Algemene subsidieverordening Almere 2011

Geldend van 23-07-2011 t/m 22-09-2020

Intitulé

Algemene subsidieverordening Almere 2011

De raad van de gemeente Almere;

Gezien het voorstel van het college;

Gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit vast te stellen:

De Algemene subsidieverordening Almere 2011.

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere;

 • b.

  jaarlijkse subsidie: subsidie die voor een jaar wordt verstrekt dan wel wordt verstrekt ten behoeve van activiteiten die (nagenoeg) een geheel jaar plaatsvinden;

 • c.

  eenmalige subsidie: subsidie anders dan een jaarlijkse subsidie.

Artikel 2 Reikwijdte verordening

Het college kan subsidie verstrekken voor activiteiten op de volgende beleidsterreinen:

 • a.

  algemeen bestuur

 • b.

  openbare orde en veiligheid

 • c.

  verkeer, vervoer en waterstaat

 • d.

  economische zaken

 • e.

  onderwijs

 • f.

  kunst, cultuur en recreatie

 • g.

  sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

 • h.

  volksgezondheid, natuur en milieu

 • i.

  stedelijk beheer waarondervolkshuisvesting

 • j.

  sport

 • k.

  internationale betrekkingen

 • l.

  media

 • m.

  personeel

 • n.

  zorg

Artikel 3 Nadere regels
 • 1. Het college kan met betrekking tot de in artikel 2 vermelde beleidsterreinen nadere regels vaststellen over:

  • a.

   Activiteiten waarvoor subsidie kan worden verstrekt en de rechtspersonen of personen die daarvoor in aanmerking komen;

  • b.

   Criteria om voor verstrekking van subsidie in aanmerking te komen;

  • c.

   Het te verstrekken bedrag aan subsidie dan wel de wijze waarop dit bedrag wordt bepaald;

  • d.

   De aanvraag van een subsidie en de besluitvorming daarover;

  • e.

   De voorwaarden waaronder de subsidie wordt verleend;

  • f.

   De verplichtingen van de subsidieontvanger;

  • g.

   De vaststelling van de subsidie;

  • h.

   De betaling van de subsidie en het verlenen van voorschotten;

  • i.

   De beslistermijnen.

 • 2. Aan een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid of een natuurlijk persoon kan enkel subsidie worden verstrekt indien daartoe is voorzien in nadere regels.

Artikel 4. Bevoegdheid college
 • 1. Het college is bevoegd te besluiten over het verstrekken van subsidies met in achtneming van de in de gemeentebegroting opgenomen financiële middelen en - indien de begroting nog niet is vastgesteld, dan wel goedgekeurd - onder de voorwaarde dat voldoende gelden ter beschikking worden gesteld.

 • 2. Naast het nemen van besluiten over het verstrekken van subsidies waaronder het verlenen en vaststellen is het college bevoegd tot het nemen van besluiten over betaling, wijziging en intrekking van subsidies alsmede het opleggen van voorwaarden of verplichtingen aan de subsidieontvanger en het terugvorderen van onverschuldigd betaalde subsidiebedragen of voorschotten.

 • 3. Het college is bevoegd bij afzonderlijk besluit dan wel bij besluit tot subsidieverlening te bepalen dat afdeling 4.2.8 van de Algemene wet bestuursrecht geheel dan wel voor nader aangeduide onderdelen van toepassing is.

Hoofdstuk 2. Subsidieplafond en begrotingsvoorbehoud

Artikel 5. Subsidieplafond en begrotingsvoorbehoud
 • 1. Het college kan jaarlijks besluiten tot het instellen van subsidieplafond(s).

 • 2. Bij de vaststelling van een subsidieplafond wordt aangegeven op welke wijze het beschikbare bedrag wordt verdeeld.

 • 3. Bij de bekendmaking van de subsidieplafonds wordt waar van toepassing gewezen op de mogelijkheid van verlaging en de gevolgen daarvan voor reeds ingediende aanvragen.

 • 4. Een subsidie ten laste van een begroting, die nog niet is vastgesteld, wordt verleend onder de voorwaarde dat voldoende middelen op de begroting beschikbaar zullen worden gesteld.

Hoofdstuk 3. Aanvraag van de subsidie

Artikel 6. Bij aanvraag in te dienen gegevens
 • 1. De aanvraag voor een subsidie wordt schriftelijk ingediend bij het college door middel van een door het college vastgesteld aanvraagformulier.

