Regeling vervallen per 22-09-2016

Beleidsregel Vermogen

Geldend van 18-05-2006 t/m 21-09-2016

Intitulé

Beleidsregel Vermogen

Registratienummer: 06.14438

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn

gelet op het bepaalde in titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 34 van de Wet werk en bijstand;

besluit:

vast te stellen de navolgende beleidsregel

Beleidsregel Vermogen

Artikel 34 van de WWB geeft aan wat wordt verstaan onder vermogen en wat niet als vermogen in aanmerking wordt genomen.

Bezittingen in natura

Bezittingen in natura die naar hun aard en waarde algemeen gebruikelijk zijn of, gelet op de persoonlijke omstandigheden van de alleenstaande of het gezin, noodzakelijk zijn, worden niet als vermogen in aanmerking genomen (denk aan een gebruikelijke woninginrichting en voorzieningen in verband met invaliditeit).

Voertuig, caravan, camper of pleziervaartuig

De waarde van een auto, motor, caravan, camper of pleziervaartuig wordt volledig meegenomen bij de vaststelling van het vermogen als er sprake is van een dagwaarde van € 3.350,00 of meer.

Bezittingen met een waarde onder de grens van € 3.350,00 worden aangemerkt als algemeen gebruikelijk omdat de inspanningen die van de belanghebbende worden gevergd en de kosten die de belanghebbende dient te maken bij de verkoop van een auto, motor, caravan, camper of pleziervaartuig bij een bedrag lager dan € 3.350,00, niet tegen de opbrengst opwegen.

Als een belanghebbende in bezit is van meerdere auto’s, motoren etc. (of in bezit is van een combinatie) dan wordt de totale waarde hiervan beoordeeld en als deze het bedrag van € 3.350,00 overschrijdt, dan wordt de totale waarde van de bezittingen meegenomen bij de vaststelling van het vermogen. De gedachte hierachter is dat deze bezittingen in feite in één keer ter verkoop kunnen worden aangeboden. Er is geen sprake van een aanzienlijke toename van de inspanningen en kosten waardoor een hoger bedrag, dan het vastgestelde bedrag van € 3.350,00, gerechtvaardigd zou zijn.

Indien een auto gelet op de sociaal/medische omstandigheden van de belanghebbende noodzakelijk wordt geacht dan geldt dat wordt de waarde tot een bedrag van € 10.000,00 vrijgelaten. Voor dit bedrag wordt men geacht een redelijke kwalitatief goede auto te kunnen aanschaffen

Kostbare bezittingen

Kostbaarheden die ten gelde kunnen worden gemaakt, worden toegerekend tot het vermogen (bijvoorbeeld schilderijen, kristal, sieraden, postzegels, antiek etc.). De waarde van de bezittingen wordt volledig meegenomen bij de vaststelling van het vermogen indien de waarde van € 3.350,00 overschrijdt.

Wanneer echter sprake is van kostbare goederen waarvan het te gelde maken in verband met het aan die goederen verbonden persoonlijk karakter niet kan worden gevergd, blijven deze goederen voor de vaststelling van het vermogen buiten beschouwing.

Levensverzekering, lijfrente, koopsompolis, spaarbeleg

Als er sprake is van een bijzondere spaarvorm dan wordt de afkoopwaarde bij aanvang van de bijstandsverlening volledig opgeteld bij het vermogen.

Effecten

Als er sprake is van bezit in de vorm van effecten dan dient de actuele waarde van de in het bezit zijnde effecten, verminderd met de aankoopkosten, als vermogen te worden aangemerkt.

Van tijdens de bijstandsperiode ontvangen middelen als bedoeld in artikel 34 lid 1 WWB is niet alleen sprake indien nieuwe vermogensbestanddelen worden verworven. Ook is dat het geval indien tijdens de bijstand ontvangen vermogensbestanddelen - in dit geval aandelen - in waarde stijgen en betrokkene over de toename van middelen kan beschikken. Dit brengt mee dat de actuele waarde van de in het bezit zijnde aandelen, verminderd met de aankoopkosten, als vermogen in de zin van artikel 34 WWB moet worden aangemerkt.

Leefgeld

Bij de vaststelling van het vermogen wordt één keer de voor de belanghebbende geldende bijstandsnorm exclusief de vakantietoeslag in mindering gebracht op het vermogen, ongeacht de hoogte hiervan.

Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na publicatie.

Beleidsregel 47 Vermogen, gepubliceerd op 22 juni 2005 in het Gemeenteblad (nr. 2005-28) komt te vervallen.

  • 2.

    te bepalen dat deze beleidsregel wordt bekendgemaakt door opname in het Gemeenteblad en vervolgens bij de afdeling Communicatie gedurende zes weken op werkdagen van 09.00 tot 15.00 uur voor een ieder ter inzage leggen van dit besluit;

  • 3.

    daarnaast deze beleidsregel bekend te maken aan de Cliëntenplusraad en de cliënten van de afdeling Sociale Zaken (per 24 april 2006 de afdeling Werk en Bijstand).