Regeling vervallen per 26-05-2023

Verordering winkeltijden Hellevoetsluis 2011

Geldend van 01-07-2013 t/m 25-05-2023 met terugwerkende kracht vanaf 01-07-2013

Intitulé

Verordering winkeltijden Hellevoetsluis 2011

Nummer: 12-06-14/7

De raad der gemeente Hellevoetsluis;

gehoord de commissie wonen, werk en recreatie;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 mei 2014, nummer 12-06-14/7;

gelet op de Winkeltijdenwet;

besluit:

de Verordening winkeltijden Hellevoetsluis 2011 als volgt te wijzigen.

I na artikel 10 artikel 10a t/m 10o invoegen.

II de eerste wijziging verordening Winkeltijdenwet gemeente Hellevoetsluis treedt, na te zijn bekendgemaakt, in werking met ingang van 1 juli 2013.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

de wet: de Winkeltijdenwet;

feestdagen: nieuwjaarsdag, tweede paasdag, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag, eerste kerstdag en tweede kerstdag.

Artikel 2 Beslissingstermijn

 • 1. Burgemeester en wethouders beslissen op een verzoek om ontheffing binnen 6 weken.

 • 2. Burgemeester en wethouders kunnen de beslissing voor ten hoogste 4 weken verdagen.

Artikel 3 Zakelijk karakter van de ontheffing

 • 1. Ontheffingen op grond van deze verordening zijn overdraagbaar na verkregen toestemming van het college van burgemeester en wethouders.

 • 2. In geval van een voorgenomen overdracht van de in het eerste lid bedoelde ontheffingen doet de houder van de ontheffing hiervan onmiddellijk schriftelijk mededeling aan het college van burgemeester en wethouders onder vermelding van de naam en het adres van de voorgestelde rechtverkrijgende.

Artikel 4 Intrekking of wijziging van de ontheffing

Burgemeester en wethouders kunnen een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste dan wel onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het verlenen van de ontheffing moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging wordt gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  de exploitatie van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel, op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, veiligheid dan wel het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn dan wel, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

 • f.

  de houder of zijn rechtverkrijgende dit verzoekt.

Artikel 5 Zon- en feestdagenregeling

 • 1. De verboden, vervat in artikel 2 (*), eerste lid, onder a en b van de wet, gelden niet op ten hoogste twaalf, door burgemeester en wethouders aan te wijzen zon- en feestdagen per kalenderjaar.

 • 2. De in het eerste lid bedoelde bevoegdheid geldt voor elk van de in het derde lid genoemde delen van de gemeente afzonderlijk.

 • 3. De in het tweede lid bedoelde delen van de gemeente zijn:

  • -

   de Vesting;

  • -

   het Duingebied;

  • -

   Hellevoetsluis West, exclusief de Vesting en het Centrumgebied, inclusief Nieuwenhoorn;

  • -

   de Struyten, inclusief het Centrumgebied;

  • -

   de Kooistee;

  • -

   Kickersbloem en

  • -

   Den Bonsen Hoek/Ravense Hoek.

 • 4. De in het eerste lid bedoelde zon- en feestdagen worden tussen het tijdstip van 11.00 uur en 19.00 uur aangewezen.

Artikel 6 Openstelling van avondwinkels op zon- en feestdagen, 4 mei en 24 december

 • 1. Burgemeester en wethouders kunnen op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2 (*), eerste lid, onder a en b van de wet vervatte verboden ten behoeve van winkels, die gesloten zijn op de in die verboden bedoelde zon- en feestdagen tussen 00.00 en 16.00 uur.

 • 2. Burgemeester en wethouders kunnen voor ten hoogste 2 winkels ontheffing verlenen.

 • 3. Aan de ontheffing wordt het volgende voorschrift verbonden: er dienen uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en drinkwaren te worden verkocht, met uitzondering van sterke drank als bedoeld in artikel 1, eerste lid van de Drank- en Horecawet.

