Regeling vervallen per 22-09-2016

Beleidsregel Kwijtschelding

Geldend van 01-01-2009 t/m 21-09-2016

Intitulé

Beleidsregel Kwijtschelding

Registratienummer: 08.55148

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn

gelet op het bepaalde in titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluit:

vast te stellen de navolgende

Beleidsregel Kwijtschelding

Artikel 1 Algemeen

 • a.

  Onder kwijtscheldingsverzoek wordt in het kader van deze beleidsregel verstaan een door of namens belanghebbende ingediend schriftelijk verzoek waarin wordt verzocht om van gehele dan wel gedeeltelijke terugvordering van de nog openstaande schuld(en) af te zien.

 • b.

  Kwijtschelding vindt niet plaats met terugwerkende kracht.

Artikel 2 Kruimelbedrag / dringende reden

Burgemeester en wethouders hebben de mogelijkheid om in afwijking van de bepalingen van de artikelen 3 tot en met 10 tot kwijtschelding over te gaan indien:

 • a.

  het resterende bedrag van de vordering lager is dan € 50,-- ;

 • b.

  hiertoe een dringende reden aanwezig is.

Artikel 3 Schuldenregeling

 • 1. Burgemeester en wethouders kunnen besluiten gedeeltelijk van terugvordering of gedeeltelijk van verdere terugvordering van bijstand af te zien, indien:

  • a.

   te voorzien is dat een schuldenregeling met betrekking tot alle vorderingen, behoudens de in het tweede lid bedoelde, van de overige schuldeisers zonder een zodanig besluit niet tot stand zal komen; en

  • b.

   de vorderingen van de gemeente wegens teruggevorderde bijstand ten minste zal worden voldaan naar evenredigheid met de vorderingen van de schuldeisers van gelijke rang.

 • 2. Het eerste lid is niet van toepassing ten aanzien van:

  • a.

   fraudeschulden die meer dan € 6.000 bedragen;

  • b.

   de terugvordering van bijstand als gevolg van meervoudig frauduleus handelen van de belanghebbende;

  • c.

   vorderingen welke door pand of hypotheek op een goed of goederen zijn gedekt, behoudens voor zover zij niet op die goederen verhaald kunnen worden.

 • 3. Het besluit tot het gedeeltelijk afzien van terugvordering of tot het gedeeltelijk afzien van verdere terugvordering wordt ingetrokken of ten nadele van de belanghebbende gewijzigd indien:

  • a.

   niet binnen 6 maanden nadat het besluit is bekendgemaakt, een schuldenregeling is tot stand gekomen die voldoet aan de eisen bedoeld in het eerste lid;

  • b.

   de belanghebbende zijn schuld aan de gemeente niet overeenkomstig de schuldenregeling voldoet; of

  • c.

   onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt en de verstrekking van juiste of volledige gegevens tot een ander besluit zou hebben geleid.

Artikel 4 Kwijtschelding na het voldoen aan de betalingsverplichting

 • 1. Burgemeester en wethouders kunnen besluiten van terugvordering of van verdere terugvordering af te zien, indien de belanghebbende:

  • a.

   gedurende 60 maanden volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan;

  • b.

   gedurende 60 maanden niet volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, maar het achterstallige bedrag over die periode, vermeerderd met de daarover verschuldigde wettelijke rente en de op de invordering betrekking hebbende kosten, alsnog heeft betaald;

  • c.

   een bedrag, overeenkomend met ten minste 50% van de restsom in één keer aflost en de verwachting bestaat dat afkoop van de uitkeringsschuld meer oplevert dan voortzetting van de huidige incassoprocedure.

  • d.

   gedurende 120 maanden volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan en een bedrag, overeenkomend met ten minste 10% van de restsom in één keer aflost;

  • e.

   gedurende 120 maanden niet volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, maar het achterstallige bedrag over die periode, vermeerderd met de daarover verschuldigde wettelijke rente en de op de invordering betrekking hebbende kosten, alsnog heeft betaald en een bedrag, overeenkomend met ten minste 10% van de restsom in één keer aflost;

 • 2. Het eerste lid is niet van toepassing ten aanzien van vorderingen welke door pand of hypotheek op een goed of goederen zijn gedekt, behoudens voorzover zij niet op die goederen verhaald kunnen worden.

 • 3. Indien het kwijtscheldingsverzoek betrekking heeft op meerdere fraudeschulden of indien er in het verleden reeds is eerders is gefraudeerd kan alléén kwijtschelding worden verleend indien sprake is van een voorstel zoals genoemd in lid 1 sub c (afkoop) van dit artikel.

Artikel 5 Kwijtschelding afhankelijk van hoogte restvordering

Nadat is voldaan aan één van de voorwaarden zoals vermeld in artikel 4 lid 1 sub a of b, kunnen burgemeester en wethouders besluiten van terugvordering of van verdere terugvordering af te zien, indien na de datum waarop de vordering is vastgesteld tenminste een periode van;

a.

vijf jaar is verstreken indien de (rest)vordering minder bedraagt dan

€ 6.000,00;

b.

tien jaar is verstreken indien de (rest)vordering meer bedraagt dan

€ 6.000,00.