 • 2. Bij een aanvraag om subsidie overlegt of vermeldt de aanvrager de volgende gegevens:

  • a.

   een beschrijving van de activiteiten waar subsidie voor wordt aangevraagd;

  • b.

   de doelstellingen en resultaten, die daarmee worden nagestreefd, en hoe de activiteiten aan dat doel bijdragen. In bijzonder ook in welke mate de activiteiten gericht zijn op de gemeente of haar ingezetenen en op door de gemeente vastgestelde doelen of beleidsterreinen;

  • c.

   een begroting en dekkingsplan van de kosten van de activiteiten, waar de subsidie voor wordt aangevraagd. Het dekkingsplan bevat een opgave van bij andere bestuursorganen of private organisaties of personen aangevraagde subsidies of vergoedingen ten behoeve van dezelfde activiteiten, onder vermelding van de stand van zaken daarvan en andere inkomstenbronnen;

  • d.

   indien van toepassing bij een jaarlijkse subsidie, de stand van de egalisatiereserve op het moment van de aanvraag;

  • e.

   de meest recente versie van het jaarverslag, de jaarrekening en de balans met dien verstande dat bij een aanvraag om een jaarlijkse subsidie deze stukken enkel bij de eerste aanvraag om subsidie behoeven te worden overgelegd.

 • 3. Het college is bevoegd ook andere dan, of slechts enkele van, de in het tweede lid genoemde gegevens te verlangen, indien die voor het nemen van een beslissing op de aanvraag noodzakelijk, respectievelijk voldoende, zijn.

Artikel 7. Aanvraagtermijn
 • 1. Een aanvraag voor een jaarlijkse subsidie wordt gedaan vóór 1 oktober in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft. In geval de activiteiten, waarop de aanvraag betrekking heeft, gerelateerd zijn aan een schooljaar wordt de aanvraag voor de jaarlijkse subsidie gedaan vóór 1 april voorafgaand aan het schooljaar.

 • 2. Het college kan toestemming verlenen voor het later indienen van een aanvraag dan in het eerste lid is bepaald.

 • 3. Een aanvraag voor een eenmalige subsidie moet tenminste 8 weken vóór de aanvang van de activiteit worden ingediend maar niet eerder dan 26 weken daarvoor. Te vroeg ingediende aanvragen worden aangehouden tot de eerste dag van de periode van 26 weken welke dag als eerste dag van de aanvraag wordt beschouwd.

 • 4. Het college kan andere termijnen stellen voor het indienen van een aanvraag voor daarbij aan te wijzen subsidies.

Artikel 8. Beslistermijn
 • 1. Het college beslist op een aanvraag voor een jaarlijkse subsidie uiterlijk vóór 1 januari van het jaar waarop de aanvraag is ingediend. Voorwaarde hiervoor is dat de aanvrager een volledige subsidieaanvraag heeft ingediend uiterlijk vóór 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de subsidie betrekking heeft.

 • 2. Op een aanvraag die ingevolge artikel 7, eerste lid vóór 1 april moet zijn ingediend, beslist het college uiterlijk vóór 1 juli daaropvolgend.

 • 3. In geval het college toestemming heeft verleend voor het later indienen van een aanvraag als bedoeld in artikel 7, tweede lid, beslist het college binnen 3 maanden na ontvangst van de volledige aanvraag.

 • 4. Het college beslist op een aanvraag om een eenmalige subsidie binnen 8 weken na ontvangst van de volledige aanvraag. Indien het college hiertoe regels heeft opgesteld, beslist het college binnen 8 weken gerekend vanaf de uiterste indieningdatum.

Hoofdstuk 4. Weigering van de subsidie

Artikel 9. Weigeringgronden

De aanvraag om subsidieverlening kan naast de in artikel 4:25, tweede lid en artikel 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht genoemde gevallen worden geweigerd indien:

 • a.

  de activiteiten van de aanvrager niet gericht zullen zijn op de gemeente of niet aanwijsbaar ten goede komen aan de ingezetenen van de gemeente;

 • b.

  niet wordt voldaan aan het bepaalde in deze verordening dan wel aan de in nadere regels vastgestelde criteria om voor subsidie in aanmerking te komen;

 • c.

  verstrekking van subsidie niet past binnen door het gemeentebestuur vastgesteld beleid;

 • d.

