Verordening Burgerinitiatief 2008

Geldend van 22-04-2008 t/m heden

Intitulé

Verordening Burgerinitiatief 2008

De raad van de gemeente Heerde;

gelet op artikel 149 Gemeentewet;

b e s l u i t:

Vast te stellen de volgende Verordening op het burgerinitiatief:

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder een burgerinitiatiefvoorstel: een voorstel van een initiatiefgerechtigde om een onderwerp op de agenda van de vergadering van de raad te plaatsen.

Artikel 2

 • 1

  De raad plaatst een burgerinitiatiefvoorstel op de agenda van zijn vergadering indien daartoe door een initiatiefgerechtigde een geldig verzoek is ingediend.

 • 2

  Ongeldig is het verzoek dat:

  • a

   niet door ten minste 500 initiatiefgerechtigden wordt ondersteund;

  • b

   een onderwerp als bedoeld in artikel 4 bevat,

  • c

   niet voldoet aan de voorwaarden, gesteld in artikel 5.

Artikel 3

 • 1.

  Initiatiefgerechtigd zijn degenen die kiesgerechtigd zijn voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad van Heerde, alsmede ingezetenen van de gemeente Heerde van 12 jaar en ouder die met uitzondering van hun leeftijd voldoen aan de vereisten voor het kiesrecht voor de leden van de gemeenteraad van Heerde.

 • 2.

  Voor de beoordeling of aan de vereisten voor initiatiefgerechtigdheid is voldaan, is de toestand op de dag van indiening van het verzoek bepalend.

Artikel 4

Een burgerinitiatiefvoorstel houdt niet in:

 • a.

  een onderwerp dat niet behoort tot de bevoegdheid van de raad;

 • b.

  een vraag over het gemeentelijk beleid;

 • c.

  een klacht in de zin van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht over een gedraging van het gemeentebestuur;

 • d.

  een bezwaar in de zin van hoofdstuk 7 van de Algemene wet bestuursrecht tegen een besluit van het gemeentebestuur;

 • e.

  de gemeentelijke begroting;

 • f.

  gemeentelijke belastingen en tarieven;

 • g.

  benoemingen of aanstellingen van personen;

 • h.

  een onderwerp waarover door de raad minder dan twaalf maanden voor de indiening van het burgerinitiatief een besluit is genomen.

Artikel 5

 • 1

  Het verzoek ter plaatsing van een burgerinitiatiefvoorstel op de agenda van de vergadering van de raad wordt schriftelijk ingediend bij de voorzitter van de gemeenteraad.

 • 2

  Het verzoek bevat ten minste:

  • a

   een nauwkeurige omschrijving van het burgerinitiatiefvoorstel;

  • b

   een toelichting op het burgerinitiatiefvoorstel;

  • c

   de achternaam, de voornamen, het adres, de geboortedatum en de handtekening van de verzoeker en zijn plaatsvervanger;

  • d

   een lijst met de voornamen, achternamen, adressen, geboortedata en handtekeningen van de initiatiefgerechtigden die het verzoek ondersteunen.

 • 3

  Voor de indiening van het verzoek wordt gebruik gemaakt van een daarvoor bij de griffier en digitaal verkrijgbaar formulier.

Artikel 6

 • 1.

  De raad beslist in de eerstvolgende vergadering na de datum van indiening van het verzoek of het burgerinitiatiefvoorstel op de agenda van de vergadering van de raad wordt geplaatst, met dien verstande dat ten minste twee weken is gelegen tussen de dag van indiening van het verzoek en de dag van de vergadering waarin op het verzoek wordt beslist.

 • 2.

  Indien de raad het verzoek afwijst wegens strijd met artikel 4, onder a, kan de raad het voorstel doorzenden aan het bevoegde bestuursorgaan.

 • 3.

  Indien de raad het verzoek toewijst, dan agendeert hij het burgerinitiatiefvoorstel voor de eerstvolgende vergadering van de raad.

 • 4.

  De griffier nodigt de verzoeker schriftelijk uit voor de vergadering waarvoor het burgerinitiatiefvoorstel is geagendeerd. De verzoeker of zijn plaatsvervanger heeft tijdens deze vergadering de gelegenheid om zijn burgerinitiatiefvoorstel mondeling nader toe te lichten.

 • 5.

  Zo spoedig mogelijk nadat de raad over het burgerinitiatiefvoorstel een besluit heeft genomen wordt dit besluit bekendgemaakt door kennisgeving van het besluit of van de zakelijke inhoud ervan op de gemeentepagina in "De Schaapskooi” dan wel op een andere geschikte wijze.

 • 6.

  Tegelijkertijd met de bekendmaking wordt van het besluit mededeling gedaan aan verzoeker.

Artikel 7

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening Burgerinitiatief 2008" en treedt in werking op de dag na haar bekendmaking.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering d.d. 07 april 2008.

griffier, voorzitter,

Burgerinitiatief.07-04-2008.pdf