Regeling vervallen per 06-12-2016

Leegstandsverordening 2011

Geldend van 01-07-2011 t/m 05-12-2016

Intitulé

Leegstandsverordening 2011

Inhoud

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   gebouw: een gebouw als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder c, van de Woningwet;

  • b.

   kantoorgebouw: een gebouw dat voor 70% of meer voor administratieve werkzaamheden wordt gebruikt;

  • c.

   eigenaar: degene die bevoegd is tot het in gebruik geven van een gebouw als bedoeld in artikel 1, onder c, van de Leegstandwet;

  • d.

   leegstaan: het niet of niet krachtens een zakelijk of persoonlijk recht in gebruik zijn dan wel een gebruik dat de kennelijke strekking heeft afbreuk te doen aan de werking van de Leegstandwet of deze verordening;

  • e.

   leegstandlijst: de lijst als bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de Leegstandwet;

  • f.

   wet: de Leegstandwet.

Artikel 2 Toepasselijkheid van de verordening

 • Deze verordening is van toepassing op:

  • a.

   kantoorgebouwen of delen daarvan in het gebied Amstel III (zie de kaartbijlage 1 bij deze verordening). Dit gebied in stadsdeel Zuidoost wordt begrensd door de:

   - Holterbergweg (richting De Entree), De Entree (inclusief torens A, B en C aan de Noordzijde van De Entree), het gedeelte van de Haaksbergweg tot De Corridor en De Corridor tot Bijlmer ArenA;

   - aan de westzijde door de oostelijke zijde van Holterbergweg en de Muntbergweg;

   - aan de zuidzijde door de Meibergdreef;

   - aan de oostzijde door de teen van het oostelijk talud van het spoor Amsterdam-Utrecht;

  • b.

   kantoorgebouwen of delen daarvan in het gebied Teleport (zie de kaartbijlage 2 bij deze verordening). Dit gebied wordt begrensd aan de:

   - noordzijde door de Basisweg tussen de A10 en de Kastrupstraat en deel ten zuiden van het spoor tot aan de Seineweg;

   - oostzijde door de teen van talud van de A10;

   - zuidzijde door de Haarlemmervaart vanaf de A10tot aan sportpark Spieringhorn en dan verder langs de zuidzijde bebouwing Naritaweg tot de Seineweg;

   - westzijde door de Seineweg en de Kastrupstraat;

  • c.

   kantoorgebouwen of delen daarvan met een verhuurbare vloeroppervlakte groter dan 10.000 m2;

  • d.

   ontruimde gebouwen of delen daarvan, niet zijnde woonruimte, die zonder recht of titel in gebruik waren genomen.

Artikel 3 Meldingsplicht

 • 1. De eigenaar is verplicht de leegstand van een in artikel 2 bedoeld gebouw of een gedeelte daarvan bij burgemeester en wethouders te melden zodra de leegstand langer duurt dan zes maanden.

 • 2. De eigenaar maakt voor de in het eerste lid genoemde melding gebruik van een door burgemeester en wethouders vast te stellen formulier.

Artikel 4 Voordracht

 • Burgemeester en wethouders kunnen aan de eigenaar van een gebouw of gedeelte daarvan dat langer leegstaat dan twaalf maanden en dat voorkomt op de leegstandlijst een gebruiker voordragen.

Artikel 5 Leegstandbeheer

 • Burgemeester en wethouders kunnen kwalitatieve eisen stellen aan een leegstand-beheerder waar de eigenaar als bedoeld in artikel 1, onder c, een gebouw als bedoeld in artikel 2 door laat beheren.

Artikel 6 Bestuurlijke boete

 • 1. Burgemeester en wethouders kunnen een bestuurlijke boete opleggen ter zake van overtreding van het bepaalde in de artikelen 3, eerste lid, en 7, derde lid, van de wet.

 • 2. Voor overtreding van het bepaalde in artikel 3, eerste lid, van de wet kan een bestuurlijke boete worden opgelegd van maximaal € 7.500.

 • 3. Voor overtreding van het bepaalde in artikel 7, derde lid, van de wet kan een bestuurlijke boete worden opgelegd van maximaal € 7.500.

Artikel 7 Inwerkingtreding

 • Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2011.

Artikel 8 Overgangsbepaling

 • 1. De in artikel 3, eerste lid, genoemde termijn geldt vanaf de datum van inwerkingtreding van deze verordening.

 • 2. De in artikel 4 genoemde termijn geldt vanaf de datum van inwerkingtreding van deze verordening.

Artikel 9 Citeertitel

 • Deze verordening wordt aangehaald als: Leegstandverordening 2011.;

Kaartbijlage 1 bij Leegstandsverordening 2011.pdf (179 Kb)

Kaartbijlage 2 bij Leegstandsverordening 2011.pdf (2076 Kb)

Notitie Leegstand in Amsterdam.pdf (241 Kb)