  de activiteiten niet dan wel niet voldoende bijdragen aan de gemeentelijke doelstellingen;

 • e.

  gegronde redenen bestaan aan te nemen dat de gelden niet of in onvoldoende mate zullen worden besteed voor het doel waarvoor de subsidie beschikbaar wordt gesteld;

 • f.

  gegronde redenen bestaan aan te nemen dat de aanvrager doelstellingen beoogt of activiteiten zal ontplooien die in strijd zijn met de wet, het algemeen belang of de openbare orde;

 • g.

  de aanvrager ook zonder gemeentelijke subsidieverstrekking over voldoende gelden, hetzij uit eigen middelen, hetzij uit middelen van derden kan beschikken om de kosten van de activiteiten te dekken;

 • h.

  subsidiëring tot ongeoorloofde staatssteun dan wel oneerlijke concurrentie leidt;

 • i.

  de subsidie is bestemd voor religieuze of politieke activiteiten;

 • j.

  de aanvrager niet over voldoende kwaliteit en organisatiekracht beschikt om de voorgenomen activiteiten te organiseren.

Artikel 10. Wet BIBOB

Het college kan voor subsidies binnen door de raad vast te stellen beleidsterreinen of onderdelen daarvan bepalen dat de gevraagde subsidie kan worden geweigerd of de verleende subsidie kan worden ingetrokken in het geval en onder de voorwaarden, bedoeld in artikel 3 van de Wet bevordering integriteitbeoordelingen door het openbaar bestuur.

Hoofdstuk 5. Verlening van de subsidie

Artikel 11. Verlening subsidie
 • 1. Bij het besluit tot verlenen van de subsidie geeft het college aan op welke wijze de verantwoording van de te ontvangen subsidie plaats vindt.

 • 2. Het college is bevoegd om verplichtingen aan het besluit tot subsidieverlening te verbinden met betrekking tot het beheer en gebruik van de subsidie.

Artikel 12. Betaling en bevoorschotting
 • 1. Indien een beschikking tot subsidievaststelling als bedoeld in artikel 16, eerste lid, onderdeel a, wordt gegeven, vindt de betaling van de gehele subsidie in één bedrag plaats.

 • 2. Indien een beschikking tot subsidieverlening als bedoeld in artikel 16, eerste lid, onderdeel b, wordt gegeven, wordt 100% bevoorschot.

 • 3. Indien besloten wordt tot bevoorschotting van de subsidie, worden in het besluit tot subsidieverlening, de hoogte en de termijnen van de voorschotten bepaald.

Hoofdstuk 6. Verplichtingen van de subsidieontvanger

Artikel 13. Tussentijdse rapportage

Bij subsidies, hoger dan 50.000 euro, kan het college de verplichting opleggen tot het tussentijds afleggen van rekening en verantwoording omtrent de verrichte activiteiten en de daaraan verbonden uitgaven en inkomsten.

Artikel 14. Meldingsplicht en controle
 • 1. De subsidieontvanger doet onverwijld melding aan het college, zodra aannemelijk is dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, niet of niet geheel zullen worden verricht of dat niet of niet geheel aan de in de beschikking tot subsidieverlening verbonden verplichtingen zal worden voldaan.

 • 2. Als blijkt dat niet is voldaan aan de meldingsplicht, kan het college de subsidie lager vaststellen of intrekken.

 • 3. Het college kan de subsidieontvanger verplichten mee te werken aan een controle ten aanzien van de gesubsidieerde activiteiten en de besteding van de subsidiegelden. De subsidieontvanger dient desgevraagd bewijsstukken te overleggen.

Artikel 15. Overige verplichtingen van de subsidieontvanger
 • 1. De subsidieontvanger verricht de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend.

 • 2. De subsidieontvanger informeert het college zo spoedig mogelijk schriftelijk over:

  • a.

   besluiten of procedures die zijn gericht op de beëindiging van de activiteiten, waarvoor subsidie is verleend, dan wel ontbinding van de rechtspersoon;

  • b.

   relevante wijzigingen in de financiële en organisatorische verhouding met derden;

  • c.

   ontwikkelingen die er toe kunnen leiden dat aan de beschikking tot subsidieverlening verbonden voorwaarden geheel of gedeeltelijk niet kunnen worden nagekomen;

  • d.

   wijziging van de statuten voor zover het betreft de vorm van de rechtspersoon, de persoon van de bestuurder(s) en het doel van de rechtspersoon.

