Verordening Antidiscriminatievoorziening

Geldend van 28-01-2010 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 28-01-2010

Intitulé

Verordening Antidiscriminatievoorziening

De raad van de gemeente Heerde;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

gelet op artikel 1 en artikel 2 van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.

  Wet: de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen, gepubliceerd op 27 juli 2009.

 • 2.

  Besluit: het Besluit gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen, vastgesteld op 16 september 2009.

 • 3.

  De antidiscriminatievoorziening: antidiscriminatievoorziening als bedoeld in artikel 1 van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen.

 • 4.

  Klacht: klacht bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a, van de wet.

 • 5.

  Klachtbehandelaar: klachtbehandelaar als bedoeld in artikel 1 van het besluit.

 • 6.

  Klager: Klager als bedoeld in artikel 1 van het besluit.

 • 7.

  Ingezetene: ingezetene als bedoeld in artikel 2 van de Gemeentewet.

Artikel 2 Zorgplicht college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders biedt de ingezetenen toegang tot een antidiscriminatievoorziening.

Artikel 3 Inrichting antidiscriminatievoorziening

Bij de inrichting van de antidiscriminatievoorziening worden in ieder geval de deskundigheid van klachtbehandelaars en de toegankelijkheid van de voorziening gewaarborgd.

 • 1.

  De antidiscriminatievoorziening draagt er zorg voor dat de klachtbehandelaars voldoen aan de voor klachtenbehandeling vereiste deskundigheid en biedt de klachtbehandelaars de mogelijkheid hun deskundigheid te onderhouden en verder te ontwikkelen.

 • 2.

  De klager heeft in ieder geval de mogelijkheid om een klacht te melden:

  • per post;

  • per e-mail;

  • telefonisch;

  • bij het daarvoor aangewezen gemeentelijk loket dat slechts een doorverwijsfunctie heeft;

  • fysiek bij de antidiscriminatievoorziening op spreekuur;

  • op een door de gemeente beschikbaar gestelde locatie als bedoeld in artikel 5 van deze verordening.

Artikel 4 Protocol klachtenbehandeling

Het protocol voor de behandeling van klachten als bedoeld in artikel 6 van de wet regelt in ieder geval:

 • 1.

  De afdoeningstermijn van klachten;

 • 2.

  De wijze van afdoening van klachten;

 • 3.

  De registratie van klachten.

Artikel 5 Laagdrempeligheid antidiscriminatievoorziening

 • 1.

  Ingezetenen worden in de gelegenheid gesteld een klacht in hun directe leefomgeving te melden.

 • 2.

  Klager wordt door de medewerkers van het gemeentelijk loket doorverwezen naar de antidiscriminatievoorziening.

 • 3.

  Het college draagt zorg voor deskundigheid van de medewerkers die deze meldingen op een adequate manier doornemen en doorverwijzen.

 • 4.

  Wanneer bij (telefonische) intake blijkt dat klacht om discriminatie gaat, kan een intakegesprek op een locatie in de gemeente plaatsvinden.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met terugwerkende kracht tot 28 januari 2010.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening kan aangehaald worden als: Verordening Inrichting Antidiscriminatievoorziening.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de raad van de gemeente Heerde

Heerde, 19 april 2010.

De voorzitter, De griffier,

Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening.pdf