) gebruiksgoederen

reparatie van muziekinstrumenten

computerservicebedrijf (systeembouw)

In ieder geval zijn fiets-, brommer- en motorvoertuigenreparatiebedrijven uitgezonderd.

Advies- en ontwerpbureaus

reclame ontwerp

grafisch ontwerp

decorbouwbedrijf

(Zakelijke) dienstverlening, waaronder:

assurantie-/verzekeringsbemiddeling

exploitatie en handel in onroerende zaken

belastingadviesbureau

juridisch adviesbureau

Overige dienstverlening

hondentrimsalon

kapsalon

schoonheidssalon

nagelstudio

Onderwijs

autorijschool

onderwijs niet in te delen naar specificatie, mits zonder werkplaats of laboratorium

Zorg

fysiotherapeut

acupuncturist

logopedist

pedicure

sportmasseur

kinderopvang tot een maximum van 4 kinderen

Overige

distributiebedrijf (alleen opslag van goederen)

internetbedrijf (alleen opslag van goederen)

De nieuwe beleidsregel treedt inwerking op de dag na bekendmaking in het Gemeenteblad