Beleidsregel gebruik statafels tijdens evenementen

Geldend van 12-02-2009 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel gebruik statafels tijdens evenementen

De Burgemeester van Maastricht,

Overwegende, dat het wenselijk is om voor het gebruik van statafels in de openbare ruimte tijdens evenemenen nadere beleidsregels te stellen;

Overwegende, dat toepassing van statafels in de openbare ruimte het ongewenste effect van veel intensiever gebruik van de openbare ruimte in zich bergt;

Dat rond een statafel de dichtheid van het aantal personen te hoog kan worden waardoor overlast kan ontstaan, doordat het straatbeeld wordt verstoord, de doorstroming van verkeer wordt beperkt en daarmee ook de beheersbaarheid van de openbare ruimte;

Gelet op het bepaalde in artikel 2.1.5.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening;

Besluit:

vast te stellen de beleidsregel gebruik statafels tijdens evenementen:

Het gebruik van statafels is uitsluitend toegestaan onder de volgende voorwaarden:

 • a.

  (kleinschalige) evenementen die beperkt zijn tot één locatie (bijv. een plein of een pleinvormige verruiming in de straat) en wel binnen de grenzen van de locatie waar het evenement zich afspeelt zoals in de evenementenvergunning bepaald;

 • b.

  grootschalige evenementen die plaatsvinden via een parcours in de (binnen)stad en wel binnen de grenzen van de locaties waar het evenement zich afspeelt, mits:

 • i.

  geplaatst op terrassen op pleinen en/of pleinvormige verruimingen in een straat, binnen de bestaande en vergunde terrasgrenzen, met uitzondering van Sint Amorsplein, Mariastraat, Markt West (zie gestelde onder iii en iv);

ii. geplaatst op pleinvormige verruiming in de kleine Stokstraat;

iii. de sta-tafels in de overige gevallen in één rechte rij kort aan de gevel van de horeca-inrichting binnen de bestaande terrasgrenzen geplaatst worden en er een ongehinderde doorgang aan de straatzijde voor voetgangers gewaarborgd wordt.

 • -

  In afwijking van de bestaande terrasgrenzen is in de Wyckerbrugstraat één rechte rij statafels kort aan de gevel van de horeca-inrichting toegestaan met waarborging van een ongehinderde doorgang aan de straatzijde voor voetganger;

 • -

  In afwijking van de bestaande terrasgrenzen is in de Mariastraat één rechte rij statafels toegestaan aan de zijde van de fietsenrekken, zijde kerk met waarborging van een ongehinderde toegang tot de fietsenrekken en een ongehinderde doorgang op de rest van het plein;

 • -

  Aan de oost- en westzijde van het Vrijthof, De Komedie/Onze Lieve Vrouwplein(pleinzijde), Bonne Femme/Graanmarkt is het plaatsen van statafels binnen de bestaande terrasgrenzen toegestaan;

iv. In afwijking van het gestelde hierboven, is het op sommige locaties vanuit het oogpunt van openbare orde en veiligheid in relatie tot de verwachte drukte in ieder geval niet toegestaan sta-tafels te plaatsen, te weten: op gevelterrassen westzijde Onze Lieve Vrouwplein, Platielstraat, Kersenmarkt, Koestraat, , gevelterras trottoir Pothuiske zijde Het Bat (alleen achter scherm/schotten), gevelterrassen Sint Amorsplein (alleen één rij rondom ring), Achter het Vleeshuis, , pleinterras Mariastraat, Markt-West.

In geval van plaatsing van statafels dient het reguliere terrasmeubilair op het betreffende terras verwijderd te worden;

Statafels dienen terstond te worden verwijderd indien, als gevolg van drukte de doorgang voor voetgangers wordt gehinderd of indien dit door politie of gemeentelijke toezichthouders wordt gevorderd.

Aldus besloten door de Burgemeester van Maastricht op 29 januari 2009 .

De Burgemeester van Maastricht,

Drs. G.B.M. Leers.