Beleid omtrent het gebruik van verkoopwagens op de zaterdagmarkt

Geldend van 05-02-1998 t/m heden

Intitulé

Beleid omtrent het gebruik van verkoopwagens op de zaterdagmarkt

De artikelen 9 en 11 uit de Marktverordening Gemeente Hoorn vormen de basis voor de ontheffingverlening voor het op het marktterrein plaatsen van eigen materiaal.

Beleidscriteria

Verkoopwagens kunnen door hun uiterlijk en maatvoering het specifieke beeld en karakter van een markt in een historische binnenstad (negatief) beïnvloeden. Tevens zijn verkoopwagens niet overal inpasbaar omdat de maten niet standaard zijn.

Verkoopwagens worden dan ook alleen op het marktterrein toegestaan als de wet dit vereist of als medische redenen hiertoe dwingen. Een verkoopwagen die qua uiterlijk en maatvoering niet te onderscheiden is van een originele marktkraam kan naast de bovengenoemde redenen ook wor-den toegestaan omdat deze voor de marktkoopman/vrouw praktischer of goedkoper is.

Verder kan de aanvraag ter advisering worden voorgelegd aan een door B&W aan te wijzen terzake deskundige en/of aan de marktmeester. B&W kunnen de aanvraag weigeren als de verkoopwagen uiterlijk en technisch gezien niet voldoet.

Als niet wordt voldaan aan de genoemde criteria kunnen B&W de aanvraag weigeren.

De ontheffing ingevolge artikel 11 van de Marktverordening Naast een standplaatsvergunning heeft de marktkoopman/vrouw een ontheffing nodig om op het marktterrein eigen materiaal (verkoopwagen) te kunnen plaatsen. Aan deze ontheffing kunnen voorwaarden worden verbonden om het karakter, kwaliteit en in-standhouding van de markt te waarborgen c.q te verbeteren.

De standplaatsvergunning kan overgaan op de erfgenaam als aan de daarvoor gestelde eisen uit de marktverordening wordt voldaan. Dit geldt alleen voor de standplaatsvergunning en niet voor de (persoonsgebonden) ontheffing voor de plaatsing van de verkoopwagen. De ontheffing zal deze mogelijkheid dan ook uitsluiten.

Naast de standaardvoorwaarden (o.a. ingebruikneming, schoonhouden, maatvoering, uiterlijk e.d.) zullen de toelatingsvereisten, te weten: bepaling Warenwet of medische verklaring, in de voorwaarden van de ontheffing worden meegenomen.

Bij twijfel aan de medische verklaring kan door B&W een medische keuring worden voorgeschreven bij een door dit bestuursorgaan aangewezen keuringsarts. De kosten voor de medische keuring zijn voor rekening van de gemeente Hoorn.

Locatie

Artikel 9, lid g van de Marktverordening geeft aan dat B&W bepalen welk gedeelte van de markt eventueel bestemd wordt voor het plaatsen van eigen materiaal.

Vrijwel iedere verkoopwagen hanteert een andere maatvoering. Verkoopwagens moeten dan ook in principe aan het eind van een kramenrij of op een zelfstandige locatie worden geplaatst. De exacte locatie wordt per aanvraag bekeken en is afhankelijk van de omstandigheden op dat moment. Indien er op het moment van plaatsing geen gewenste locatie, als hierboven omschreven, aanwezig is dan zal er een tijdelijke ontheffing worden verleend voor de op dat moment beschikbare locatie.