Beleidsregel themamarkten en braderieen

Geldend van 01-09-2011 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel themamarkten en braderieen

Beleidsregel themamarkten en braderieën

De burgemeester van Capelle aan den IJssel;

gelet op artikel 2.9 juncto 2.10 APV 2009 en artikel 4:81 Awb;

b e s l u i t :

vast te stellen onderstaande Beleidsregel themamarkten en braderieën.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1. Themamarkten zijn markten die zich richten op een bepaald bezoekmotief waarbij geconcentreerd wordt op één bepaalde doelgroep of branchegroep.

 • 2. Een themamarkt bestaat uit minimaal vier kramen waar koopwaar wordt aangeboden met een bepaald thema zoals antiek, boeken of huis- en tuinproducten. Ten minste 90% van het aantal kramen biedt verkoopwaar aan dat in het gekozen thema past.

 • 3. Braderieën zijn feestelijke activiteiten, waarbij handelaren, verkopers en particulieren wordt toegestaan, door middel van een marktkraam of andere uitstallingen, aan een straatverkoop deel te nemen. Tevens wordt deze aangevuld met attracties en een beperkt aantal verkooppunten (maximaal 20% van het aantal verkooppunten) voor drank en etenswaren.

 • 4. Deze Beleidsregel is niet van toepassing op Koninginnemarkten.

  Artikel 2 Voorschriften en beperkingen

  • 1.

   Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester een markt of braderie te organiseren.

  • 2.

   Aan de vergunning kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden. Deze voorschriften en beperkingen strekken slechts tot bescherming van het belang of de belangen in verband waarmee de vergunning is vereist.

  • 3.

   Degene aan wie een vergunning is verleend, is verplicht de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen na te komen. De burgemeester houdt zich het recht voor om vergunninghouders, die de regels en voorwaarden, zoals opgenomen in de vergunning niet opvolgen, voor bepaalde tijd uit te sluiten van een vergunning voor het organiseren van een braderie of themamarkt.

  Artikel 3 Vergunningaanvraag

  • 1.

   In de vergunningaanvraag wordt het thema van de markt duidelijk omschreven.

  • 2.

   De organisator dient een aanvraag voor een vergunning in te dienen in het laatste kwartaal voorafgaand aan het jaar waarin de themamarkt of braderie wordt gehouden, doch in ieder geval ten minste zes weken vóór aanvang van de themamark of braderie. De toekenning van vergunningen geschiedt op basis van de volgorde van ontvangst van de aanvragen, met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 van deze Beleidsregel.

  • 3.

   Aanvragen die later worden gedaan dan de in lid 2 genoemde termijn worden alleen in behandeling genomen als zij ten minste zes weken vóór aanvang van de themamarkt of braderie worden gedaan.

  • 4.

   De organisator dient in de vergunningaanvraag aan te geven:

  • a.

   het aantal standplaatsen dat wordt ingenomen en het aantal standplaatsen voor eet- en drinkwaren als mede het aantal attracties of speelvoorzieningen (inclusief de afmetingen van deze voorzieningen);

  • b.

   de opstelling van de standplaatsen, genummerd en de opstelling van de speelvoorzieningen, op een daartoe door de gemeente verstrekte plattegrond. De burgemeester houdt zich het recht voor om de opstelling van de standplaatsen en speelvoorzieningen te wijzigen;

  • c.

   de tijdens de braderie of themamarkt te verkopen (aangeboden) artikelen;

  • d.

   welke maatregelen betreffende het toezicht hij zal treffen.

  Artikel 4 Verplichtingen

  • 1.

   De vergunninghouder dient zorg te dragen voor voldoende toezicht, teneinde een ordelijk verloop van de themamarkt of braderie te kunnen garanderen. Ook zorgt de vergunninghouder zo nodig voor verkeersregelaars.

  • 2.

   De vergunninghouder dient zelf zorg te dragen voor water en energie.

  • 3.

   De vergunninghouder of een daartoe in de vergunning gemachtigde dient de gehele duur van de themamarkt of braderie aanwezig te zijn op het terrein waar dit gehouden wordt. Ook dient hij als zodanig herkenbaar te zijn voor de in lid 1 van dit artikel bedoelde toezichthouders.

  • 4.

   De gebruikte locatie dient na afloop van het evenement schoon te worden opgeleverd. Indien dit niet of onvoldoende gebeurt, dan wordt het terrein alsnog schoongemaakt op kosten van de vergunninghouder.

  Artikel 5 Organisator

  • 1.

   Braderieën, die gehouden worden nabij overdekte winkelcentra, dan wel direct voor winkelpanden, mogen uitsluitend worden georganiseerd door of namens de betreffende winkeliersvereniging, dan wel de eigenaar van het betreffende winkelcentrum.

  • 2.

   Themamarkten kunnen worden georganiseerd door zowel commerciële als niet-commerciële instellingen.

  • 3.

   Per aanvraag wordt beoordeeld of er sprake is van een themamarkt, conform het gestelde in deze beleidsregel.

