Regeling vervallen per 22-09-2016

Vergoeding rioolaansluitingen

Geldend van 01-04-2001 t/m 21-09-2016

Intitulé

Vergoeding rioolaansluitingen

Hun college op 13 februari 2001 het volgende besluit heeft vastgesteld:

gelezen het voorstel van 5 januari 2001;

de nieuwe vergoedingen vast te stellen zoals genoemd in tabel 1 en de wijziging van de vergoedingen te publiceren in het gemeenteblad.

Op grond van art. 9, 161 en 310 van het Bouwbesluit en art. 5.3.4. van de Bouwverordening dient een woning of woongebouw, woonwagen of standplaats en, afhankelijk van de bestemming, een niet tot bewoning bestemd gebouw aangesloten te zijn op de openbare riolering. Dit behoudens enkele uitzonderingen. De aansluiting op het openbare hoofdriool wordt door Gemeentewerken of namens Gemeentewerken op kosten van de aanvrager uitgevoerd met uitzondering van nieuwbouwwoningen waar de aansluitkosten zijn opgenomen in het privaatrechtelijk grondcontract.

Voor aansluiting op het riool zijn vaste vergoedingen in het leven geroepen. Deze vergoedingen dienen kostendekkend te zijn. Dit dient regelmatig te worden getoetst. Bij de evaluatie van het jaarplan rioleringen 1999 is geconstateerd dat de uit 1993 stammende vergoedingen niet meer kostendekkend zijn en dit maakt een aanpassing noodzakelijk. Het negatieve verschil bedroeg in 1999 ca. 17 %. Op grond van voorgaande jaren en om kostendekkend te zijn wordt een verhoging van gemiddeld 15 % voorgesteld hetgeen leidt tot onderstaande vergoedingen.

De vergoedingen zijn verbijzonderd naar buisdiameter en zijn opgebouwd uit een vast en een variabel deel. Het vaste deel betreft de eerste loon- en tractiekosten, het variabele deel is ingevoerd om de lengte van het graafwerk en het leveren en leggen van de buis, incl. hulpmaterialen, te verdisconteren. Bij deze berekening wordt uitgegaan van de lengte vanaf het openbare riool tot de erfgrens.

Tabel 1

Buisdiameter

Oude vaste vergoeding

Oude vergoeding

per m1

Nieuwe vaste vergoeding

Nieuwe vergoeding

Per m1

Ø 125 mm.

ƒ 242,=

ƒ 133,=

ƒ 280,=

ƒ 153,=

Ø 160 mm.

ƒ 242,=

ƒ 193,=

ƒ 280,=

ƒ 222,=

Ø 200 mm.

ƒ 242,=

ƒ 242,=

ƒ 280,=

ƒ 279,=

Deze vergoedingen zijn exclusief 10 % Voorbereiding en Toezicht en excl. 19 % BTW.

Uitgegaan is van de normale werkzaamheden bij het leggen van een huisaansluiting. In specifieke gevallen kan een extra maatregel c.q. aanvullende voorziening noodzakelijk zijn. De kosten hiervan worden aan de aanvrager doorberekend. Bij bijzondere ingrepen zoals (gestuurde) boringen, verleggen van nutsvoorzieningen etc. die niet door de gemeente kunnen worden uitgevoerd wordt door Gemeentewerken eerst een prijsopgave bij een aannemer/nutsbedrijf gevraagd. Ook de kosten van deze ingrepen worden, inclusief de door de gemeente extra te maken kosten, volledig doorberekend aan de aanvrager.

Na een aanvraag om aansluiting wordt door Gemeentewerken een prijsopgave gedaan. De eerder genoemde eventuele aanvullende voorzieningen en bijzondere ingrepen worden apart gespecificeerd. De prijsopgave is tot 3 maanden na dagtekening geldig. De aansluiting op de riolering wordt gemaakt zodra het verschuldigde bedrag aan de gemeente is overgemaakt.

Het daadwerkelijk aansluiten op het openbare riool valt onder het privaatrecht en is uitdrukkelijk niet publiekrechtelijk geregeld. Daarom is er geen sprake van een appellabel besluit in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht en kan er geen bezwaar worden gemaakt tegen de hoogte en doorberekening van de vergoedingen. Ondanks het feit dat er geen sprake is van een verordening is het toch aan te bevelen de wijziging van de vergoedingen in het gemeenteblad te publiceren.

Na publicatie kan de wijziging van de vergoedingen op 1 april worden doorgevoerd.