Regeling vervallen per 15-10-2016

Verordening op de lijkbezorging in de gemeente Hoorn

Geldend van 22-12-1980 t/m 14-10-2016

Intitulé

Verordening op de lijkbezorging in de gemeente Hoorn

GEMEENTEBLAD van HOORN, 1966

Nr 23 VERORDENING OP DE LIJKBEZORGING IN DE GEMEENTE HOORN.

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van HOORN doen te weten, dat door de gemeenteraad in zijn vergadering van 14 juni 1966 is vastgesteld de volgende:

Verordening op de lijkbezorging in de gemeente Hoorn

Artikel 1.

Het is verboden zonder verlof van burgemeester en wethouders op een ander tijdstip een begraving te doen plaats vinden dan tussen 8 en 15 uur. Het verlof moet op eerste vordering van de ambtenaren van gemeentepolitie ter inzage worden afgegeven.

Artikel 2.

Het is verboden, behoudens vergunning van burgemeester en wethouders, een gebouw bij wijze van bedrijf geheel of gedeeltelijk te gebruiken voor het opbaren en het bewaren van lijken. Dit verbod is niet van toepassing op ziekenhuizen, op bijgebouwen daarvan en op gebouwen, welke daartoe door burgemeester en wethouders zijn aangewezen.

Artikel 3.

 • 1. Het is verboden een lijk ter begraving of crematie te vervoeren in een ander voertuig dan een daartoe bestemde lijkauto of lijkwagen welke als' zodanig kenbaar moet zijn.

 • 2. Het bepaalde in het 1 e lid geldt niet voor het vervoer van een lijk van een kind beneden de leeftijd van twee jaar mits niet overleden tengevolge van een besmettelijke ziekte in de zin van artikel 1 van de Besmettelijke Ziektewet.

Artikel 4.

 • 1. Het is verboden de orde van een begrafenisstoet en de rust en orde op of nabij een begraafplaats te verstoren.

 • 2. Hij, die zich op een begraafplaats bevindt, is verplicht de aanwijzingen en bevelen op te volgen die hem door of namens het bevoegd gezag in het belang van het ordelijk verloop van een begrafenis worden gegeven.

Artikel 5.

Overtreding van enige bepaling van deze verordening wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste twee maanden of geldboete van ten hoogste f 300,--.

Artikel 6.

Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van haar afkondiging.

Zijnde deze verordening aan het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland volgens hun bericht van 20 september 1966, afdeling 1, no. 321 in afschrift medegedeeld.

En is hiervan afkondiging geschied waar het behoort de 13e oktober 1966.

Bijlage

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn maken bekend, dat de gemeenteraad op 16 december 1980 onder nummer 4 heeft besloten de volgende gemeentelijke voorschriften geldend te verklaren voor de gehele nieuwe gemeente Hoorn:

GEMEENTE HOORN

 • ­

  Het Reglement op het Kerkenarmenfonds zoals vastgesteld door de raad van de voormalige gemeente Hoorn op 28 december 1965;

 • ­

  De Verordening op de lijkbezorging zoals laatstelijk vastgesteld door de raad van de voormalige gemeente Hoorn op 14 juni 1966;

 • ­

  De verordening op de algemene begraafplaatsen in de gemeente Hoorn zoals vastgesteld door de raad van de voormalige gemeente Hoorn en laatstelijk werd gewijzigd bij besluit van 9 mei 1972;

 • ­

  De Verordening houdende voorschriften voor het plaatsen van afdekplaten op de begraafplaats aan de Berkhouterweg zoals vastgesteld bij besluit van de raad van de voormalige gemeente Hoorn op 9 mei 1972;

 • ­

  De Algemene subsidieverordening zoals vastgesteld door de raad van de voormalige gemeente Hoorn bij besluit van 13 september 1977 en de ter uitvoering van deze verordening tegelijkertijd vastgestelde subsidieverordeningen: Amateuristische Kunstbeoefening, Peuterspeelzalen, Sport en lichamelijke opvoeding, Jeugd- en Jongerenverenigingen en Jeugdraad en Samenlevingsopbouw.

Hoorn, 19 DEC. 1980