Regeling vervallen per 29-11-2017

Vergoedingsregeling voor het verrichten van wachtdiensten voor vrijwilligers bij de brandweer

Geldend van 05-12-2001 t/m 28-11-2017 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2001

Intitulé

Vergoedingsregeling voor het verrichten van wachtdiensten voor vrijwilligers bij de brandweer

Het college van burgemeester en wethouders maakt6 bekend dat:

gelezen het voorstel van de commandant van de brandweer d.d. 22 februari 2001;

overwegende dat het wenselijk is een vergoedingsregeling in het leven te roepen voor het verrichten van wachtdiensten door vrijwillig brandweerpersoneel;

gelet op het bepaalde inartikel 5 van de Vergoedingsregeling vrijwilligers bij de brandweer der gemeente Hoorn 1989;

besluit

vast te stellen de navolgende vergoedingsregeling voorhet verrichten van wachtdiensten voor vijwilligers bij de brandweer.

Artikel 1

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder "vrijwilliger": vrijwilliger in de zin van de "Rechtspositieregeling vrijwilligers bij de brandweer der gemeente Hoorn".

Artikel 2

De vrijwilliger die verplicht is zich beschikbaar te houden teneinde na oproep ten behoeve van de brandweerdienst werkzaamheden te verrichten, hierna te noemen wachtdienst, heeft aanspraak op een vergoeding.

Artikel 3

De vergoeding voor het verrichten van wachtdiensten bedraagt 16% van het eigen uurloon voor elk uur waarop de vrijwilliger zich beschikbaar moet houden, voor zover deze uren vallen op zondag, Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, de beide Kerstdagen en de dag waarop de verjaardag van de koningin wordt gevierd. Voor uren op andere dagen bedraagt de vergoeding voor het verrichten van wachtdiensten 10% van het uurloon.

Artikel 4

  • 1. In die gevallen, waarin deze regeling niet of niet naar redelijkheid voorziet, kan afwijkend door ons worden beslist.

  • 2. Deze regeling kan worden aangehaald als "Vergoedingsregeling wachtdiensten voor de vrijwillige brandweer" en treedt in werking te rekenen met ingang van 1 januari 2001.