Regeling vervallen per 16-12-2017

Vaststellen Regeling melding financiële belangen 2008

Geldend van 01-01-2009 t/m 15-12-2017

Intitulé

Vaststellen Regeling melding financiële belangen 2008

Registratienummer: 08.52073

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn;

gelezen het voorstel van de afdeling Advies & Control,

gelet op:

 • Het gestelde in de Ambtenarenwet, Gemeentewet en artikel 15:1f Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) inzake het melden van financiële belangen;

 • De wens in het kader van ambtelijke integriteit de registratie en melding van financiële belangen te regelen;

 • Het gestelde in artikel 160 Gemeentewet;

 • Het instemmend advies van de Ondernemingsraad d.d. 3 november 2008;

vast te stellen de

Regeling melding financiële belangen 2008

Artikel 1 Begripsomschrijving

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  Medewerker

  De ambtenaar in de zin van artikel 1:1 lid 1 sub a van de CAR, alsmede de personen die anderszins in dienst van de gemeente Hoorn werkzaamheden verrichten.

 • 2.

  Financiële belangen

  Onder financieel belang wordt in ieder geval verstaan het bezit van effecten, vorderingsrechten, onroerend goed, bouwgrond en een financiële deelneming in ondernemingen. Het college is bevoegd andere financiële belangen aan te wijzen.

 • 3.

  Registratie

De registratie van meldingen van financiële belangen zoals bedoeld in artikel 15:1f lid 3 CAR.

Artikel 2 Verbod financiële belangen

 • Lid 1 Het is de medewerker overeenkomstig artikel 15:1flid 4 CAR verboden financiële belangen te hebben, effecten te bezitten en transacties in effecten te verrichten, waardoor de goede vervulling van de functie of de goede functionering van de openbare dienst, voorzover deze in verband staan met zijn functievervulling, niet in redelijkheid zou zijn verzekerd.

 • Lid 2 Iedere medewerker is verplicht financiële belangen te melden, voor zover de medewerker redelijkerwijs het vermoeden kan hebben dat het hebben van of handelen in deze financiële belangen de goede vervulling van de functie of goede functionering van de openbare dienst, niet in redelijkheid is verzekerd.

 • Lid 3 De medewerker maakt melding van de financiële belangen via het Formulier melding financiële belangen.

 • Lid 4 Ongeacht of een dergelijke melding is gedaan kan het college het hebben van of handelen in financiële belangen waarvan het college van mening is dat de goede vervulling van de functie of goede functionering van de openbare dienst niet in redelijkheid is verzekerd, verbieden.

Artikel 3 Melding financiële belangen

 • Lid 1 Medewerkers in de volgende functies worden geacht te zijn aangesteld in een functie waaraan in het bijzonder het risico van financiële belangenverstrengeling of het risico van gebruik van koersgevoelige informatie is verbonden:

  • Gemeentesecretaris/algemeen directeur

  • Directeur bedrijfsvoering/adjunct secretaris

  • Afdelingshoofden

  • Bureauhoofd Vastgoedontwikkeling

  • Bureauhoofd Projectmanagement

  • Treasurer

 • Lid 2 Medewerkers als bedoeld in lid 1 melden aan het college de financiële belangen, dan wel bezit van en transacties in effecten, die de belangen van de dienst, voor zover deze in verband staan met de functievervulling, kunnen raken.

 • Lid 3 Het college kan de medewerker verzoeken om nadere informatie.

Artikel 4 Registratie en beoordeling melding

 • Lid 1 De registratie van financiële belangen geschiedt door middel van opname van de gegevens die de medewerker kenbaar maakt in een vertrouwelijk register.

 • Lid 2 Het hoofd van de afdeling Advies & Control is belast met de registratie van financiële belangen. Hij kan de medewerker verzoeken om nadere informatie.

  De beoordeling van de melding geschiedt zowel door het hoofd van de afdeling Advies & Control als de Directeur bedrijfsvoering.

 • Lid 3 Als de melding de Directeur bedrijfsvoering dan wel het Hoofd van de afdeling Advies & Control betreft wordt de melding beoordeeld door een andere onafhankelijke of naast hogere functionaris zoals de Gemeentesecretaris of een lid van het college.

Artikel 5 Besluit college

 • Lid 1 Als het college van mening is dat de gemelde financiële belangen de goede vervulling van de functie of de goede functionering van de openbare dienst, voor zover deze in verband staan met de functievervulling, niet in redelijkheid is verzekerd, ontvangt de medewerker een gemotiveerd besluit omtrent de financiële belangenverstrengeling.

 • Lid 2 Indien er sprake is van financiële belangenverstrengeling wordt in samenspraak met de betrokken medewerker naar een oplossing gezocht.

 • Lid 3 In het uiterste geval is de medewerker verplicht het financiële belang af te stoten.

 • Lid 4 Bij het aanhouden van de verboden financiële belangen, wordt de medewerker geacht een verzoek om ontslag te hebben ingediend op de datum waarop er sprake is van voortzetting van verboden financiële belangen.

Artikel 6 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan het college een bijzondere voorziening treffen.

Artikel 7 Inwerkingtreding

 • Lid 1 Deze regeling kan worden aangehaald als “Regeling melding financiële belangen 2008”.

 • Lid 2 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2009.