Regeling interne afhandeling van klachten gemeente Velsen

Geldend van 01-01-2007 t/m heden

Intitulé

Regeling interne afhandeling van klachten gemeente Velsen

Artikel 1

Onder klacht in de zin van deze regeling wordt verstaan: een uiting van ongenoegen over de wijze waarop een bestuursorgaan of een persoon werkzaam onder verantwoordelijkheid van dat bestuursorgaan zich in een bepaalde aangelegenheid jegens een natuurlijk persoon of rechtspersoon heeft gedragen.

Artikel 2

 • 1.

  Als klachtbehandelaar treedt op:

  • a.

   het hoofd van de afdeling van degene tegen wiens gedraging de klacht is gericht en die zelf niet bij de gedraging waarover wordt geklaagd betrokken is geweest;

  • b.

   de gemeentesecretaris als het een klacht tegen een afdelingshoofd betreft;

  • c.

   de burgemeester indien het een klacht betreft tegen een gedraging van de gemeentesecretaris of griffier;

 • 2.

  Klachten over gedragingen van een bestuursorgaan; de voorzitter of leden daarvan worden door het bestuursorgaan zelf behandeld of indien daartoe aanleiding bestaat door de burgemeester wanneer het een klacht tegen een wethouder betreft en door de loco- burgemeester wanneer het een klacht tegen de burgemeester betreft.

Artikel 3

Als klachtencoördinator, alsmede als diens plaatsvervanger treden op de door het college aangewezen medewerk(st)er(s) van de afdeling Algemene en Burgerzaken. De klachten- coördinator ziet er op toe dat de behandeling van een klacht conform het bepaalde in deze regeling plaatsvindt.

Artikel 4

Schriftelijke klachten worden behandeld volgens de procedure die op Bijlage 1 is aangegeven.

Artikel 5

Mondelinge klachten worden behandeld volgens de procedure die op Bijlage 2 is aangegeven.

Artikel 6

De ingediende schriftelijke klachten worden geregistreerd. Jaarlijks wordt hiervan een verslag gemaakt, dat wordt gepubliceerd.

Artikel 7

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2007

Artikel 8

Deze regeling kan worden aangehaald onder de titel “Regeling klachtbehandeling Velsen”.

Toelichting bij de Regeling interne afhandeling van klachten gemeente Velsen

Artikel 1

Deze omschrijving is ontleend aan artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Artikel 2

Lid 1 spreekt voor zich.

In het tweede lid is geregeld dat bestuursorganen klachten tegen hen gericht of tegen de

voorzitter of leden ervan zelf oplossen. Dit is gebaseerd op artikel 9:7, lid 2 Awb.

Artikel 3

Het aanwijzen van een klachtencoördinator is noodzakelijk om te waarborgen dat de procedure op de juiste wijze wordt gevolgd. Tevens dient deze te zorgen voor registratie van de klachten, ontvangstbevestigingen, verslag horen, bewaken termijnen en maken en publiceren jaarverslag.

Artikel 4

De procedure voor schriftelijke klachten is in feite een nadere uitwerking van de wettelijke regeling. Per fax of per e-mail ingediende klachten moeten worden behandeld als schriftelijke klachten.

Artikel 5

In de wet is voor mondelinge klachten geen procedure voorgeschreven; wel dat deze zorgvuldig moeten worden behandeld. Door deze procedure wordt hieraan tegemoet gekomen.

Artikel 6

Dit artikel is rechtstreeks op de wet gebaseerd.

Artikel 7

Dit artikel spreekt voor zich.

Artikel 8

Gekozen is voor een korte, heldere en voor de burger herkenbare citeertitel.

Bijlagen

Bijlage 1: procedure bij schriftelijke klachten

Bijlagen

Bijlage 2: procedure bij mondelinge klachten