  Artikel 6 Regulering aantal themamarkten en braderieën

  • 1.

   Per locatie mag maximaal vijftien keer per jaar een themamarkt en/of braderie worden gehouden.

  • 2.

   Rond elk thema mag maximaal twee keer per jaar een, maximaal één dag durende, markt worden georganiseerd. Een twee dagen durende themamarkt of braderie geldt als twee aanvragen.

  • 3.

   Braderieën en themamarkten mogen niet plaatsvinden op de dagen dat er een reguliere weekmarkt in of nabij het betreffende winkelcentrum is.

  • 4.

   Braderieën en themamarkten kunnen niet op het Stadsplein worden georganiseerd in de weken waarin de kermis wordt gehouden, inclusief de tijd die nodig is voor het opbouwen en afbreken van de kermisattracties en niet op Koninginnedag.

  Artikel 7 Slecht weer

  1 De vergunningverlener houdt zich het recht voor om het gebruik van stormankers, indien aanwezig op het terrein, verplicht te stellen of om de braderie of themamarkt af te gelasten, op het moment dat de weersomstandigheden hiertoe aanleiding geven. Hiervan is sprake bij een windkracht gelijk of groter dan windkracht vijf beaufort, dan wel windstoten met vergelijkbare kracht.

  2 De al dan niet reeds ingerichte kramen, dienen dan terstond afgebroken en verwijderd te worden.

  Artikel 8 Onderdeel grootschalig evenement

  Wanneer een braderie of themamarkt onderdeel uitmaakt van een grootschalig, bovenwijks evenement, zijn bovenstaande regels niet van toepassing, maar de regels zoals opgenomen in de vergunning die wordt afgegeven ten behoeve van de organisatie van dit evenement.

  Artikel 9 Weigeringsgronden

  De vergunning kan door het daartoe bevoegde gezag worden geweigerd in het belang van de:

  • a.

   openbare orde;

  • b.

   openbare veiligheid;

  • c.

   volksgezondheid;

  • d.

   bescherming van het milieu.

  Artikel 10 Intrekking of wijziging van de vergunning

  De vergunning kan worden ingetrokken of gewijzigd indien:

  • a.

   ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

  • b.

   op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het verlenen van de ontheffing of vergunning, intrekking of wijziging noodzakelijk is vanwege het belang of de belangen ter bescherming waarvan de vergunning of ontheffing is vereist;

  • c.

   de aan de vergunning of ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

  • d.

   de houder dit verzoekt.

  Artikel 11 Citeertitel

  Deze Beleidsregel wordt aangehaald als: “Beleidsregel themamarkten en braderieën”.

  Artikel 12 Overgangsbepaling

  Op aanvragen die ingediend zijn vóór de inwerkingtreding van deze Beleidsregel én waarop nog geen besluit genomen is, is deze Beleidsregel van toepassing.

  Artikel 13 Ingangsdatum

  • 1.

   Deze Beleidsregel treedt in werking de dag na de bekendmaking, met uitzondering van artikel 6.2.

  • 2.

   Artikel 6.2 treedt in werking met ingang van 1 oktober 2011.

  Aldus vastgesteld door de burgemeester op 2 augustus 2011.

  De burgemeester voornoemd,

  J.F. Koen.

  Toelichting op enkele artikelen

  Ad artikel 1, lid 1: Themamarkten onderscheiden zich door een groot aanbod te bieden in een bepaald kwaliteitssegment, waardoor een gerichte groep belangstellenden wordt getrokken uit een relatief groot gebied.

  Ad artikel 1, lid 2: Een belangrijke voorwaarde voor themamarkten is dat er wordt deelgenomen door professionele handelaren of particulieren die spullen verkopen die passen binnen het thema. Tevens wordt daarbij de mogelijkheid geboden de themamarkten aan te vullen met een aantal kramen (maximaal 10% van het totaal aantal kramen) van professionele handelaren met andere artikelen die niet passen binnen het thema (themavrije kramen). Belangrijkste uitgangspunt bij themamarkten is dat men alleen de binnen een bepaald thema passende producten mag verkopen. Het verkopen van andere waren is naast deze themavrije kramen niet toegestaan.

  Ad artikel 1, lid 3: Braderieën onderscheiden zich van themamarkten, omdat zij niet in het teken staan van een bepaald thema. Nabij winkels mogen deze dan ook alleen door de winkeliersvereniging of eigenaar van het winkelcentrum worden georganiseerd.

  Ad artikel 3, lid 1: Indien het thema naar het oordeel van de vergunningverlener, ook na een herhaald verzoek, niet duidelijk is benoemd, dan kan de vergunning geweigerd worden. Op onvolledige aanvragen is artikel 4.5 Awb van toepassing.

  Voorbeelden van thema’s zijn:

  -Bloemen- en tuinmarkt

  Een markt voor bloemen, planten, tuinartikelen. Maar ook alles wat daarmee verband houdt, zoals potten, vazen, gereedschap, beelden et cetera.