Artikel 6 Belangenafweging

Indien belanghebbende voldoet aan zowel de voorwaarden van artikel 4 lid 1 onder a en b en artikel 5 van deze beleidsregel, kunnen burgemeester en wethouders instemmen met een dergelijk verzoek, indien toetsing aan de navolgende criteria heeft plaatsgevonden;

 • a.

  de reden van terugvordering;

 • b.

  de mate van verwijtbaarheid;

 • c.

  de persoonlijke omstandigheden;

 • d.

  de financiële omstandigheden en vooruitzichten;

 • e.

  de aanwezigheid van meerdere schulden en/of schuldeisers;

 • f.

  de wijze waarop aflossing op de schuld kan plaatsvinden of heeft plaatsgevonden

Artikel 7 Geldleningen

Wanneer een belanghebbende leenbijstand heeft ontvangen, en gedurende een periode van 36 maanden het voor de cliënt maximale bedrag (heeft) af(ge)lost, kan het restant ambtshalve of op verzoek worden kwijtgescholden. Wanneer een cliënt 60% van de lening heeft afgelost dan kan het restant van de leenbijstand eveneens worden kwijtgescholden.

Dit artikel is niet van toepassing op verstrekte geldleningen welke door pand of (krediet)hypotheek zijn gedekt . Voor deze leningen geldt een apart beleid (zie de beleidsregel over krediethypotheek).

Artikel 8 Bijstandsbesluit Zelfstandigen / Besluit bijstandsverlening zelfstandigen

 • a.

  Indien het kwijtscheldingsverzoek (mede) betrekking heeft op een openstaande schuld in het kader van het Bijstandsbesluit Zelfstandigen (BZ) dan wel het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz), vindt beoordeling van het verzoek voor wat betreft deze schuld(en) in eerste instantie plaats met in acht name van de wettelijke bepalingen zoals vermeld in de artikelen 42 en 43 van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004).

 • b.

  Indien na toetsing aan de artikelen zoals genoemd in sub a van dit artikel aan betrokkene geen kwijtschelding kan worden verleend, dient te worden bezien of betrokkene op basis van toetsing aan de artikelen zoals opgenomen in deze beleidsregel voor kwijtschelding in aanmerking zou komen.

 • c.

  In de situatie zoals hiervoor vermeld onder sub b, de beoordeling plaats met in acht name van de bepalingen zoals verwoord in artikel 6 van deze beleidsregel.

Artikel 9 Verhaal-/ onderhoudsplicht

a.Indien het kwijtscheldingsverzoek (mede) betrekking heeft op een openstaande schuld in het kader van verhaal- / onderhoudsplicht, vindt beoordeling van het verzoek voor wat betreft deze schuld in plaats met in acht name van de bepalingen zoals verwoord in de artikelen 2, 3, 4, 5 en artikel 6 van deze beleidsregel. Een schuld in het kader van verhaal- / onderhoudsplicht wordt voor deze beoordeling gelijk-gesteld aan een niet-fraudeschuld.

Artikel 10 Uitvoering

In gevallen waar deze beleidsregel niet of niet naar redelijkheid voorziet, beslist het college.

 • 1.

  Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na publicatie. Beleidsregel Kwijtschelding, bekend gemaakt op 17 mei 2006 en gepubliceerd in het Gemeenteblad 2006-17, komt te vervallen.

 • 2.

  Te bepalen dat deze beleidsregel bekend wordt gemaakt door opname in het Gemeenteblad en vervolgens door voor een ieder ter inzage legging van dit besluit bij de afdeling Communicatie gedurende zes weken op werkdagen van 09.00 uur tot 15.00 uur.

 • 3.

  Daarnaast deze beleidsregel bekend te maken aan de ClientenPlusRaad en de cliënten van de afdeling afdeling Werk en Bijstand.

Toelichting beleidsregel kwijtschelding

Hieronder staan nog een aantal aandachtspunten vermeld.

Artikel 3 heeft betrekking op een namens cliënt aangeboden schuldenregeling, waarbij gedurende 3 jaar alles boven het budgetinkomen wordt gereserveerd ter aflossing van alle schulden. Hierbij wordt de gemeente als preferente schuldeiser een dubbel percentage ten opzichte van concurrente schuldeisers aangeboden. Op grond van deze schatting wordt op voorhand verzocht van verdere terugvordering af te zien. De gemeente Hoorn stelt hierbij als voorwaarden dat alle schuldeisers met de schuldenregeling akkoord gaan, deze binnen 12 maanden op grond van juiste informatie tot stand komt en er geen sprake is van een fraudevordering.

Kwijtschelding bij meerdere fraudeschulden is op grond van artikel 4 slechts mogelijk bij afkoop van 50% ineens.

Beoordeling van het kwijtscheldingsverzoek op grond van artikel 6 vindt eerst plaats nadat de artikelen 4 en 5 een positief resultaat hebben opgeleverd. Er is in dat geval dus geen sprake van een schuldenregeling (artikel 3), want deze sluit toekenning van een kwijtscheldingsverzoek van een schuld uit.

Voor alle duidelijkheid: kwijtscheldingsverzoeken zijn in 3 categorieën onder te verdelen:

 • -

  regulier (met of zonder schuldenregeling)

 • -

  afkoop (minimaal 50% van de restantvordering wordt in eens voldaan)

 • -

  leenbijstand

Dus als een verzoek ogv artikel 6 beoordeeld wordt, is er geen sprake van een schuldenregeling. Er hoeft ook niet altijd sprake te zijn van een schuldenregeling. Dat is maar 1 van de soorten kwijtscheldingsverzoeken.