Aanwijzing gebieden verbod nuttigen alcoholhoudende drank

Geldend van 23-04-2009 t/m 31-12-2020

Intitulé

Aanwijzing gebieden verbod nuttigen alcoholhoudende drank

Burgemeester en wethouders der gemeente Haren,

Overwegende,

dat door de politie is geconstateerd dat binnen het grondgebied van de gemeente Haren regelmatig overlast wordt ondervonden van personen, met name jongeren, die al dan niet in groepsverband op wegen en andere voor het publiek toegankelijke plaatsen, alcoholhoudende drank nuttigen of aangeboken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich hebben;dat dit gebeurt op diverse plekken binnen het grondgebied van de hele gemeente;dat de groepen jongeren in de openbare ruimte nadrukkelijk aanwezig zijn, provocerend optreden, omstanders lastig vallen en vernielingen aanrichten;dat wij van mening zijn dat alle gebruikers van de openbare ruimte veilig gebruik moeten kunnen maken van deze ruimte en niet gehinderd dienen te worden door overlastveroorzakende personen, die ter plekke alcoholhoudende drank nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijk met alcoholhoudende drank bij zich hebben;

dat artikel 2.4.8., lid 1, van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Haren, vastgesteld op 8 november 2005 ons de mogelijkheid biedt gebieden aan te wijzen waar het verboden is op wegen en andere voor het publiek toegankelijke plaatsen alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben;

dat wij, gelet op het bovenstaande, hebben besloten van deze mogelijkheden gebruik te maken;

wij derhalve;

BESLUITEN:

Artikel 1

De volgende gebieden aan te wijzen als gebieden waar het verboden is op wegen en andere voor het publiek toegankelijke plaatsen, alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben:

- het gebied gelegen tussen de Molenweg, de Kromme Elleboog, de Rummerinkhof tot aan het spoor, het Stationsplein, de Nieuwe Stationsweg, de Oude Middelhorst, de Tussenziel, de Waterhuizerweg, de Molenkampsteeg, de Onnerweg, de Jachtlaan, de Kerkstraat en de Rijksstraatweg;

- het gebied rondom en op het Dilgtplein;

- het gebied rondom en op het terrein van zorgboerderij De Mikkelhorst, ten noorden van de Borgsingel en ten oosten van de Klaverlaan;

- het gebied tussen de Nieuwe Schoolweg, Hoge Hereweg en Rijksstraatweg te Glimmen.

Een en ander als aangegeven op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte tekeningen.

Ondertekening

Haren, 23 april 2009burgemeester en wethouders voornoemd,
secretaris.
burgemeester.

Kaart gebied Haren-dorp en gebied rond zorgboerderij 1

550px [Klik hier om het document te downloaden]

Kaart gebied Dilgtplein 2

550px [Klik hier om het document te downloaden]

Kaart gebied Glimmen 3

550px [Klik hier om het document te downloaden]