Verordening doelmatigheid- en doeltreffendheidonderzoeken gemeente Heerde 2013

Geldend van 01-01-2013 t/m heden

Intitulé

Verordening doelmatigheid- en doeltreffendheidonderzoeken gemeente Heerde (artikel 213a Gemeentewet)

De raad van de gemeente Heerde;

gelet op artikel 213a van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen:

Verordening doelmatigheid- en doeltreffendheidonderzoeken gemeente Heerde.

1. Inleidende bepalingen

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Doelmatigheid Het realiseren van bepaalde prestaties met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen en/of het realiseren van zo hoog mogelijke prestaties met een vooraf bepaalde hoeveelheid middelen

 • b.

  Doeltreffendheid De mate waarin de inzet van de gekozen middelen daadwerkelijk bijdraagt aan het behalen van de beoogde maatschappelijke effecten van het beleid .

2. Doelmatigheid- en doeltreffendheidonderzoek

Artikel 2. Onderzoeksplan

 • 1

  Het college doet onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van de uitvoering van de taken door het gemeentebestuur.

 • 2

  Het college doet jaarlijks aankondiging in de begroting voor de in het volgende jaar te verrichten interne onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid.

 • 3

  In het onderzoeksplan wordt per onderzoek globaal aangegeven:

  • a

   het object van onderzoek

  • b

   de reikwijdte van het onderzoek

  • c

   de onderzoeksmethode

  • d

   doorlooptijd van het onderzoek

  • e

   de wijze van uitvoering

 • 4

  In de paragraaf bedrijfsvoering wordt een globale beschrijving van het onderzoeksplan opgenomen en wordt aangegeven welke budgetten zijn opgenomen voor de uitvoering van het onderzoeksplan.

Artikel 3. Voortgang onderzoeken

Het college rapporteert in de bestuursrapportages en in de bedrijfsvoeringparagraaf van de jaarstukken over de voortgang van de onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid en de uitputting van de bijbehorende budgetten.

Artikel 4. Rapportage en gevolgtrekking

 • 1.

  De uitkomsten van een onderzoek worden vastgelegd in een rapportage. Elke rapportage bevat tenminste een analyse van de onderzoeksresultaten en aanbevelingen voor verbeteringen van doeltreffendheid en doelmatigheid.

 • 2.

  Op basis van de resultaten van ieder onderzoek doet het college voorstellen aan de raad ter verhoging van de doeltreffendheid, door een verbeterde inzet van bestaande middelen en/of inzet van andere middelen.

 • 3.

  Tevens stelt het college op basis van de resultaten van ieder onderzoek een plan van verbetering van de doelmatigheid op. Het college neemt, waar daartoe aanleiding is, op basis van het plan van verbetering organisatorische maatregelen.

 • 4.

  De in het eerste lid bedoelde rapportage en het in het derde lid bedoelde plan van verbetering worden ter kennisgeving aan de raad aangeboden tegelijkertijd met de in lid 2 genoemde voorstellen.

3. Slotbepalingen

Artikel 5. Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van het begrotingsjaar 2013.

 • 2.

  Deze verordening treedt in de plaats van de ‘Verordening doelmatigheid en doeltreffendheidonderzoeken gemeente Heerde’ vastgesteld door de raad op 16 juli 2007.

Artikel 6. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: “Verordening doelmatigheid- en doeltreffendheidonderzoeken gemeente Heerde”.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering d.d. 1 juli 2007.

griffier, voorzitter,

Raadsvoorstel.pdf

Toelichting op de arikelen verordening Doelmatigheid en doeltreffendheidonderzoeken.pdf

Raadsbesluit.pdf