 • 3. De subsidieontvanger behoeft de toestemming van het college voor handelingen als vermeld in artikel 4:71 Algemene wet bestuursrecht.

 • 4. De subsidieontvanger zal de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens in acht nemen.

Hoofdstuk 7. Verantwoording en vaststelling van de subsidie

Artikel 16. Verantwoording subsidies tot 10.000 euro
 • 1. Subsidies tot 10.000 euro worden door het college:

  • a.

   direct vastgesteld of;

  • b.

   ambtshalve vastgesteld binnen 13 weken, nadat de activiteiten uiterlijk moeten zijn verricht.

 • 2. Bij een ambtshalve vaststelling als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, kan het college de aanvrager verplichten om op de door haar aangegeven wijze aan te tonen dat de activiteiten, waarvoor de subsidie wordt verstrekt, zijn verricht en dat is voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen.

Artikel 17. Verantwoording subsidies vanaf 10.000 tot 50.000 euro
 • 1. Indien de subsidieverlening meer bedraagt dan 10.000 euro, maar minder dan 50.000 euro, dient de subsidieontvanger uiterlijk 13 weken na het verricht zijn van de activiteiten een aanvraag tot vaststelling in bij het college.

 • 2. De aanvraag tot vaststelling bevat een inhoudelijk verslag, waaruit blijkt dat de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht.

 • 3. Het college kan bepalen dat ook andere, of minder dan, de in dit artikel bedoelde gegevens en bescheiden die voor de vaststelling van belang zijn, worden overgelegd.

Artikel 18. Verantwoording subsidies vanaf 50.000 euro
 • 1. Indien de subsidieverlening meer bedraagt dan 50.000 euro, dient de subsidieontvanger een aanvraag tot vaststelling in bij het college:

  • a.

   bij een eenmalige subsidie, uiterlijk 13 weken na het verricht zijn van de activiteiten;

  • b.

   bij een jaarlijks verstrekte subsidie, uiterlijk vóór 1 juli in het jaar na afloop van het kalenderjaar, respectievelijk 6 maanden na het subsidietijdvak, waarvoor de subsidie is verleend.

 • 2. De aanvraag tot vaststelling bevat:

  • a.

   een inhoudelijk verslag, waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht;

  • b.

   een overzicht van de activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten (financieel verslag of jaarrekening);

  • c.

   een balans van het afgelopen subsidietijdvak met een toelichting daarop in geval van een jaarlijkse subsidie;

  • d.

   een accountantsverklaring in geval de subsidieverlening meer bedraagt dan 125.000 euro.

 • 3. Het college kan bepalen dat ook andere, of minder dan, de in dit artikel bedoelde gegevens en bescheiden die voor de vaststelling van belang zijn, worden overgelegd.

Artikel 19. Vaststelling subsidie
 • 1. Het college stelt binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag tot subsidievaststelling de subsidie vast, tenzij bij nadere regels anders is bepaald.

 • 2. Indien uit de aard van de subsidie, dan wel de verantwoording daarvan, volgt dat voor de beslissing op de vaststelling van de subsidie een langere termijn nodig is dan de in het eerste lid genoemde termijn, dan bericht het college de subsidieontvanger daarvan zo spoedig mogelijk na ontvangst van de aanvraag tot subsidievaststelling.

 • 3. Het college kan categorieën van subsidies of subsidieontvangers aanwijzen, waarvoor de subsidie direct wordt vastgesteld zonder dat de subsidieontvanger een aanvraag voor subsidievaststelling hoeft in te dienen.

 • 4. Indien de aanvraag tot subsidievaststelling niet voor het in het eerste lid genoemd tijdstip is ontvangen, gaat het college zes weken na een eenmalige rappel over tot ambtshalve vaststelling.

Artikel 20. Egalisatiereserve
 • 1. In geval al de activiteiten waarvoor een jaarlijkse subsidie is verleend overeenkomstig het besluit tot subsidieverlening zijn uitgevoerd èn de werkelijke kosten van die activiteiten lager zijn dan het bedrag waarvoor subsidie is verleend, kan het college besluiten het verschil geheel of gedeeltelijk terug te vorderen dan wel toestaan dat het verschil geheel of gedeeltelijk ten goede komt aan een afzonderlijk door de aanvrager van de subsidie te vormen dan wel reeds gevormde egalisatiereserve.

