Regeling vervallen per 22-09-2016

Reglement inspraak en advies sociale zaken Hoorn

Geldend van 01-01-2004 t/m 21-09-2016

Intitulé

Reglement inspraak en advies sociale zaken Hoorn

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn;

gelezen het voorstel van de afdeling Welzijn van de sector publiek d.d. 7 oktober 2003;

gelet op artikel 150 van de Gemeentewet, artikel 47 Wet Werk en Bijstand en artikel 2 van de Verordening Inspraakorgaan Sociale Zaken Hoorn, besluit;

vast te stellen het

Reglement inspraak en advies sociale zaken Hoorn

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  inspraakorgaan: de Cliëntenplusraad Sociale Zaken

 • b.

  het lid: de persoon die benoemd is als lid van het inspraakorgaan

 • c.

  het ervaringsdeskundig lid: de persoon die moet rondkomen van een minimuminkomen en die als ervaringsdeskundige benoemd is als lid van het inspraakorgaan.

 • d.

  de vertegenwoordiger: de persoon die namens een organisatie of instelling benoemd is als lid van het inspraakorgaan

 • e.

  het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn

 • f.

  de afdeling: de afdeling Sociale Zaken

 • g.

  het hoofd : het hoofd van de afdeling Sociale Zaken

 • h.

  sociale zekerheidswetgeving : de sociale zekerheidswetten en de daarop gebaseerde regels, waarvan de afdeling met de uitvoering belast is

 • i.

  WWB: de Wet Werk en Bijstand

 • j.

  minimuminkomen: een inkomen dat gelijk is aan, dan wel minder bedraagt dan 115% van het voor die persoon geldende minimumloon als bedoeld in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag

 • k.

  coördinator: ambtelijke ondersteuning

Artikel 2 Taken en bevoegdheden van het inspraakorgaan

 • 1. Het inspraakorgaan adviseert gevraagd en ongevraagd over zaken aangaand het beleid, de beleidsontwikkeling en de uitvoering van het beleid op het gebied van sociale zekerheidswetten.

 • 2. Het inspraakorgaan kan geen beslissingen nemen, c.q. advies uitbrengen, indien niet de meerderheid van de leden aanwezig is.

 • 3. Een advies van het inspraakorgaan wordt met de meerderheid van stemmen uitgebracht.

 • 4. De voorzitter heeft één stem in het inspraakorgaan. Bij het staken van de stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag.

 • 5. Het advies wordt schriftelijk te kennisname gebracht aan het hoofd respectievelijk het college.

 • 6. In het voorkomende geval wordt het advies van het inspraakorgaan, als ook eventuele reactie van het hoofd respectievelijk het college, bij de stukken gevoegd die in desbetreffende commissievergadering wordt behandeld.

Artikel 3 Overige taken

Naast het uitbrengen van advies aan het hoofd respectievelijk het college, heeft het inspraakorgaan tot taak:

 • a.

  signaleren van consequentie van het vastgesteld beleid;

 • b.

  doorgeven van deze signalen aan het hoofd respectievelijk het college;

 • c.

  angeven op welke gebieden beleidsontwikkeling noodzakelijk is;

 • d.

  fungeren als aanspreekpunt voor burgers en belangenorganisaties;

 • e.

  fungeren als aanspreekpunt voor gemeenteambtenaren en het gemeentebestuur;

 • f.

  zorgen voor voorlichting aan personen met een minimuminkomen.

Artikel 4 De leden van de inspraakverordening

 • 1. De leden van het inspraakorgaan worden gevormd door personen met een minimuminkomen en vertegenwoordigers van maatschappelijke en belangenorganisaties die zich in zetten voor personen met een minimuminkomen.

 • 2. Het aantal ervaringsdeskundige leden bedraagt maximaal zeven, waarvan vijf cliënten van de afdeling Sociale zaken. De overige ervaringsdeskundige leden ontvangen een minimuminkomen uit andere hoofde.

 • 3. Het aantal vertegenwoordigers bedraagt maximaal vijf. Per organisatie mag maximaal één vertegenwoordigers benoemd worden als lid van het inspraakorgaan.

 • 4. Het inspraakorgaan kan besluiten op ad hoc basis een of meerdere deskundigen uit te nodigen aan de vergadering deel te nemen. Deze personen tellen niet mee bij de bepaling van het officiële ledenaantal. Deze personen hebben geen stemrecht met betrekking tot de door het inspraakorgaan uit te brengen adviezen.

