Voorlopig WOR-reglement

Geldend van 02-05-1996 t/m heden

Intitulé

Voorlopig WOR-reglement

de raad op 19 maart 1996 het volgende besluit heeft vastgesteld:

Voorlopig WOR-reglement

I Begripsbepalingen

Artikel 1

Dit reglement verstaat onder:

 • 1.

  ondernemer: de gemeente Hoorn als publiekrechtelijk rechtspersoon;

 • 2.

  onderneming: de ambtelijke organisatie van de gemeente Hoorn, als omschreven in de Organisatie-, beheers-, en controleverordening 1995, met uitzondering van deinstellingen voor basis, (voortgezet) speciaal en voortgezet onderwijs;

 • 3.

  wet: de Wet op de ondernemingsraden;

 • 4.

  bedrijfscommissie: de Bedrijfscommissie voor de Overheid;

 • 5.

  bestuurder: de gemeentesecretaris;

 • 6.

  werknemersorganisaties: de verenigingen van werknemers- bedoeld in artikel 9, lid 2, onder a, van de wet.

II Samenstelling en zittingsduur

Artikel 2

 • 1. De ondernemingsraad bestaat uit 13 leden.

 • 2. De ondernemingsraad kiest uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangende voorzitter.

 • 3. De voorzitter, of bij diens verhindering de plaatsvervangende voorzitter, vertegenwoordigt de ondernemingsraad in rechte.

Artikel 3

 • 1. De leden van de ondernemingsraad treden om de vier jaar tegelijk af.

 • 2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar.

III Voorbereiding van de verkiezing/actief en passiefkiesrecht/kandidaatstelling

Artikel 4

 • 1. De organisatie van de verkiezing van de leden van de ondernemingsraad berust bij de ondernemingsraad.

 • 2. De ondernemingsraad kan de organisatie van de verkiezing opdragen aan een commissie.

Artikel 5

 • 1. Kiesgerechtigd zijn de personen die ten tijde van de verkiezing in de onderneming werkzaam zijn.

 • 2. Verkiesbaar tot lid van de ondernemingsraad zijn de personen die ten tijde van de verkiezing in de onderneming werkzaam zijn

Artikel 6

 • 1. De ondernemingsraad bepaalt na overleg met de ondernemer de datum van de verkiezingen alsmede de tijdstippen van aanvang en einde van de stemming.

 • 2. De secretaris van de ondernemingsraad doet van een en ander mededeling aan de ondernemer, aan de in de onderneming werkzame personen en aan de werknemersorganisaties. Tussen het doen van deze mededeling en de datum waarop de verkiezing wordt gehouden, liggen ten minste 15 weken.

 • 3. De datum van de verkiezing ligt niet eerder dan 4 weken en niet later dan 2 weken voor de afloop van de zittingsperiode van de aftredende leden van de ondernemingsraad.

 • 4. De ondernemingsraad of de door hem ingestelde verkiezingscommissie kan zich bij de verkiezingen laten bijstaan door een of meer stembureaus, die elk bestaan uit ten hoogste 3 in de onderneming werkzame personen.

Artikel 7

 • 1. In de eerste week van januari 1996 stelt de ondernemingsraad een lijst op van de op 1 januari 1996 in de onderneming werkzame personen die op de verkiezingsdatum kiesgerechtigd zijn respectievelijk verkiesbaar zijn, en maakt deze lijst in de onderneming bekend.

 • 2. Kandidaatstelling geschiedt door indiening van een lijst van een of meer kandidaten bij de secretaris van de ondernemingsraad. Deze verstrekt een gedagtekend bewijs van ontvangst, gesteld ten name van degene die de lijst heeft ingediend.

 • 3. Tot uiterlijk 6 weken voor de verkiezingsdatum kunnen werknemersorganisaties kandidatenlijsten indienen.

 • 4. Binnen 1 week nadat de in lid 3 bedoelde termijn is verstreken, bepaalt de ondernemingsraad het aantal handtekeningen dat ten minste nodig is voor de indiening van een kandidatenlijst door diegenen die geen lid zijn van een werknemersorganisatie welke een kandidatenlijst heeft ingediend.

