Regeling vervallen per 21-12-2017

Regeling Woongebied 2005-II

Geldend van 10-11-2005 t/m 20-12-2017

Intitulé

Regeling Woongebied 2005-II

Registratienummer: 05.21347

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn;

gelezen het voorstel van de afdeling Personeel en Organisatie van 11 juli 2005;

gelet op dat het uit oogpunt van dienstbelang gewenst is dat de medewerker in of nabij zijn standplaats woont;

gelet op het gestelde in artikel 160 Gemeentewet;

gelet op het bepaalde in artikel 15:1:17 lid 3 van de CAR/ UWO;

gelet op het bepaalde in artikel 18:1:6 van de CAR/UWO;

gelet op de lokale bepalingen op het gebied van Rampenbestrijding;

gezien het instemmend advies van de ondernemingsraad, d.d. 17 oktober 2005;

besluit vast te stellen de navolgende:

Regeling Woongebied 2005-II

Artikel 1 Begripsomschrijving

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  Medewerker

  De ambtenaar in de zin van artikel 1:1 lid 1 sub a van de CAR-UWO.

 • 2.

  Standplaats

  Het stadhuis, de rayonpost of de brandweerkazerne van de gemeente Hoorn, waar de medewerker gewoonlijk zijn werkzaamheden verricht.

 • 3.

  Woongebied

  Het gebied rond de standplaats waarin de medewerker woont, begrensd door een nader te bepalen afstand of reistijd.

 • 4.

  Piketdienst

Het zich volgens een vastgesteld rooster buiten de voor de medewerker vastgestelde werktijden ter beschikking houden om bij onvoorziene omstandigheden werkzaamheden te verrichten.

Artikel 2 Verplichting

 • Lid 1 Aan de medewerker van de gemeente Hoorn kan vanwege het dienstbelang de verplichting worden opgelegd in het woongebied te gaan wonen.

 • Lid 2 De in het vorige lid bedoelde verplichting kan slechts worden opgelegd als het dienstbelang dit eist. Van dienstbelang is slechts sprake indien de medewerker vanwege de aard van de functie te allen tijde binnen een uur op de werkplek aanwezig moet kunnen zijn;

Artikel 3 Betreffende functies

 • Lid 1 Op grond van het bepaalde in artikel 2 lid 1 wordt de bedoelde verplichting opgelegd aan:

  • 1.

   Het personeel van de brandweer van de gemeente Hoorn;

  • 2.

   De ambtenaar Rampenbestrijding;

  • 3.

   Het hoofd van de afdeling Communicatie;

  • 4.

   De gemeentesecretaris;

  • 5.

   Medewerkers met piketdienst.

 • Lid 2 De in artikel 2 lid 1 bedoelde verplichting kan niet worden opgelegd aan het personeel dat is aangesteld bij de gemeente Hoorn voor het moment van inwerkingtreding van deze regeling, tenzij de medewerker een andere functie gaat vervullen waarvoor een verhuisplicht is opgelegd.

Artikel 4 Brandweer

Voor het personeel van de brandweer geldt een woongebied van vijf kilometer vanaf de brandweerkazerne.

Artikel 5 Verhuiskostenvergoeding

De medewerker die de verplichting als bedoeld in artikel 2 lid 1 van deze regeling is opgelegd, komt in aanmerking voor een verhuiskostenvergoeding op grond van artikel 18:1:2 lid 1 van de CAR/ UWO. Jaarlijks stelt het College van Arbeidszaken de maximaal te vergoeden bedragen vast.

Artikel 6 Aanvullende bepalingen

 • Lid 1 Het college kan, na advies van de ondernemingsraad, in aanvulling op artikel 3 bepalen dat de verplichting ook geldt voor andere nader te duiden functies.

 • Lid 2 Het college kan van het opleggen van de verplichting als bedoeld in artikel 2 lid 1 afzien wanneer sprake is van zwaarwegende persoonlijke belangen van de medewerker en/ of zijn partner.

 • Lid 3 De verplichting als bedoeld in artikel 2 lid 1 dient te allen tijde vooraf kenbaar gemaakt te worden aan de nieuwe medewerker. Hierbij wordt hij gewezen op het in lid 2 van dit artikel gestelde.

Artikel 7 Hardheidsbepaling

In die gevallen waarin deze regeling niet of niet naar redelijkheid voorziet, kan het college afwijkend beslissen.

Artikel 8 Overige bepalingen

 • Lid 1 Dit besluit kan worden aangehaald als "Regeling woongebied 2005-II";

 • Lid 2 Het besluit "Regeling woongebied 2005", d.d. 8 februari 2005 wordt ingetrokken.

 • Lid 3 Dit besluit wordt bekendgemaakt in het gemeenteblad en het gemeentelijke personeelsblad “de Persbul”;

 • Lid 4 Dit besluit treedt in werking per 1 november 2005;