 • 4. De ontheffing kan worden geweigerd: indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 7 Ontheffing zon- en feestdagen voor afzonderlijke situaties

 • 1. Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van de in artikel 2(*), eerste lid, onder a en b van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zon- en feestdagen, ten behoeve van:

  • a.

   bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard;

  • b.

   het uitstallen van goederen.

 • 2. De in het eerste lid genoemde ontheffing kan worden verleend in geval van: feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen, beurzen, kunstateliers en galeries.

 • 3. De in het eerste lid bedoelde zon- en feestdagen worden tussen het tijdstip van 11.00 uur en 19.00 uur aangewezen.

Artikel 8 Verbod straatverkoop bepaalde goederen op zon- en feestdagen

Burgemeester en wethouders kunnen bepalen dat de vrijstelling genoemd in artikel 12(*) van het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet niet geldt voor de gehele gemeente of voor een of meer delen van de gemeente.

Artikel 9 Openstelling op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur

 • 1. Burgemeester en wethouders kunnen op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2 (*), eerste lid, onder c van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op werkdagen.

 • 2. De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 10 Toerisme

 • 1. De verboden, vervat in artikel 2(*), eerste lid van de wet gelden, in verband met de toeristische aantrekkingskracht, niet voor heel de gemeente Hellevoetsluis:

  • a.

   op zon- en feestdagen van 08.00 tot 22.00 uur;

  • b.

   het onder a bepaalde geldt niet op 4 mei en 24 december na 19.00 uur.

 • 2. In verband met de toeristische aantrekkingskracht kunnen burgemeester en wethouders voor de Vesting op een daartoe strekkend verzoek ontheffing verlenen van de in artikel 2(*), tweede lid van de wet vervatte verboden ten behoeve van evenementen in de categorie C en D(**): op zondag, Hemelvaartsdag en tweede pinksterdag van 11.00 tot 1.00 uur.

Artikel 10a (ziekenhuizen en verpleeghuizen)

 • 1. Burgemeester en wethouders kunnen op daartoe strekkend verzoek ontheffing verlenen van de in artikel 2 (*), eerste lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, ten behoeve van een winkel waar uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en drinkwaren, prentbriefkaarten, nieuwsbladen en tijdschriften alsmede bloemen en planten plegen te worden verkocht, indien die winkel is gelegen op ten hoogste 250 meter van de publieksingang van een ziekenhuis of verpleeghuis en een functie heeft ten behoeve van dat ziekenhuis of verpleeghuis, vanaf een half uur voor de aanvang van de bezoektijden tot het einde daarvan.

 • 2. Burgemeester en wethouders kunnen op daartoe strekkend verzoek ontheffing verlenen van de in artikel 2 (*), tweede lid van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, ten aanzien van het te koop aanbieden en verkopen van eet- en drinkwaren, prentbriefkaarten, nieuwsbladen en tijdschriften alsmede bloemen en planten, op ten hoogste 250 meter van de publieksingang van een ziekenhuis of verpleeghuis, vanaf een half uur voor de aanvang van de bezoektijden tot het einde daarvan.

Artikel 10b (stations)

 • 1. Burgemeester en wethouders kunnen op een daartoe strekkend verzoek ontheffing verlenen van de in artikel 2 (*), eerste lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, ten behoeve van winkels, gericht op reizigers, in een gebouw ten behoeve van een knooppunt van openbaar vervoer.

 • 2. Burgemeester en wethouders kunnen op daartoe strekkend verzoek ontheffing verlenen van de in artikel 2 (*), tweede lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, ten aanzien van het te koop aanbieden en verkopen van bloemen en planten op een afstand van ten hoogste 100 meter van een knooppunt van openbaar vervoer.