 • 5. Tot uiterlijk 3 weken voor de verkiezingsdatum kunnen de in lid 4 bedoelde kandidatenlijsten bij de secretaris van de ondernemingsraad worden ingediend.

 • 6. Bij elke kandidatenlijst wordt van iedere daarop voorkomende kandidaat de schriftelijke verklaring overgelegd inhoudende dat hij de kandidatuur aanvaardt.

 • 7. De naam van een kandidaat mag slechts op één kandidatenlijst voorkomen.

Artikel 8

 • 1. De ondernemingsraad onderzoekt of de ingediende kandidatenlijsten en de daarop voorko-mende kandidaten voldoen aan de vereisten van de wet en van dit reglement.

 • 2. De ondernemingsraad verklaart een kandidatenlijst die niet aan de in het vorige lid bedoelde vereisten voldoet, ongeldig en deelt dit onverwijld schriftelijk en met opgave van redenen mede aan degene(n) die de lijst heeft (hebben) ingediend. Gedurende één week na deze mededeling bestaat de gelegenheid de lijst aan de gestelde vereisten aan te passen.

 • 3. De kandidatenlijsten worden uiterlijk 2 weken voor de verkiezingsdatum door de ondernemingsraad aan de in de onderneming werkzame personen bekend gemaakt.

Artikel 9

Indien er niet meer kandidaten zijn gesteld dan er plaatsen zijn te vervullen in de ondernemingsraad, vindt er geen verkiezing plaats en worden de gestelde kandidaten geacht te zijn gekozen.

IV Wijze van stemmen bij verkiezingen

Artikel 10

 • 1. De verkiezing geschiedt bij geheime schriftelijke stemming.

 • 2. Door of namens de ondernemingsraad wordt op de verkiezingsdatum op de daartoe door de ondernemingsraad aangewezen plaatsen aan iedere kiesgerechtigde persoon een gewaarmerkt stembiljet uitgereikt. Op dit stembiljet staan de kandidaten vermeld. Dadelijk na invulling doet de kiesgerechtigde persoon dit stembiljet in een daartoe bestemde bus tenzij het stembiljet per post wordt verzonden.

 • 3. Ieder kiesgerechtigde persoon kan voor ten hoogste twee andere kiesgerechtigde personen een stembiljet invullen, mits hij door deze personen schriftelijk daartoe is gemachtigd.

Artikel 11

Iedere kiesgerechtigde brengt één stem uit.

Artikel 12

 • 1. Na het einde van de stemming stelt de ondernemingsraad het aantal geldige stemmen vast dat op elke kandidatenlijst en elke daarop voorkomende kandidaat is uitgebracht.

 • 2. Ongeldig zijn de stembiljetten:

  • a.

   die niet door of namens de ondernemingsraad zijn gewaarmerkt,

  • b.

   waaruit niet duidelijk de keuze van de stemgerechtigde blijkt,

  • c.

   waarop meer dan één stem is uitgebracht,

  • d.

   waarop andere aantekeningen voorkomen dan de aanwijzing van de verkozen kandidatenlijst.

Artikel 13

 • 1. Ter bepaling van de uitslag van de verkiezing berekent de ondernemingsraad in de eerste plaats de kiesdeler door het aantal geldig uitgebrachte stemmen te delen door het aantal te bezetten zetels in de ondernemingsraad. Vervolgens worden aan iedere kandidatenlijst zoveel zetels toegewezen als de kiesdeler begrepen is in het aantal op die lijst uitgebrachte geldige stemmen. De daarbij overblijvende stemmen alsmede de stemmen uitgebracht op een lijst die de kiesdeler niet haalde, gelden als overschotstemmen. Zetels die op deze wijze niet kunnen worden vervuld, worden als restzetel achtereenvolgens toegekend aan de lijsten met de grootste stemmenoverschotten. Bij een gelijk stemmenoverschot van twee of meer lijsten beslist het lot welke lijst het eerst een restzetel krijgt. De aan een lijst toegevallen zetels worden toegewezen aan de daarop staande kandidaten in de volgorde waarop zij op de lijst voorkomen, met dien verstande dat een kandidaat die persoonlijk de kiesdeler heeft gehaald, in ieder geval is gekozen.

