Regeling vervallen per 15-10-2016

Subsidieverordening jeugdsport

Geldend van 08-07-1994 t/m 14-10-2016

Intitulé

Subsidieverordening jeugdsport

1. Doelstelling

Door middel van subsidiëring bijdragen in de kosten, welke het gevolg zijn van de organisatie van activiteiten van de Hoornse sportverenigingen ter instandhouding en stimulering van sportbeoefening door de jeugd.

2. Grondslagen

 • A

  Een bedrag per jaar per jeugdlid, naar rato van het totaal aantal jeugdleden over dat jaar, met inachtneming van het bepaalde onder B, C en D.

 • B

  Bij de berekening van het subsidiebedrag per vereniging een factor 1, 2, 3, 4 of 5 toepassen, welke factor wordt bepaald door het percentage jeugdleden van een sportvereniging ten opzichte van het totale aantal leden van die vereniging.

 • C
  • -

   de factor 1 toepassen bij het percentage 10,01 t/m 20,00

  • -

   de factor 2 toepassen bij het percentage 20,01 t/m 40,00

  • -

   de factor 3 toepassen bij het percentage 40,01 t/m 60,00

  • -

   de factor 4 toepassen bij het percentage 60,01 t/m 80,00

  • -

   de factor 5 toepassen bij het percentage 80,01 en hoger.

 • D

  Sportverenigingen, waarvan het aantal jeugdleden 10% of minder bedraagt dan het totaal aantal leden van die sportverenigingen niet voor jeugdsportsubsidie in aanmerking laten komen.

3. Algemene bepalingen

 • 1. Het behandelen van subsidieaanvragen op grond van deze verordening en wat daarmee verband houdt, wordt overgedragen aan het college van burgemeester en wethouders.

 • 2. De subsidieverordening is van toepassing op in de gemeente Hoorn gevestigde en werkzame sportverenigingen.

 • 3. Onder sportvereniging wordt in deze Verordening verstaan een vereniging, die de amateursportbeoefening ten doel heeft overeenkomstig de hierboven genoemde doelstelling.

 • 4. Verenigingen, die de sponsornaam voeren, al dan niet in combinatie met de eigen verenigingsnaam, komen niet voor subsidie in het kader van deze Verordening in aanmerking.

 • 5. In alle gevallen waarin deze Verordening niet voorziet, kan het college van burgemeester en wethouders maatregelen en beslissingen nemen.

4. Algemene subsidievoorwaarden

 • 1. De vereniging dient overeenkomstig de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek volledig rechtsbevoegd te zijn en aangesloten bij de voor haar geëigende landelijke en/of regionale bond.

 • 2. Uit de activiteiten van de vereniging dient te blijken dat de statutair vastgelegde doelstellingen van de vereniging alsmede de doelstelling van deze subsidieverordening worden nagestreefd.

 • 3. Ter realisering van de onder 2 genoemde doelstellingen dient een door het college van burgemeester en wethouders redelijk geacht bedrag aan contributie te worden geheven.

5. Administratieve voorschriften

 • 1. Subsidie per jeugdlid

  Als minimumleeftijd van het jeugdlid zal worden aangehouden de leeftijdsgrens van de betreffende sportbond. Als maximumleeftijd van het jeugdlid geldt de leeftijd van 17 jaar naar de toestand op 1 januari van het jaar van uitkering van het subsidie. Indien de sportbond geen minimumleeftijd heeft vastgesteld, geldt daarvoor de leeftijd van 4 jaar naar de toestand per 1 januari van het jaar van uitkering van het subsidie.

 • 2. De registratie bij de sportbond van de jeugdleden dient te blijken uit een door die sportbond afgegeven ledenlijst per 1 januari van het jaar van uitkering van het subsidie.

 • 3. Als peildatum voor de opgave van het aantal jeugdleden is vastgesteld 1 januari van het jaar van uitkering van het subsidie.

 • 4. De subsidieaanvraag dient vóór 1 maart van het jaar waarin subsidie wordt uitgekeerd bij het college van burgemeester en wethouders te worden ingediend door middel van het door of namens het college van burgemeester en wethouders daarvoor vastgestelde formulier.

 • 5. In verband met de naar rato verdeling van de beschikbare middelen, zullen aanvragen die na 1 maart van het jaar van uitkering van het subsidie worden ingediend, niet in behandeling worden genomen.

6. Subsidieplafond

 • 1. De raad stelt binnen haar begroting jaarlijks het subsidieplafond inzake deze verordening vast.

 • 2. De subsidies op grond van deze verordening kunnen slechts door het college van burgemeester en wethouders worden vastgesteld tot maximaal het door de raad vastgestelde subsidieplafond.

7. Slot en overgangsbepalingen

 • 1. Op de dag van inwerkingtreding van deze Verordening vervalt de Subsidieverordening Jeugdsportsector, zoals besloten in de openbare vergadering van 12 december 1989, agendapunt 11.

 • 2. Subsidies kunnen aan de daarvoor in aanmerking komende sportverenigingen, worden verleend vanaf 1 januari 1994.