Subsidieverordening kopersbegeleiding particulier opdrachtgeverschap Hoorn

Geldend van 14-05-2009 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-04-2008

Intitulé

Subsidieverordening kopersbegeleiding particulier opdrachtgeverschap Hoorn

Corsaregistratie: 09.05743

De Raad van de gemeente Hoorn;

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 10 februari 2009;

gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de volgende

Subsidieverordening kopersbegeleiding particulier opdrachtgeverschap Hoorn

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  kopersbegeleidingsbureau: een bureau dat is gespecialiseerd in kopersbegeleiding gericht op het begeleiden en adviseren van woonconsumenten bij het in eigen opdracht realiseren van een woning. Het dient te gaan om een onafhankelijke partij die niet bij het reguliere bouwproces is betrokken.

 • b.

  plangebied: een door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld gebied;

 • c.

  particulier opdrachtgever: een natuurlijk persoon die een woning voor eigen bewoning wenst te ontwikkelen en te bouwen op een in eigendom zijnde of een in eigendom te verwerven bouwkavel in het plangebied.

Artikel 2 Subsidiabele activiteit

 • 1. Het college van burgemeester en wethouders kan, met inachtneming van de bepalingen in deze verordening, aan een particulier opdrachtgever subsidie verlenen in de kosten van begeleiding door een kopersbegeleidingsbureau.

 • 2. De subsidie bestaat uit een maximum bedrag van € 2.500,-- per particulier opdrachtgever per bouwkavel.

 • 3. Het kopersbegeleidingsbureau dient voorafgaande aan de aanvraag om subsidie door of namens burgemeester en wethouders te zijn goedgekeurd.

Artikel 3 Subsidiabele kosten

 • 1. Als subsidiabele kosten worden aangemerkt de kosten van diensten van een kopersbegeleidingsbureau in alle fasen van het proces vanaf de eerste oriëntatie tot en met de ontwikkeling en bouw van een woning. Daaronder vallen onder meer: het opstellen van een programma van eisen en haalbaarheidsonderzoek, het adviseren ten aanzien van de kavelkeuze en het woningontwerp, het adviseren ten aanzien van de keuze van een architect en de aannemer alsmede het beoordelen van begrotingen en contracten.

 • 2. Niet subsidiabel zijn die kosten die verband houden met die werkzaamheden die behoren tot het werkpakket van reguliere bij het bouwproces betrokken partijen.

Artikel 4 Subsidieaanvraag

 • 1. Na de ondertekening van de koopovereenkomst maar voorafgaand aan de notariële overdracht kan de particulier opdrachtgever een aanvraag om subsidie indienen bij burgemeester en wethouders. De aanvraag dient vergezeld te gaan van een omschrijving van de werkzaamheden, een kostenbegroting en een opdrachtverstrekking aan het kopersbegeleidingsbureau. Aan deze laatste opdracht kan de voorwaarde worden verbonden dat de opdracht komt te vervallen als de gevraagde subsidie niet wordt verstrekt.

 • 2. Het college van Burgemeester en wethouders neemt binnen zes weken een besluit op het subsidieverzoek.

 • 3. Er wordt slechts één besluit tot subsidieverlening per koopovereenkomst verstrekt.

Artikel 5 Uitbetaling van de subsidie

 • 1. Het college van burgemeester en wethouders gaat over tot subsidievaststelling binnen vier weken na ontvangst van een schriftelijk betalingsverzoek van de particuliere opdrachtgever.

 • 2. De subsidie wordt verrekend met de te betalen koopsom ten tijde van de notariële overdracht van de grond. Indien dit niet meer mogelijk is wordt de toegekende subsidie zo spoedig mogelijk daarna uitgekeerd.

Artikel 6 Slotbepalingen

 • 1. Deze verordening treedt na bekendmaking met terugwerkende kracht in werking tot 1 april 2008.

 • 2. De verordening kan worden aangehaald als: Subsidieverordening kopersbegeleiding particulier opdrachtgeverschap Hoorn.