 • 2. De uitslag van de verkiezing wordt door de ondernemingsraad vastgesteld en volledig bekend gemaakt aan de ondernemer, aan de in de onderneming werkzame personen, en aan de werknemersorganisaties die de kandidatenlijsten hebben ingediend.

Artikel 14

De gebruikte stembiljetten worden door de secretaris van de ondernemingsraad in een of meer gesloten enveloppen ten minste drie maanden bewaard.

V Voorziening in tussentijdse vacatures

Artikel 15

 • 1. In geval van een tussentijdse vacature in de ondernemingsraad wijst de ondernemingsraad tot opvolger van het betrokken lid aan de kandidaat die blijkens de uitslag van de laatstgehouden verkiezing daarvoor als eerste in aanmerking komt.

 • 2. De aanwijzing geschiedt binnen een maand na het ontstaan van de vacature. Artikel 13, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.

 • 3. Indien er geen opvolger als bedoeld in het eerste lid aanwezig is, wordt in de vacature voorzien door het houden van een tussentijdse verkiezing, tenzij binnen 6 maanden een algemene verkiezing plaatsvindt.

VII Bezwarenregeling

Artikel 16

 • 1. Tegen een besluit van een ondernemingsraad met betrekking tot:

  • a.

   de bepaling van de datum van de verkiezing en de tijdstippen van het begin en einde van de stemming (artikel 6, eerste lid),

  • b.

   de opstelling van de lijst van kiesgerechtigde en verkiesbare personen (artikel 7, eerste lid),

  • c.

   de vaststelling van het aantal handtekeningen dat nodig is voor de indiening van een kandidatenlijst door degenen die geen lid zijn van een werknemersorganisatie welke een kandidatenlijst heeft ingediend (artikel 7, vierde lid)'

  • d.

   de geldigheid van een kandidatenlijst (artikel 8),

  • e.

   de vaststelling van de uitslag van de verkiezing (artikel 13, tweede lid),

  • f.

   de voorziening in een tussentijdse vacature (artikel 15), kan iedere belanghebbende binnen een week na de bekendmaking van het besluit bezwaar maken bij de ondernemingsraad.

 • 2. De ondernemingsraad beslist onverwijld op het bezwaar en treft daarbij zo nodig de noodzakelijke voorzieningen.

VIII Werkwijze en secretariaat

Artikel 17

 • 1. De ondernemingsraad komt in vergadering bijeen in de navolgende gevallen:

  • a.

   op verzoek van de voorzitter,

  • b.

   op gemotiveerd verzoek van ten minste drie leden.

 • 2. De voorzitter bepaalt tijd en plaats van de vergadering. Een vergadering op verzoek van leden van de ondernemingsraad wordt gehouden binnen 14 dagen nadat hun verzoek daartoe bij de voorzitter is ingekomen.

 • 3. De bijeenroeping geschiedt door de secretaris, door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de leden. De bijeenroeping geschiedt ten minste 7 dagen vóór de te houden vergadering, behoudens in spoedeisende gevallen.

 • 4. Een vergadering kan slechts plaatsvinden indien de meerderheid van de leden van de ondernemingsraad aanwezig is.

 • 5. Bij ontstentenis van de voorzitter en van diens plaatsvervanger kiest de ondernemingsraad uit de aanwezige leden een voorzitter voor de vergadering.

Artikel 18

 • 1. De ondernemingsraad benoemt een secretaris.

 • 2. De secretaris is belast met het bijeenroepen van de ondernemingsraad, het opmaken van de agenda, het opstellen van het verslag van de vergadering, alsmede met het voeren van de briefwisseling en het beheren van de voor de ondernemingsraad bestemde en van de ondernemingsraad uitgaande stukken.

