Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Breda 2008

Geldend van 06-11-2008 t/m heden

Intitulé

Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Breda 2008

De raad van de gemeente Breda;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders en met overname van de daarin vermelde overwegingen;

gelet op de artikelen 147 van de Gemeentewet;

besluit:

Vaststellen verordening in het kader van de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) (‘Geurhinder en veerhouderij Gemeente Breda 2008’).

Art 1: Begripsbepalingen

In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

vergunning: milieuvergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer;

wet: Wet geurhinder en veehouderij .

Art 2: Aanwijzing gebieden

  • 1. Als gebied als bedoeld in artikel 6 lid 1 en lid 3, van de Wet wordt aangewezen het gehele grondgebied van de gemeente Breda

  • 2. Bij een beslissing betreffende de vergunning voor het oprichten of veranderen van een veehouderij betrekt het bevoegde gezag de geurhinder door de geurbelasting vanwege tot veehouderijen behorende dierenverblijven, voor de daartoe aangewezen gebieden, uitsluitend op de wijze zoals aangegeven bij of krachtens artikel 3 van deze verordening

  • 3. Voor de gebiedsindeling zoals onderscheiden in artikel 3 van deze verordening wordt gehanteerd de bijbehorende en als zodanig gewaarmerkte ‘gebiedsvisie wet geurhinder en veehouderij, gemeente Breda” met bijbehorende kaart “gemeentelijke normstelling Wet geurhinder en veehouderij Breda 2008”

Art 3: Waarden voor de maximale geurbelasting op een geurgevoelig object

Binnen daartoe aangewezen gebieden die zijn aangeduid op de bij deze verordening behorende kaart worden respectievelijk de volgende waarden gehanteerd:

Gebied

Norm in ou/m3 98 percentiel

Bestaande bebouwde kommen, exclusief bedrijventerrein Hazeldonk

3

Nieuwe woon- en werklocaties, zoals aangeduid in de Structuurvisie Breda 2020; bedrijventerrein Hazeldonk

8

Buitengebied

14

Art 4: In werking treding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking.

Art 5: Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Breda 2008.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Breda
In de openbare vergadering van 30 okt. 2008
De griffier,
De voorzitter,

kaart