Artikel 10c (bepaalde winkels)

De in artikel 2 (*), eerste lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden niet ten aanzien van:

 • a.

  musea;

 • b.

  winkels, waar uitsluitende maaltijden, voor directe consumptie geschikte eetwaren, alcoholvrije dranken en, door middel van een automaat, tabak en tabaksproducten, middelen ter voorkoming van zwangerschap en damesverband plegen te worden verkocht;

 • c.

  winkels waar de bedrijfsactiviteit hoofdzakelijk bestaat uit het verhuren van voorbespeelde videobanden en andere voorbespeelde beelddragers, mits in die winkel geen andere goederen worden te koop aangeboden of verkocht dan videobanden en andere beelddragers, alsmede tijdschriften en catalogi, die betrekking hebben op het te huur aangeboden assortiment.

Artikel 10d (openstelling anders dan voor verkoop)

 • 1. De in artikel 2 (*), eerste lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden niet ten aanzien van:

  • a.

   winkels, waarin zich een restaurant of lunchroom bevindt, voor zover het laten betreden van de winkel noodzakelijk is voor het bezoeken van het restaurant of de lunchroom;

  • b.

   winkels waar uitsluitend of hoofdzakelijk fietsen en bromfietsen plegen te worden verkocht, voor zover het laten betreden van de winkel noodzakelijk is voor het huren van fietsen en bromfietsen.

 • 2. De in het eerste lid vervatte vrijstellingen gelden niet ten aanzien van het verkopen van goederen.

Artikel 10e (straatverkoop van bepaalde goederen)

 • 1. De in artikel 2 (*), tweede lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden niet ten aanzien van het te koop aanbieden en verkopen van voor directe consumptie geschikte eetwaren en alcoholvrije dranken.

 • 2. De gemeenteraad kan, indien naar zijn oordeel plaatselijke omstandigheden daartoe aanleiding geven, bij verordening bepalen, dat de in het eerste lid vervatte vrijstelling niet geldt voor de betrokken gemeente of een of meer delen daarvan.

Artikel 10f (begraafplaatsen)

 • 1. De in artikel 2 (*), eerste lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden vanaf 8 tot 22 uur niet ten aanzien van winkels, waar uitsluitend of hoofdzakelijk bloemen en planten plegen te worden verkocht en die zijn gelegen op een afstand van ten hoogste 100 meter van de publieksingang van een begraafplaats.

 • 2. De in artikel 2 (*), tweede lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden niet ten aanzien van het ter gelegenheid van voorstellingen, uitvoeringen of evenementen van culturele aard te koop aanbieden en verkopen van goederen, die rechtstreeks verband houden met die voorstellingen, uitvoeringen of evenementen, vanaf een uur voor de aanvang van de voorstelling, de uitvoering of het evenement tot een uur na afloop daarvan.

Artikel 10g (culturele evenementen)

 • 1. De in artikel 2 (*), eerste lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden niet ten aanzien van gebouwen, waar voorstellingen, uitvoeringen of evenementen van culturele aard plaatsvinden, en waar uitsluitend of hoofdzakelijk goederen die rechtstreeks verband houden met aldaar te houden voorstellingen, uitvoeringen en evenementen plegen te worden verkocht, vanaf een uur voor de aanvang van de voorstelling, de uitvoering of het evenement tot een uur na afloop daarvan.

 • 2. De in artikel 2 (*), tweede lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden niet ten aanzien van het ter gelegenheid van voorstellingen, uitvoeringen of evenementen van culturele aard te koop aanbieden en verkopen van goederen, die rechtstreeks verband houden met die voorstellingen, uitvoeringen of evenementen, vanaf een uur voor de aanvang van de voorstelling, de uitvoering of het evenement tot een uur na afloop daarvan.

Artikel 10h (sportcomplexen)

 • 1. De in artikel 2 (*), eerste lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden niet ten aanzien van winkels in of op het terrein van sportcomplexen, waar uitsluitend of hoofzakelijk goederen worden verkocht, die rechtstreeks verband houden met de aldaar beoefende sporten, gedurende openstellingsuren van die sportcomplexen.