  -Boeken- en platenmarkt

  De boeken- en platenmarkt is een verzamelplaats voor de liefhebber van oude boeken en van de hoezen en singelcovers van welleer. Ook nieuwe boeken of cd’s en andere geluidsdragers, alsmede films en dvd's kunnen tijdens deze markten worden verkocht.

  -Antiek- en curiosamarkt

  Op een antiekmarkt exposeren en verhandelen antiekhandelaren de meeste uiteenlopende zaken op het gebied van antiek, curiosa, oude boeken en prenten.

  Antieke voorwerpen zijn voorwerpen die omwille van hun ouderdom en aard niet meer in de normale handel, behoudens in de antiekhandel, verkrijgbaar zijn.

  Curiosa zijn voorwerpen die – gezien hun eigenaardig karakter – niet in de normale handel, verkrijgbaar zijn. Hieronder vallen onder andere instrumentenmakerartikelen (horlogemaker), (imitatie)merkjuwelen, edelgesteenten, echte en gekweekte parels.

  -Kunstmarkt

  Kunstmarkten zijn speciale markten met oude en moderne kunst van een betaalbaar en goed niveau. Beroeps- en amateur-kunstenaars staan met eigen gemaakte kunst – aquarellen, beelden of tekeningen –op exposities en markten door het gehele land.

  Onder kunstvoorwerpen worden onder andere verstaan: schilderijen, beeldhouwwerken, grafieken, kunstfoto's, kunstambachtelijke producten, edele metalen en voorwerpen met behulp daarvan vervaardigd.

  -Multiculturele markt

  Een multiculturele markt kan zorgen voor een bijzondere wereldreis in één dag. Denk hierbij aan een bruisende exotische markt met bijzondere life-style producten uit verschillende landen. Met deze markt kan er uiting worden gegeven aan de verschillende wereldculturen die zich in Nederland bevinden.

  -Hobby-, crea- en cadeaumarkt

  Hobby-, crea- en cadeaumarkten zijn in aantal de laatste jaren enorm toegenomen. Op deze markten zie je veel hobbyartikelen voor ondermeer keramiek, wenskaarten, houtsnijwerk, patchwork, quilten, airbrushen, sieraden. Daarnaast presenteren ambachtelijke en creatieve hobbyisten tijdens deze markt een gevarieerd aanbod van handvervaardigde (cadeau)artikelen.

  - Kerstmarkt

  Onder de kerstmarkt wordt een wintermarkt verstaan met kerst- en bijbehorende artikelen, zoals kerstcadeauartikelen.

  Hierboven is een aantal veelvoorkomende themamarkten nader beschreven. Toch duiken er in de praktijk altijd weer nieuwe namen en nieuwe vormen van themamarkten op. Bij de beoordeling van de toelaatbaarheid daarvan zal zoveel mogelijk worden aangesloten bij de hierboven beschreven soorten themamarkten, en de daarbij behorende criteria. Mocht aansluiting bij bovengenoemde thema’s niet mogelijk zijn, dan kan de organisator zijn themamarkt nader omschrijven bij de vergunningaanvraag.

  De burgemeester zal uiteindelijk beslissen of dit thema past binnen het beleid.

  Ad artikel 3, lid 2: Hierdoor wordt het mogelijk een jaarkalender op te stellen.

  Ad artikel 3, lid 3: Indien het maximum aantal gehonoreerde aanvragen nog niet is bereikt, kan alsnog een aanvraag worden gedaan, mits deze tijdig wordt ingediend

  Ad artikel 3, lid 4: Kramen dienen zo opgesteld te worden, dat zonodig gebruik gemaakt kan worden van aanwezige stormankers. Daarnaast dienen de kramen zoveel mogelijk aaneengesloten te worden opgesteld. Tenslotte kan per locatie een maximum aantal standplaatsen worden toegewezen.

  Als de aanvraag betrekking heeft op het Stadsplein, dan zorgt de gemeente voor een plattegrond met daarop de locaties van de kramen. Op deze plattegrond zijn tevens de stormankers aangegeven.

  Ad artikel 6: Er wordt een maximum van 15 themamarkten per jaar gesteld enerzijds om verzadiging te voorkomen, terwijl anderzijds het mogelijk moet zijn dat met enige regelmaat een dergelijke themamarkt wordt georganiseerd. Over het algemeen worden dit soort themamarkten met name in het voor- en najaar georganiseerd. Ook dienen deze themamarkten de gewone markt niet in de weg te staan en kunnen ze ook niet samenvallen op de dagen dat er kermis wordt gehouden (inclusief op- en afbreken), in verband met een tekort aan parkeerplaatsen op die dagen en evenmin op Koninginnedag in verband met de festiviteiten die dan georganiseerd worden.

  In beginsel kunnen themamarkten of braderieën alleen gehouden worden op doordeweekse dagen en op zon- en feestdagen die zijn aangewezen als koopzondag voor de betreffende wijk (artikel 2 van de Winkeltijdenwet).