Regeling vervallen per 10-11-2023

Beleidsregel Antispeculatiebeding woningbouw Bangert en Oosterpolder

Geldend van 10-06-2004 t/m 09-11-2023

Intitulé

Beleidsregel Antispeculatiebeding woningbouw Bangert en Oosterpolder

 • 1.

  Verplichting zelfbewoning en verbod doorverkoop ten aanzien van sociale koop vervangende (categorie goedkoop) en premie koop vervangende (categorie middelduur) koopwoningen in het plangebied Bangert en Oosterpolder en daartoe de volgende regeling vast te stellen:

 • a.

  De wederpartij verplicht zich, de op de verkochte grond te bouwen woning uitsluitend te zullen gebruiken om die zelf (met zijn eventuele gezinsleden) te bewonen en die woning met de daartoe behorende grond niet aan derden te zullen doorverkopen, een en ander behoudens het vermelde in de hierna volgende leden;

 • b.

  Het bepaalde in het vorige lid is niet van toepassing in geval van:

  • 1.

   verkoop op grond van een machtiging van de rechter als bedoeld in artikel 3:174 BW;

  • 2.

   executoriale verkoop door hypothecaire schuldeisers (artikel 3:268 BW);

  • 3.

   schriftelijke ontheffing door burgemeester en wethouders als bedoeld in lid d.

 • c.

  Het bepaalde in lid a en b vervalt nadat de wederpartij de desbetreffende woning in de categorie sociale koop vervangend gedurende vijf achtereenvolgende jaren of de desbetreffende woning in de categorie premie koop vervangend gedurende drie achtereenvolgende jaren heeft bewoond. Als maatstaf geldt hierbij de datum waarop en de tijd gedurende welke de wederpartij als bewoner van het desbetreffende adres in het bevolkingsregister is ingeschreven;

 • d.

  Burgemeester en wethouders kunnen in schrijnende gevallen schriftelijk ontheffing verlenen van het bepaalde in dit artikel. Deze ontheffing wordt echter steeds verleend ingeval van:

  • 1.

   verandering van werkkring van de wederpartij op grond waarvan redelijkerwijs verhuisd dient te worden;

  • 2.

   overlijden van de wederpartij, diens echtgeno(o)t(e) of partner;

  • 3.

   ontbinding van het huwelijk of samenlevingsverband van de wederpartij;

  • 4.

   verhuizing waartoe wordt genoodzaakt door de gezondheid

  • 5.

   van de wederpartij of van een van zijn gezinsleden.

 • e.

  Bij niet- of niet tijdige nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit het onderhavige artikel verbeurt de wederpartij, na ingebrekestelling en na verloop van de in deze ingebrekestelling genoemde termijn, ten behoeve van de gemeente, een onmiddellijk opeisbare boete van € 25.000,-- voor het eerste en tweede bewoningsjaar, € 18.000,-- voor het derde bewoningsjaar en € 12.000,-- voor het vierde en vijfde bewoningsjaar.

 • 2.

  te bepalen dat deze beleidsregel wordt bekendgemaakt: door opname in het Gemeenteblad en vervolgens bij de afdeling Communicatie gedurende zes weken op werkdagen van 09.00 tot 15.00 uur voor een ieder ter inzage leggen van dit besluit.