 • 2. Een uitgave ten laste van een egalisatiereserve kan enkel worden aangewend om schommelingen op te vangen in de inkomsten en uitgaven betreffende van gemeentewege gesubsidieerde activiteiten in volgende jaren.

 • 3. Aanwending van bedragen vanuit de egalisatiereserve voor andere doeleinden is enkel toegestaan na vooraf verkregen toestemming van het college.

 • 4. In voorkomend geval maakt het college in het besluit tot subsidievaststelling melding van het bedrag aan subsidie dat eventueel voor desbetreffend jaar aan de egalisatiereserve mag worden toegevoegd alsmede het totaal bedrag van deze egalisatiereserve.

Artikel 21. Vergoeding vermogensvorming
 • 1. In de gevallen, bedoeld in artikel 4:41, lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht, is de subsidieontvanger, voor zover het verstrekken van de subsidie heeft geleid tot vermogensvorming, daarvoor een vergoeding verschuldigd aan de gemeente.

 • 2. De vergoeding is minimaal nihil, en is maximaal niet hoger dan het totale bedrag dat het college aan de subsidieontvanger heeft verstrekt.

 • 3. Indien de subsidieontvanger zijn inkomsten geheel of in overwegende mate ontleent aan de subsidie is deze de maximale vergoeding aan de gemeente verschuldigd.

 • 4. Indien het derde lid niet van toepassing is, wordt de hoogte van de vergoeding bepaald naar evenredigheid van de hoogte van het subsidiebedrag op het totaal van de inkomsten.

 • 5. Bij de bepaling van de hoogte van de vergoeding wordt uitgegaan van de waarde van de vermogensbestanddelen op het tijdstip waarop de vergoeding verschuldigd wordt, met dien verstande dat in geval van ontvangst van schadevergoeding wordt uitgegaan van het bedrag dat als schadevergoeding door de subsidieontvanger wordt ontvangen.

 • 6. Indien het onroerende zaken betreft, geschiedt de waardebepaling door een onafhankelijke deskundige.

Hoofdstuk 8. Overige bepalingen

Artikel 22. Afwijkende regels

De bepalingen van deze verordening zijn niet van toepassing voor zo ver het betreft het verlenen, vaststellen en betalen van een subsidie ten laste van gelden die van een andere overheid zijn verkregen en waaromtrent van deze verordening afwijkende bepalingen van toepassing zijn.

Artikel 23. Subsidieverslag

Tenzij bij besluit van het college anders is bepaald is artikel 4:24 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing.

Artikel 24. Standaardberekeningswijzen van uurtarieven en uniforme kostenbegrippen
 • 1. Indien bij de bepaling van de subsidiabele kosten gebruik wordt gemaakt van uurtarieven, kan het college bepalen dat deze tarieven door de subsidieaanvrager worden berekend met gebruikmaking van een door het college voor te schrijven standaardberekeningswijze.

 • 2. Bij het hanteren van kostenbegrippen bij de berekening van uurtarieven wordt uitgegaan van door het college bepaalde definities.

Artikel 25. Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, een artikel of artikelen van deze verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken, met uitzondering van de artikelen 1, 2, 4 en 9 voor zover toepassing gelet op het belang van de aanvrager of subsidieontvanger leidt tot onbillijkheid van overwegende aard. Het van toepassing verklaren van dit artikel wordt gemotiveerd in het besluit.

Artikel 26 Intrekking

De Algemene subsidieverordening gemeente Almere 2008 wordt ingetrokken.

Nadere regels als bedoeld in artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Almere 2008 behouden –met uitzondering van de Nadere regels subsidies Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, Algemeen 2008- na intrekking van de Algemene subsidieverordening gemeente Almere 2008 hun rechtskracht totdat deze worden ingetrokken en worden tot de dag van intrekking geacht gebaseerd te zijn op deze verordening.

Artikel 27. Overgangsbepalingen

Aanvragen om subsidie die zijn ingediend vóór de inwerkingtreding van deze verordening en waarop nog niet is beslist, worden afgehandeld volgens de bepalingen van deze verordening.

Artikel 28. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag nadat deze is bekend gemaakt.

Artikel 29. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Algemene subsidieverordening Almere 2011.

Ondertekening

Almere, 14 juli 2011,
De raad voornoemd,
De griffier, de voorzitter,
J. D. Pruim A. Jorritsma - Lebbink