Regeling vervallen per 16-12-2017

Regeling nevenwerkzaamheden 2008

Geldend van 01-10-2008 t/m 15-12-2017

Intitulé

Regeling nevenwerkzaamheden 2008

Registratienummer: 08.35926

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn;

gelezen het voorstel van de afdeling Advies en Control,

gelet op:

 • het gestelde in de Ambtenarenwet, Gemeentewet en artikel 15:1e Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) inzake nevenwerkzaamheden;

 • de wens in het kader van ambtelijke integriteit de registratie, melding en uitoefening van nevenwerkzaamheden in een procedure vast te leggen;

 • het gestelde in artikel 125 en artikel 160 Gemeentewet;

 • het instemmend advies van de Ondernemingsraad;

vast te stellen de

Regeling nevenwerkzaamheden 2008

Artikel 1 Begripsomschrijving

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  Medewerker: de ambtenaar in de zin van artikel 1:1 lid 1 sub a van de CAR, alsmede de personen die anderszins in dienst van de gemeente Hoorn werkzaamheden verrichten.

 • 2.

  Nevenwerkzaamheden: alle werkzaamheden die, betaald of onbetaald, binnen of buiten de gemeente worden verricht door de medewerker en die de belangen van de dienst, voor zover deze in verband staan met de functie, kunnen raken.

 • 3.

  Registratie: de registratie van nevenwerkzaamheden zoals bedoeld in artikel 15:1e lid 2 CAR.

Artikel 2 Nevenwerkzaamheden

 • Lid 1 Het is de medewerker overeenkomstig artikel 15:1elid 3 CAR verboden nevenwerkzaamheden te verrichten, waardoor de goede vervulling van de functie of de goede functionering van de openbare dienst, voorzover deze in verband staat met zijn functievervulling, niet in redelijkheid zou zijn verzekerd.

 • Lid 2 De medewerker maakt melding van de nevenwerkzaamheden (of de beëindiging daarvan) op grond van artikel 15:1e, lid 1 van de CAR via het Formulier melding nevenwerkzaamheden.

Artikel 3 Openbaar maken nevenfuncties

 • Lid 1 Van medewerkers werkzaam in de volgende functie worden de nevenwerkzaamheden openbaar gemaakt:

  • Gemeentesecretaris/ Algemeen directeur

  • Directeur Bedrijfsvoering

  • Concerncontroller

  • Afdelingshoofd

  • Bureauhoofd Vastgoedontwikkeling

  • Bureauhoofd Projectmanagement

  • Bureauhoofd Ingenieursbureau

  • Commandant van de Brandweer

  • Directeur Westfries Museum

 • Lid 2 De volgende gegevens worden openbaar gemaakt:

  • De hoofdfunctie van de medewerker

  • De nevenfunctie die de belangen van de dienst raakt

  • De organisatie waar de nevenfunctie vervuld wordt

  • De eventuele beperkingen die het college heeft opgelegd bij het uitoefenen van de nevenfunctie

  • De ingangsdatum van de nevenwerkzaamheden

 • Lid 3 De volgende gegevens worden in ieder geval niet openbaar gemaakt:

  • Persoonsnaam van de medewerker

Artikel 4 Registratie en openbaarmaking

 • Lid 1 De registratie van nevenwerkzaamheden geschiedt door middel van opname in het personeelsinformatiesysteem en personeelsdossier van de gegevens die de medewerker door middel van het Formulier melding nevenwerkzaamheden kenbaar maakt.

 • Lid 2 Een medewerker van de afdeling Advies & Control is belast met de registratie, de ter inzage legging, de rapportage en openbaarmaking van de nevenwerkzaamheden.

 • Lid 3 De nevenwerkzaamheden worden openbaar gemaakt door ter inzage legging in het stadhuis en door plaatsing in het register nevenwerkzaamheden op de website van de gemeente.

Artikel 5 Besluit college

 • Lid 1 Als het college van mening is dat de geregistreerde nevenwerkzaamheden in strijd zijn met artikel 15:1e CAR ontvangt de medewerker een gemotiveerd besluit omtrent een verbod op deze nevenwerkzaamheden.

 • Lid 2 De medewerker beëindigd, in de situatie van het gestelde in lid 1, met onmiddellijke ingang de nevenwerkzaamheden.

 • Lid 3 Het college kan de nevenwerkzaamheden alleen verbieden als door het verrichten van de werkzaamheden of het uitoefenen van het bedrijf de goede vervulling van de functie of de goede functionering van de openbare dienst, voor zover deze in verband staat met de functievervulling, niet in redelijkheid is verzekerd.

 • Lid 4 Het college kan in plaats van het gestelde in lid 1 nadere afspraken maken met de medewerker of beperkingen opleggen aan de medewerker, zodanig dat de mogelijkheid van belangenverstrengeling zich niet meer voordoet.

 • Lid 5 Bij voorgezette vervulling van de nevenwerkzaamheden, nadat toestemming is ingetrokken wordt de medewerker geacht een verzoek om ontslag te hebben ingediend op de datum waarop er sprake is van voortzetting van verboden nevenwerkzaamheden.

Artikel 6 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan het college een bijzondere voorziening treffen.

Artikel 7 Inwerkingtreding

 • Lid 1 Deze regeling kan worden aangehaald als “Regeling nevenwerkzaamheden 2008”.

 • Lid 2 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 oktober 2008.