Regeling vervallen per 01-03-2012

Verblijfsontzegging Mandaat Politie

Geldend van 31-03-2005 t/m 29-02-2012

Intitulé

Verblijfsontzegging Mandaat Politie

De burgemeester van Hoorn,

gelezen het advies van de politie d.d. 9 februari 2005;

gelet op artikel 2.10.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening Hoorn (APV), artikel 10:4, 10:6 en 10:9 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

besluit:

Verblijfsontzegging Mandaat Politie

Aan het Hoofd Basispolitiezorg van de Afdeling Hoorn van het Politiedistrict Westfriesland van de politieregio Noord-Holland Noord de bevoegdheid te verlenen om de in artikel 2.10.1 aan de burgemeester toegekende bevoegdheid tot het doen van bekendmakingen op grond van de openbare orde of zedelijkheid (het geven van een verblijfsontzegging) namens de burgemeester in mandaat uit te oefenen, met de mogelijkheid van ondermandaat, onder de voorwaarde van een jaarlijkse rapportage over de uitoefening van die bevoegdheid;

Ondertekening

Dit besluit in werking te laten treden met ingang van de dag na de dag waarop het besluit op de voorgeschreven wijze bekend is gemaakt.