 • 2. De in artikel 2 (*), tweede lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden niet ten aanzien van het in of op het terrein van sportcomplexen te koop aanbieden en verkoop van goederen, die rechtstreeks verband houden met de aldaar beoefende sporten, gedurende de openstellingsuren van die sportcomplexen.

Artikel 10i (bejaardenoorden)

 • 1. De in artikel 2 (*), eerste lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden niet ten aanzien van winkels in of op het terrein van bejaardenoorden, waar uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en drinkwaren, prentbriefkaarten, nieuwsbladen en tijdschriften alsmede bloemen en platen plegen te worden verkocht.

 • 2. De in artikel 2 (*), tweede lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden in of op het terrein van bejaardenoorden niet ten aanzien van het te koop aanbieden en verkopen van eet- en drinkwaren, prentbriefkaarten, nieuwsbladen en tijdschriften alsmede bloemen en planten.

Artikel 10j (Eerste H. Communie)

 • 1. De in artikel 2, eerste lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden niet ten aanzien van winkels, waar uitsluitend of hoofdzakelijk fotoartikelen plegen te worden verkocht, voor zover het betreden van die winkel noodzakelijk is voor het vervaardigen van portretfoto’s ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie.

 • 2. De in het eerste lid vervatte vrijstelling geldt niet ten aanzien van het verkopen van goederen.

Artikel 10k (Allerheiligen en Allerzielen)

 • 1. De in artikel 2 (*), eerste lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag, gelden niet ten aanzien van winkels, waar uitsluitend of hoofzakelijk bloemen en planten plegen te worden verkocht, op de dagen waarop Allerheiligen en Allerzielen worden gevierd.

 • 2. De in artikel 2, tweede lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag, gelden niet ten aanzien van het te koop aanbieden en verkopen van bloemen en planten op de dagen waarop Allerheiligen en Allerzielen worden gevierd.

Artikel 10l (Ramadan)

 • 1. De in artikel 2 (*), eerste lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden gedurende de Ramadan vanaf 8 uur tot 22 uur niet ten aanzien van winkels, waar brood en gebak wordt verkocht dat in het bijzonder is bestemd voor hen die zich aan de Ramadan houden, mits in die winkel dat brood en gebak ook pleegt te worden verkocht buiten de periode van de Ramadan.

 • 2. De in artikel 2 (*), tweede lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden gedurende de Ramadan vanaf twee uur voor zonsondergang tot zonsondergang niet ten aanzien van het te koop aanbieden en verkopen van brood en gebak dat in het bijzonder is bestemd voor hen die zich aan de Ramadan houden.

Artikel 10m (bedevaartplaats)

 • 1. De in artikel 2, eerste lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden niet ten aanzien van winkels die zijn gelegen in de directe omgeving van een bedevaartplaats, gedurende de tijd dat deze plaats als zodanig wordt bezocht, indien in die winkel op die dagen en gedurende die tijd geen andere goederen worden verkocht dan:

  • a.

   voor directe consumptie geschikte eetwaren en alcoholvrije dranken;

  • b.

   religieuze artikelen en souvenirs;

  • c.

   bloemen en planten.

 • 2. De in artikel 2 (*), tweede lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden in de directe omgeving van een bedevaartplaats, gedurende de tijd dat deze plaats als zodanig wordt bezocht, niet ten aanzien van het te koop aanbieden en verkopen van:

  • a.

   voor directe consumptie geschikte eetwaren en alcoholvrije dranken;

  • b.

   religieuze artikelen en souvenirs;

  • c.

   bloemen en planten.

Artikel 10n (carnaval)

 • 1. De in artikel 2 (*), eerste lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag, gelden op de zondag vanaf 8 uur tot 22 uur waarop carnaval wordt gevierd, niet ten aanzien van winkels, waar uitsluitend of hoofdzakelijk feestartikelen plegen te worden verkocht.

 • 2. De in artikel 2 (*), tweede lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag, gelden op de zondag vanaf 12 uur waarop carnaval wordt gevierd, niet voor het te koop aanbieden en verkopen van feestartikelen.

