Ondermandaatbesluit Rijkswet Nederlanderschap van het hoofd bureau Burgerzaken 2008

Geldend van 06-03-2008 t/m heden

Intitulé

Ondermandaatbesluit Rijkswet Nederlanderschap van het hoofd bureau Burgerzaken 2008

Het hoofd van het bureau Burgerzaken,

Gelet op het Mandaatbesluit Rijkswet Nederlanderschap van de burgemeester van Hoorn, 2003 en de Algemene wet bestuursrecht

Besluit:

1.

ondermandaat te verlenen aan de in de bijlage bij dit besluit genoemde functionarissen, ten aanzien van de bevoegdheden, waarvoor hem bij het in de aanhef genoemde besluit van de burgemeester (onder)mandaat is verleend;

2.

op te dragen aan bedoelde functionarissen met hem in contact te treden, in geval er sprake is dan wel kan zijn van politiek- of beleidsgevoelige aangelegenheden, alvorens gebruik te maken van het (onder)mandaat;

3.

dat met het tot uitdrukking brengen van de (onder)mandaatverhouding de ondertekening luidt:

 • -

  ten aanzien van aangelegenheden waarvoor aan het hoofd directeur van de afdeling Burgerzaken ondermandaat is verleend:

  De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,

  namens de Minister,

  de burgemeester van Hoorn,

  namens deze,

  (handtekening en vermelding van naam en functie van de functionaris)

 • -

  ten aanzien van aangelegenheden waarvoor het hoofd van de afdeling Burgerzaken mandaat is verleend:

  De burgemeester van Hoorn,

  namens deze,

  (handtekening en vermelding van naam en functie van de functionaris).

Ondertekening

Dit besluit wordt bekend gemaakt in het Gemeenteblad en kan worden aangehaald als “Ondermandaatbesluit Rijkswet Nederlanderschap van het hoofd bureau Burgerzaken, 2008” en vervangt daarmee het besluit uit 2003.

Gewijzigde bijlage bij het “Ondermandaatbesluit Rijkswet Nederlanderschap van het hoofd van de afdeling Burgerzaken Hoorn, 2003”

Lijst van functionarissen bedoeld in punt 1 van voormeld ondermandaatbesluit per 15 februari 2008:

 • mevrouw E. den Boestert;

 • mevrouw J.M. Brakeboer;

 • mevrouw I. Jonker-Dammen;

 • mevrouw S.M. Lam;

 • de heer T.A. Neefjes;

 • mevrouw T.S.J.M. Schoenmaker.