Mandaatbesluit Wet Tijdelijk Huisverbod

Geldend van 29-01-2009 t/m heden

Intitulé

Mandaatbesluit Wet Tijdelijk Huisverbod

De burgemeester van de gemeente Hoorn,

besluit,

gezien de Wet tijdelijk huisverbod van 9 oktober 2008 die in werking treedt op1 januari 2009 en gelet op het bepaalde in artikel 3 lid 1 Wet tijdelijk huisverbod en artikel 10:11 Algemene wet bestuursrecht, om:

vast te stellen

Mandaatbesluit Wet Tijdelijk Huisverbod

1.

Volmandaat¹ te verlenen aan de hulpofficier van justitie (belast met de uitvoering van een huisverbod)² , voor het nemen van het besluit tot het opleggen van een huisverbod

2.

De hulpofficier van justitie (belast met de uitvoering van een huisverbod) te machtigen de volgende handelingen te verrichten:

  • ingeval van kindermishandeling of een ernstig vermoeden daarvan, alvorens te besluiten tot het wel of niet opleggen van een huisverbod, overleg te plegen met Bureau Jeugdzorg (artikel 3 lid 1 juncto art. 2 lid 3 Wet tijdelijk huisverbod);

  • in een dermate spoedeisende situatie dat het huisverbod niet tevoren op schrift gesteld kan worden, het huisverbod mondeling aan te zeggen aan de uit huis te plaatsen persoon (artikel 3 lid 1 juncto artikel 2 lid 7 Wet tijdelijk huisverbod);

  • het mededelen van het huisverbod en de consequentie van niet naleven, aan de huisgenoten van de uithuisgeplaatste, de aangewezen instantie voor advies en/of hulpverlening en Bureau Jeugdzorg (ingeval van kindermishandeling of een vermoeden daarvan) (artikel 3 lid 1 juncto artikel 2 lid 8 Wet tijdelijk huisverbod);

  • het binnen 24 uur regelen van juridische bijstand voor de uithuisgeplaatste nadat hij/zij hiertoe de eventuele wens te kennen heeft gegeven en wel voor de duur van de behandeling van het verzoek voor een voorlopige voorziening bij de rechtbank (artikel 3 lid 1 juncto artikel 5 lid 1 Wet tijdelijk huisverbod).


Noot
¹

Dit houdt in dat de hulpofficier de beslissing neemt en de burgemeester onverwijld na het opleggen van een huisverbod informeert.

Noot
²

Dit is een hulpofficier die opgeleid is om het risicotaxatie-instrument huiselijk geweld (RiHG) af te nemen en de daarin gestelde afwegingen te maken.