Regeling vervallen per 02-01-2019

Regeling brandveiligheid en hulpverlening

Geldend van 29-06-2007 t/m 01-01-2019

Intitulé

Regeling brandveiligheid en hulpverlening

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn;

gelezen het voorstel van 17 april 2007;

gelet op artikel 1, tweede lid, en artikel 12 van de Brandweerwet 1985, artikel 8, tweede lid, van de Woningwet, artikel 8.11, derde lid, en 8.40 van de Wet Milieubeheer en 160 lid 1 sub c van de Gemeentewet

overwegende dat:

artikel 1, lid 4 van de Brandweerwet 1985 bepaalt dat het college de zorg heeft voor:

 • a.

  het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt;

 • b.

  het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand.

artikel 2 van de Wet rampen en zware ongevallen bepaalt dat het college belast is met de voorbereiding van de bestrijding van rampen en zware ongevallen in de gemeente, voor zover niet bij of krachtens de wet anders is bepaald;

artikel 1, lid 6 van de Brandweerwet 1985 bepaalt dat de taak van de brandweer in elk geval bestaat uit de feitelijke uitvoering van werkzaamheden ter zake van de in het vierde lid genoemde onderwerpen alsmede ter zake van het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen als bedoeld in artikel 1 van de Wet rampen en zware ongevallen;

het college andere werkzaamheden dan hierboven bedoeld kan aanwijzen die de gemeentelijke brandweer verricht;

de Brandbeveiligingsverordening voorschriften bevat omtrent het gebruik van inrichtingen voor zover dit geen bouwwerken zijn als bedoeld in de Woningwet en de Bouwverordening;

de Bouwverordening voorschriften bevat omtrent het gebruik van woningen, woongebouwen, woonwagens, andere gebouwen, bouwwerken geen gebouwen zijnde en standplaatsen, waaronder in elk geval zijn begrepen voorschriften met betrekking tot onder meer brandveiligheid;

de Wet Milieubeheer beoogt het milieu te beschermen, onder meer door de brandveiligheid te bevorderen;

de gemeente deelneemt aan de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord;

het wenselijk is de voorzieningen voor brandveiligheid en hulpverlening in samenhang te treffen,

besluit:

vast te stellen de

Regeling brandveiligheid en hulpverlening

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  Veiligheidsketen

  De taken en werkzaamheden van de brandweer die zijn gericht op de brandweerzorg en rampenbestrijding, waarbij de volgende fasen worden onderscheiden: pro-actie, preventie, preparatie, repressie en nazorg:

  • a.

   Pro-actie: het structureel voorkomen van onveiligheid, onder andere door vanuit veiligheidsoptiek invloed uit te oefenen op het maken van ruimtelijke plannen;

  • b.

   Preventie: het voorkomen van directe oorzaken van onveiligheid en het beperken van de gevolgen ervan alsmede het zoveel mogelijk reguleren van de onvermijdbare onveiligheid door het doorvoeren van preventieve maatregelen, onder andere door aan vergunningen voorwaarden te verbinden met het oog op veiligheid;

  • c.

   Preparatie: het daadwerkelijk voorbereiden op de bestrijding van mogelijke aantastingen van de veiligheid binnen het restrisico, onder andere door het opstellen van en het oefenen met aanvals- en rampenbestrijdingsplannen;

  • d.

   Repressie: het bestrijden van onveiligheid en het verlenen van hulp in acute noodsituaties door de daadwerkelijke inzet van hulpverleningsdiensten;

  • e.

   Nazorg: alles wat nodig is om zo snel mogelijk terug te keren naar de normale situatie en verhoudingen, onder andere door de opvang van en hulp aan slachtoffers en eigen personeel.

 • 2.

  Regionaal organisatieplan

  Het op grond van artikel 4a van de Brandweerwet 1985 vierjaarlijks door het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord vast te stellen plan.

 • 3.

  Gemeentelijk brandweerbeleidsplan

  Het periodiek door het college vast te stellen beleidsplan ‘Brandveiligheid en hulpverlening’ waarin de organisatie van de gemeentelijke brandweer, alsmede het daarop van toepassing zijnde beleid en doelstellingen, worden vastgelegd.

 • 4.

  Gemeentelijk werkplan brandweer

  Het jaarlijks op te stellen plan waarin opgenomen de door de gemeentelijke brandweer in een jaar te verrichten activiteiten op basis van het gemeentelijk brandweerbeleidsplan.

 • 5.

  Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

  Het rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam als bedoeld in artikel 2 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord waaraan de gemeente deelneemt en waarvan de regionale brandweer Noord-Holland Noord deel uitmaakt.