Artikel 10o (kermis)

 • 1. De in artikel 2 (*), eerste lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden vanaf 8 tot 22 uur niet ten aanzien van winkels, waar uitsluitend of hoofzakelijk feestartikelen plegen te worden verkocht, indien in de gemeente, waarin de winkel is gelegen, een kermis wordt gehouden.

 • 2. De in artikel 2 (*), tweede lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden niet voor het te koop aanbieden en verkopen van feestartikelen en speelgoed op een terrein, waar een kermis wordt gehouden, gedurende de openingstijden van die kermis.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  In te trekken de Verordening winkeltijden Hellevoetsluis, vastgesteld bij besluit d.d. 18 september 2008.

 • 2.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening winkeltijden Hellevoetsluis 2011”.

 • 3.

  De ontheffingen verleend onder de Verordening winkeltijden Hellevoetsluis, vastgesteld bij besluit d.d. 18 september 2008 blijven van kracht.

 • 4.

  de eerste wijziging verordening Winkeltijdenwet gemeente Hellevoetsluis treedt, na te zijn bekendgemaakt, in werking met ingang van 1 juli 2013.

(*) bijlage 1: tekst van de Winkeltijdenwet/Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

(**) volgens de beleidsregels vergunningverlening evenementen in Hellevoetsluis

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 12 juni 2014.
De raad voornoemd,
de griffier,
S.A. Mooldijk.
de voorzitter,
mr. F.D. van Heijningen.

Bijlage 1:

Winkeltijdenwet

Artikel 2

1. Het is verboden een winkel voor het publiek geopend te hebben:

a. op zondag;

b. op Nieuwjaarsdag, op Goede Vrijdag na 19 uur, op tweede Paasdag, op Hemelvaartsdag, op tweede Pinksterdag, op 24 december na 19 uur, op eerste en tweede Kerstdag en op 4 mei na 19 uur;

c. op werkdagen voor 6 uur en na 22 uur.

2. Het is voorts verboden op de in het eerste lid bedoelde dagen en tijden in de uitoefening van een bedrijf, anders dan in een winkel, goederen te koop aan te bieden of te verkopen aan en in rechtstreekse aanraking met particulieren.

Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

Artikel 12 straatverkoop van bepaalde goederen

1. De in artikel 2, tweede lid van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden niet ten aanzien van het te koop aanbieden en verkopen van voor directe consumptie geschikte eetwaren en alcoholvrije dranken.

2. De gemeenteraad kan, indien naar zijn oordeel plaatselijke omstandigheden daartoe aanleiding geven, bij verordening bepalen, dat de in het eerste lid vervatte vrijstelling niet geldt voor de betrokken gemeente of een of meer delen daarvan.

Toelichting bij de Verordening winkeltijden Hellevoetsluis 2011

Toetsing artikel 3, derde lid, onder a Winkeltijdenwet:

Is er sprake van toerisme met een substantiële omvang in de gemeente.

Hellevoetsluis beschikt over zes havens met in totaal ruim 2.000 ligplaatsen. In de gemeente zijn drie campings, twee hotels en twee resorts aanwezig. Daarnaast staat de ontwikkeling van de recreatieve zone op de planning. De historische Vesting, met z’n vele musea wordt deze collegeperiode voltooid.

Aantal overnachtingen (water en land) is 450.000 en genereert aan toeristenbelastingopbrengst circa € 400.000,--. Dit is exclusief de opbrengst WOZ. Het aantal voltijd banen is ongeveer 440. De bestedingen aan dagtochten liggen ongeveer op € 40 miljoen. De omzet voor het meerdaagse bezoek komt ongeveer op € 25 miljoen. Hiermee zijn ongeveer 290 voltijdbanen gemoeid. Het aantal bezoekers van evenementen en musea komt ongeveer op 250.000.

