Regeling vervallen per 04-11-2016

Regeling kleine kansspelen

Geldend van 01-09-1995 t/m 03-11-2016

Intitulé

Regeling kleine kansspelen

Onverminderd het gestelde in de Wet op de Kansspelen ten aanzien van het kleine kansspel de volgende voorschriften uit te vaardigen:

Regeling kleine kansspelen

1. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1.

Deze voorschriften verstaan onder "bijeenkomst": een bijeenkomst waar gelegenheid wordt gegeven tot het deelnemen aan kleine kansspelen, als bedoeld in artikel 7c van de Wet op de Kansspelen.

Artikel 2.

Het aanmelden van kleine kansspelen dient te geschieden door een bestuurslid van de organiserende vereniging en wel door het volledig ingevulde aanmeldingsformulier in tweevoud persoonlijk in te leveren op het stadhuis in Hoorn. Dit dient tenminste 14 dagen vantevoren te geschieden. Bij onjuiste of onvolledige invulling van het formulier wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld de aanvraag aan te vullen. Indien binnen één week niet op het verzoek tot aanvulling van de aanvraag is voldaan wordt de aanmelding geacht niet te hebben plaatsgevonden, wordt de aanvraag niet in behandeling genomen en is de bijeenkomst verboden. Het besluit om de aanvraag niet te behandelen wordt de aanvrager bekend gemaakt.

Artikel 3.

De vereniging die een bijeenkomst organiseert, moet zijn een binnen de gemeente Hoorn gevestigde Nederlandse vereniging, dan wel een plaatselijke afdeling van een regionale, provinciale of landelijke vereniging, die tenminste 3 jaar bestaat, is ingeschreven in het Verenigingenregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken en de beschikking heeft over op schrift gestelde statuten, vastgelegd bij notariële akte.

Artikel 4.

Bij iedere aanmelding dienen de statuten van de vereniging ter inzage te worden overgelegd, alsmede een uittreksel van het verenigingenregister van de Kamer van Koophandel.

Artikel 5.

De bijeenkomst moet gehouden worden onder toezicht en verantwoordelijkheid van een door het bestuur aangewezen toezichthouder, die lid is van de vereniging. Deze voert de boekhouding tijdens de bijeenkomst en controleert de deelnemingsbewijzen waarop een prijs is gevallen. Een door of namens burgemeester en wethouders gewaarmerkt afschrift van de aanmelding dient op de desbetreffende bijeenkomst aanwezig te zijn.

Artikel 6.

Van elk gehouden klein kansspel moet een afzonderlijke administratie worden gevoerd. Een uitgewerkte en gespecificeerde rekening en verantwoording van baten en kosten van het kansspel moet, zonodig met toelichting, binnen drie weken na het houden daarvan op het stadhuis worden ingeleverd. Tevens dient een gespecificeerde en ondertekende opgave van de prijzen met vermelding van de winkelwaarde te worden ingeleverd. Desgevraagd moeten daarbij ook andere bewijsstukken betreffende het kansspel worden overgelegd en inzage van boeken en bescheiden worden gegeven.

Artikel 7.

Een volgende bijeenkomst mag niet plaatsvinden voordat het financieel verslag van de laatstgehouden bijeenkomst door of namens burgemeester en wethouders akkoord is bevonden.

Artikel 8.

Aanmelding en financiële verantwoording dienen te geschieden op de door of namens burgemeester en wethouders van Hoorn vastgestelde modelformulieren.

Artikel 9.

Ten behoeve van de in artikel 6 genoemde financiële verantwoording wordt een door of namens burgemeester en wethouders, voor die bijeenkomst geldend, gedateerd en gewaarmerkt formulier verstrekt.

2. TEN AANZIEN VAN HET ORGANISEREN VAN HET BINGOSPEL GELDEN BOVENDIEN DE VOLGENDE VOORSCHRIFTEN.

Artikel 10.

Er mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van genummerde enkelvoudige bingo-boeken. Deze bingo-boeken moeten zijn voorzien van een door of namens burgemeester en wethouders goedgekeurde nummering en waarmerking.

Artikel 11.

Er mag geen gebruik worden gemaakt van losse bingo-vellen.

Artikel 12.

Op de plaats waar de bingo-boeken worden verkocht moet, voor een ieder duidelijk zichtbaar, zijn vermeld:

 • a.

  de kosten van deelneming per bingo-boek;

 • b.

  het prijzenschema en het aantal te spelen ronden.

Artikel 13.

Voordat het spel aanvangt, dienen op het in artikel 6 bedoelde formulier onuitwisbaar de volgnummers van de te gebruiken bingo-boeken te worden vermeld.

Artikel 14.

De prijzen mogen uitsluitend bestaan uit goederen of uit op geld waardeerbare diensten.

Er mogen geen andere prijzen/beloningen in het vooruitzicht worden gesteld dan op de prijzenlijst vermeld staan.

Artikel 15.

In de ruimte waar de bingo-bijeenkomst plaatsvindt moet, voordat met het spel wordt aangevangen, voor een ieder duidelijk zichtbaar worden vermeld:

 • a.

  het (totale) bedrag der inleg;

 • b.

  het af te dragen bedrag aan de organiserende vereniging.

Artikel 16.

Van de bruto inleg moet minimaal 60% ten goede komen aan de organiserende vereniging. Het aanmeldende bestuurslid van de organiserende vereniging is verplicht het af te dragen bedrag binnen één week na de gehouden bingobijeenkomst te storten op de bank- of girorekening van de organiserende vereniging.

Afschriften van stortingsbewijzen dienen tezamen met de in artikel 6 bedoelde bescheiden te worden ingeleverd bij burgemeester en wethouders. De penningmeester van de organiserende vereniging is verplicht deze inkomsten terstond in de boekhouding te verwerken en deze boekhouding op eerste vordering ter controle aan te bieden aan burgemeester en wethouders.

Artikel 17.

Als kosten voor de organisatie van het kansspel kunnen uitsluitend die uitgaven worden opgevoerd, die rechtstreeks verband houden met de gehouden bijeenkomst (inkoop materiaal en prijzen, huur van zaal en bingoapparatuur e.d.).

Niet als kosten worden aangemerkt vergoedingen voor de bingomaster, kosten voor het bieden van vermaak in de vorm van artiesten en overigens alle kosten, welke niet als onvermijdelijk voor het welslagen van het doel van de bingobijeenkomst moeten worden beschouwd.

Artikel 18.

Handelen in strijd met deze voorschriften, alsmede het handelen in strijd met de wettelijke bepalingen kan tot gevolg hebben, dat de bijeenkomst wordt verboden.

Artikel 19.

Dit besluit kan worden aangehaald als "Regeling Kleine Kansspelen" en treedt in werking op 1 september 1995.