Artikel 2 Gemeentelijke brandweer

 • 1. Het college beschikt over een gemeentelijke brandweer.

 • 2. De gemeentelijke brandweer vormt een zelfstandige afdeling op de basis van artikel 103 lid 2 en 160 lid 1 sub c van de Gemeentewet, waarvan het beheer is geregeld in de Organisatieverordening van de gemeente Hoorn.

Artikel 3 Taken gemeentelijke brandweer

 • 1. De taken van de gemeentelijke brandweer bestaan, behoudens de in artikel 5 aan de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord opgedragen taken, uit de feitelijke uitvoering van de taken van de veiligheidsketen in de eigen gemeente, een en ander overeenkomstig de uitwerking in het ingevolge artikel 4 van deze regeling vast te stellen gemeentelijk beleidsplan ‘Brandveiligheid en hulpverlening’ en in overeenstemming met het regionaal organisatieplan.

 • 2. Andere dan de in lid 1 genoemde werkzaamheden, voor zover deze niet te maken hebben met het wegnemen van onmiddellijk gevaar voor mens en dier, te weten de zogenaamde dienstverlening, kunnen worden verricht overeenkomstig een vastgestelde tarievenlijst.

Artikel 4 Brandweerbeleidsplan

 • 1. Het college legt eenmaal per 4 jaar in een gemeentelijk brandweerbeleidsplan vast op welke wijze aan de inhoud van in artikel 3 omschreven taken van de veiligheidsketen uitvoering zal worden gegeven. Het gemeentelijk brandweerbeleidsplan omvat in elk geval een omschrijving van de taken en de bedrijfsvoering van de gemeentelijke brandweer, het kwaliteitsniveau waarop deze taken uitgevoerd worden, de beschikbare financiële en personele middelen, de voertuigen, het materieel, de huisvesting en een meerjaren opleidings- en oefenplan.

 • 2. De uitwerking van het gemeentelijk brandweerbeleidsplan vindt plaats in het gemeentelijk werkplan brandweer.

Artikel 5 Regionale taken

Naast de in artikel 4 van de Brandweerwet 1985 en de in de artikel 5 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord opgedragen taken, zijn aan de Veiligheidsregio opgedragen de taken van de veiligheidsketen die niet ingevolge artikel 3 van deze regeling zijn opgedragen aan de gemeentelijke brandweer, een en ander overeenkomstig de uitwerking in het regionaal organisatieplan.

Artikel 6 Personeel

Het college draagt zorg voor een adequate personeelsvoorziening ten behoeve van de gemeentelijke brandweer. Deze zorg komt tot uitdrukking in een personeelsplan, waarin de minimale vereisten met betrekking tot het brandweerpersoneel (kwalitatief en kwantitatief) staan vermeld, een en ander overeenkomstig de uitgangspunten in het regionaal organisatieplan.

Artikel 7 Opleiding en oefening

Het college draagt zorg voor opleiding en oefening van het brandweerpersoneel dat voor de taakuitoefening noodzakelijk is, een en ander overeenkomstig de uitgangspunten in het regionaal organisatieplan.

Artikel 8 Materieel

 • 1. Het college draagt zorg voor het zoveel mogelijk in overeenstemming brengen en houden van het materieel van de gemeentelijke brandweer door middel van afspraken die zijn vastgelegd in het regionaal organisatieplan van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, zoals dat door het algemeen bestuur is vastgesteld.

 • 2. Het college bepaalt de plaats en de wijze waarop het materieel en de overige goederen van de gemeentelijke brandweer worden ondergebracht overeenkomstig de uitgangspunten die zijn vastgelegd in het regionaal organisatieplan.

Artikel 9 Bluswatervoorziening

Het college draagt zorg voor zodanige bluswatervoorzieningen en de bereikbaarheid daarvan, dat de brandbestrijding te allen tijde zoveel mogelijk gewaarborgd is.

Artikel 10 Advisering regionale brandweer

 • 1. Het gemeentelijk brandweerbeleidsplan wordt, voorafgaand aan besluitvorming door het college, ter advisering voorgelegd aan de commandant van de regionale brandweer.

 • 2. Een tussentijdse aanpassing van de taken van de gemeentelijke brandweer en/of de personele en/of materiële sterkte van de gemeentelijke brandweer, die van invloed kunnen zijn op het regionaal beleid, wordt ter advisering voorgelegd aan de commandant van de regionale brandweer.

 • 3. De commandant van de regionale brandweer zal gevraagd worden het advies binnen een termijn van vier weken te verstrekken.

Artikel 11 Slotbepaling

 • 1. Deze regeling treedt in werking twee dagen na de dag van bekendmaking.

 • 2. Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling brandveiligheid en hulpverlening.