Artikel 5 Aanvang en beëindiging van het lidmaatschap van het Inspraakorgaan

 • 1 De ervaringsdeskundige leden worden op voorstel van het inspraakorgaan door het college benoemd.

 • 2 De vertegenwoordigers worden op voorstel van de betrokken organisatie door het college benoemd.

 • 3 Het lidmaatschap eindigt indien:

  • a

   de persoon of de organisatie het lidmaatschap schriftelijk opzegt;

  • b

   het lid zijn hoedanigheid op grond waarvan hij/zij in het inspraakorgaan zitting heeft, heeft verloren. Het college doet hiervan schriftelijk mededeling aan dat lid;

  • c

   Burgemeester en wethouders kunnen op voorstel van de inspraakorgaan, een lid, ongeacht zijn functie, schorsen, van zijn functie ontheffen, dan wel diens benoeming intrekken. Een daartoe strekkend voorstel dient te worden genomen met meerderheid van 2/3 van de leden.

 • 4 Het college zal geen gebruik maken van zijn bevoegdheid in lid 3 sub c voordat hoor en wederhoor heeft plaatsgevonden.

Artikel 6 Benoeming en ontslag van het bestuur

 • 1. Op voorstel van het inspraakorgaan benoemt het college een bestuur, bestaande uit een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

 • 2. De bestuursleden moeten lid zijn van het inspraakorgaan.

 • 3. De zittingsperiode van een bestuurslid is vier jaar, het lid kan worden herbenoemd.

Artikel 7 Onkostenvergoeding

 • 1. Om de persoonlijke onkosten te bestrijden krijgt ieder lid van het inspraakorgaan een maandelijkse onkostenvergoeding van € 46,00 per maand.

 • 2. Het inspraakorgaan draagt zelf zorg voor een juiste registratie van het aantal uren vrijwilligerswerk per lid.

 • 3. Het college betaalt de onkostenvergoeding direct aan elk lid, op basis van de door het inspraakorgaan aangeleverde registratie.

Artikel 8 Frequentie van vergaderen

 • 1. Het inspraakorgaan vergadert in principe eenmaal per twee weken.

 • 2. Indien het inspraakorgaan hierom verzoekt, draagt het college zorg voor administratieve ondersteuning tijdens de vergaderingen bedoeld in lid 1.

Artikel 9 Openbaarheid van vergadering

 • 1. De vergaderingen van het inspraakorgaan zijn in principe openbaar.

 • 2. Vergaderingen waaraan de portefeuillehouder deelneemt vinden voorzover nodig in beslotenheid plaats.

 • 3. Indien gewichtige redenen daartoe aanleiding geven kan het inspraakorgaan besluiten in beslotenheid te vergaderen.

Artikel 10 Reglement van orde

 • 1. Het inspraakorgaan stelt een Reglement van Orde vast, waarin hij procedures over het aanbrengen van punten voor de vergaderagenda en het tijdstip van vergaderen vast legt. Tevens regelt hij hierin de wijze van uitnodigen van deskundigen, het overleg met de coördinator, de wijze waarop declaraties moeten

 • 2. worden ingediend, de eisen waaraan deze declaraties moeten voldoen etc.

 • 3. Het Reglement van Orde wordt in samenspraak met de coördinator opgesteld en behoeft de goedkeuring van het college, het hoofd gehoord.

 • 4. Het college kan bepalen dat zij niet gebonden is aan een of meer artikelen uit het Reglement van Orde.

 • 5. Het Reglement van Orde wordt uiterlijk twee maanden na de datum van installatie van het inspraakorgaan vastgesteld.

 • 6. Een kopie van de vergaderagenda wordt ten minste een week voor de vergadering toegezonden aan het hoofd en de coördinator.

Artikel 11 Taakstelling

 • 1. Het inspraakorgaan is verantwoordelijk voor het bereiken en handhaven van een goede kwaliteit van haar adviezen en overige werkzaamheden.

 • 2. Het inspraakorgaan draagt zorg voor het instellen en voortduren van een spreekuur voor haar belanghebbenden.

 • 3. Waar noodzakelijk volgen zij cursussen en/of scholing.

Artikel 12

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het college, het inspraakorgaan wordt gehoord.

Artikel 13

Dit reglement treedt in werking per 1 januari 2004, onder gelijktijdige intrekking Van het Reglement inspraak en advies Sociale Zaken gemeente Hoorn d.d. 1 april 2001.