Artikel 19

 • 1. De secretaris maakt in overleg met de voorzitter voor iedere vergadering een agenda op. Ieder lid van de ondernemingsraad kan bij de secretaris een voorstel indienen voor plaatsing van een onderwerp op de agenda.

 • 2. De secretaris maakt de agenda bekend aan de leden van de ondernemingsraad, aan de ondernemer en aan de in de onderneming werkzame personen. Behoudens in spoedeisende gevallen geschiedt de bekendmaking ten minste 7 dagen vóór de vergadering van de ondernemingsraad.

Artikel 20

 • 1. De ondernemingsraad beslist bij gewone meerderheid van stemmen. Voor de bepaling van de stemmingsuitslag tellen blanco stemmen niet mee.

 • 2. Over zaken wordt mondeling en over personen wordt schriftelijk gestemd.

 • 3. Indien bij een besluit met betrekking tot de benoeming van een persoon geen van de kandidaten bij de eerste stemming de gewone meerderheid haalt, vindt herstemming plaats tussen de twee kandidaten die bij de eerste stemming de meeste stemmen kregen. Bij deze herstemming is diegene gekozen, die alsdan de meeste stemmen op zich heeft verenigd. Indien de stemmen staken beslist het lot.

 • 4. Bij staking van stemmen over een voorstel tot een door de ondernemingsraad te nemen besluit dat geen betrekking heeft op een te benoemen persoon, wordt dit voorstel op de eerstvolgende vergadering opnieuw aan de orde gesteld. Indien dan wederom de stemmen staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Artikel 21

 • 1. Zo spoedig mogelijk na iedere vergadering van de ondernemingsraad maakt de secretaris een verslag van die vergadering op en zendt het toe aan de leden van de ondernemingsraad.

 • 2. De secretaris maakt na het verstrijken van 7 dagen na de toezending het verslag bekend aan de in de onderneming werkzame personen en aan de ondernemer, tenzij binnen die termijn een lid van de ondernemingsraad een met redenen toegelicht bezwaar heeft gemaakt tegen de inhoud van het verslag. Het aan de in de onderneming werkzame personen bekend te maken verslag bevat geen gegevens waaromtrent geheimhouding moet worden betracht ingevolge het bepaalde in artikel 20 van de wet.

 • 3. Indien een bezwaar als bedoeld in het vorige lid is gemaakt, maakt de secretaris het verslag eerst bekend nadat de ondernemingsraad over het verslag heeft beslist.

Artikel 22

 • 1. De secretaris maakt jaarlijks vóór 1 maart een verslag op van de werkzaamheden van de ondernemingsraad in het afgelopen kalenderjaar. Dit verslag behoeft de goedkeuring van de ondernemingsraad.

 • 2. De secretaris maakt het jaarverslag zo spoedig mogelijk na de goedkeuring bekend aan de ondernemer en aan de in de onderneming werkzame personen, alsmede aan het bevoegde districtshoofd van de Arbeidsinspectie en de bedrijfscommissie.

IX Slotbepalingen

Artikel 23

 • 1. Dit reglement kan worden gewijzigd en aangevuld bij besluit van de ondernemingsraad.

 • 2. Alvorens de wijziging of aanvulling vast te stellen, stelt de ondernemingsraad de ondernemer in de gelegenheid daarover zijn standpunt kenbaar te maken.

 • 3. In de vergadering waarin wordt besloten het reglement te wijzigen of aan te vullen dienen ten minste tweederde van de leden van de ondernemingsraad aanwezig te zijn.

 • 4. Een zodanig besluit behoeft ten minste een meerderheid van tweederde der uitgebrachte stemmen. Ter bepaling of aan dit voorschrift is voldaan tellen blanco stemmen niet mee.

 • 5. De ondernemingsraad verstrekt onverwijld een exemplaar van de wijziging of aanvulling aan de ondernemer en aan de bedrijfscommissie.