De bron van de cijfers over het aantal overnachtingen, opbrengsten en bezoekers is de rapportage van Ecorys Nederland BV, “Monitor toerisme en recreatie Voorne Putten / Rozenburg”.

Op grond van bovenstaande gegevens en cijfers kan geconcludeerd worden dat er voor Hellevoetsluis sprake is van toerisme met een substantiële omvang.

Belangenafweging op basis van artikel 3, zesde lid van de nieuwe Winkeltijdenwet:

 • 1.

  werkgelegenheid

 • 2.

  economische bedrijvigheid

 • 3.

  zondagsrust

 • 4.

  belangen van winkeliers met weinig of geen personeel

 • 5.

  belangen winkelpersoneel

 • 6.

  de leefbaarheid, de veiligheid en de openbare orde in de gemeente

1. Werkgelegenheid

Wanneer winkels als gevolg van de wetswijziging op zondag moeten sluiten, zal de werkgelegenheid in de detailhandel per saldo enigszins afnemen. Want hoewel de omzet zich deels zal verplaatsen naar andere dagen van de week of naar andere ondernemers, zal de arbeidsvraag niet volledig volgen. De extra omzet op werkdagen zal veelal met de reeds aanwezige bezetting worden gerealiseerd. De daling van de werkgelegenheid zal vooral jongeren en vrouwen treffen.

Werkgelegenheidcijfers uit de Economische monitor Voorne-Putten voor Hellevoetsluis zijn:

Werkzame personen (wp) in Detailhandel: totaal 1.748 wp.

Werkzame personen (wp) in Toerisme: totaal ongeveer 440 wp.

Werkzame personen (wp) in horeca: totaal 253 wp.

Totaal aantal werkzame personen in Hellevoetsluis is 9.486. Werkzame personen in de detailhandel betreft 18%, toerisme 5% en horeca 3%. Totaal percentage van deze drie branches is 26%.

Ruim een kwart van de werkgelegenheid in Hellevoetsluis maakt onderdeel uit van deze sectoren. Wat te beschouwen is als een substantieel deel van de werkgelegenheid in Hellevoetsluis.

2. Economische bedrijvigheid

Een van de speerpunten uit het collegeprogramma is het voltooien van de historische Vesting. Hellevoetsluis wordt op de kaart gezet door onder andere aantrekkelijke evenementen en een bruisend zomerprogramma. De toeristische sector in Hellevoetsluis is van belang voor de economische ontwikkeling voor Hellevoetsluis. En in het bijzonder de ontwikkeling van de Vesting en de recreatieve zone. De Vesting als historische binnenstad. De winkelopening op zondag is ondersteunend aan de toeristische aantrekkingskracht van de gemeente. Door realisatie van alle plannen voor de Vesting zal de bedrijvigheid in Hellevoetsluis toenemen.

Bedrijfsvestigingen uit de Economische monitor Voorne-Putten voor Hellevoetsluis zijn:

Totaal aantal verkooppunten: 220.

Totaal aantal bedrijfsvestigingen T&R: 100.

Totaal aantal bedrijfsvestigingen horeca: 46.

De cijfers van de monitor hebben betrekking op het jaar 2009.

Totaal aantal bedrijfsvestigingen in Hellevoetsluis is 1.334. Detailhandel betreft 17%, toerisme 7% en horeca 3%. Totaal percentage van deze drie branches is 27%

Meer dan een kwart van de bedrijfsvestigingen in Hellevoetsluis behoren tot detailhandel, toerisme en horeca. Ook dit is te beschouwen als een substantieel deel van de bedrijfsvestigingen in Hellevoetsluis.

3. Zondagsrust

Hoewel het belang van de zondagsrust door de Zondagswet wordt beschermd, moet dit ook onderdeel uitmaken van de belangenafweging omtrent winkelopening op zondag.

Van oudsher zijn in Hellevoetsluis al delen van de gemeente aangewezen in het kader van de toerismebepaling. Hieronder is de Vesting begrepen waar kerken in het gebied zijn gelegen. In de jaren dat dit gebied aangewezen was hebben ons geen klachten bereikt.

De Winkeltijdenwet houdt geen verplichting in tot opening van winkels op zondagen. Evenmin dwingt de Winkeltijdenwet tot winkelen op zondag. De vrijetijdsbeleving wordt tegenwoordig op een andere wijze ingevuld. Er is sprake van funshoppen en recreatief winkelen. Dit is een belangrijke vrijetijdsbesteding geworden en wordt vaak gecombineerd met horecabezoek. Het economisch belang van andere branches dan de detailhandel wordt ook vanuit Koninklijke Horeca Nederland ondersteund. De zondag wordt nier meer ingevuld zoals dat in het verleden gebruikelijk was. Daar waar nodig wordt de zondagsrust beschermd door de Zondagswet.

Bij de nieuwe verruimde openingstijden voor winkels op zondagen verwachten wij niet op basis van de ervaringen van de afgelopen jaren dat er sprake zal zijn van verstoring van de zondagsrust.

4. Belangen van winkeliers met weinig of geen personeel

In de tabel is een overzicht van het aantal werkzame personen naar aantal winkels (verkooppunten) weergegeven:

Aantal werkzame personen

Aantal winkels

1

15

2

16

3

22

4

28

5

16

6

13

7

10

8

9

9

3

10

7

11

4

12

4

13

4

15

1

16

2

23

1

26

1

35

1

38

1

45

1

48

1

49

1

53

1

68

1

76

1

84

1

90

1

150

1

Van circa 200 winkels (verkooppunten) is via het bedrijvenregister Zuid-Holland het aantal werkzame personen achterhaald. De winkels met de meeste werkzame personen betreffen met name de supermarkten. Van de winkels met 1 werkzame persoon (15) zijn er 2 in winkelcentra gevestigd. De overige 13 winkels zijn solitaire vestigingen. De winkels met 1 tot 3 werkzame personen betreffen met name niet dagelijkse boodschappen dan wel gespecialiseerde winkels. Van het totaal aantal winkels zijn dit 31 winkels. Het merendeel van de winkels heeft 3 of meer werkzame personen in dienst.

Uit onderzoek is gebleken dat in huidige huurcontracten geen verplichtingen zijn opgenomen tot opening van winkels op zondagen. Evenmin dwingt de Winkeltijdenwet tot opening op zondagen. Winkeliers met weinig personeel worden derhalve niet verplicht tot opening op zondag.

5. Belangen winkelpersoneel

De zeggenschap over werktijden op zondag zou door winkelopening op zondagen onder druk komen te staan. De Arbeidstijdenwet en CAO beschermen de belangen van de werknemers ten opzichte van werktijden op zondag. Veelal zal ander / nieuw personeel worden ingezet op de zondagen. In zijn algemeenheid kiest personeel juist voor werken op zondag omdat de beloning voor werken op zondagen hoger is en dat ze op andere dagen vrij zijn. De bezwaren tegen het werken op zondagen worden steeds minder.

Bij de nieuwe verruimde openingstijden voor winkels verwachten wij dat er meer mensen aan het werk kunnen gaan.

De verwachting is, omdat er geen sprake is van verplichte opening, dat de belangen van het winkelpersoneel niet worden geschaad.

6. De leefbaarheid, de veiligheid en de openbare orde in de gemeente

Bij de huidige toerismebepaling (voor de Vesting, het Duingebied en het Centrumgebied/Struytse Hoeck) zijn geen problemen dan wel klachten bekend op het gebied van de veiligheid en de openbare orde.

Goede veiligheid en openbare orde dragen bij aan de leefbaarheid van de gemeente.

Bij de nieuwe verruimde openingstijden voor winkels op zondagen verwachten wij niet op basis van de ervaringen van de afgelopen jaren dat er sprake zal zijn van openbare orde of veiligheidsproblemen en daaraan gekoppeld de leefbaarheid. Wij verwachten geen verslechtering in de situatie.