Regeling vervallen per 22-09-2016

Ondermandaatbesluit Inkoopprocedures Stadsbeheer

Geldend van 11-12-2008 t/m 21-09-2016

Intitulé

Ondermandaatbesluit Inkoopprocedures Stadsbeheer

Overwegende dat het om organisatorische redenen en uit een oogpunt van efficiency gewenst is om substitutie te verlenen aan bureauhoofden tot het nemen van inkoopbeslissingen tot € 50.000 en aan met name genoemde medewerkers tot € 5000;

Gelet op de matrix inkoopprocedures Inkoopbeleid Gemeente Hoorn, die deze mogelijkheid biedt voor onderhandse aanbesteding, enkelvoudige uitnodiging en opdrachtformulier/-bestelbon;

Besluit:

1.

substitutie te verlenen aan de bureauhoofden van het Beleid- en bedrijfsbureau, het Ingenieursbureau, het bureau Groen&Reiniging, het bureau Riolering&Wegen en het bureau Wijkzaken tot het nemen van inkoopbeslissingen tot € 50.000 in bovenvermelde procedures;

2.

substitutie te verlenen aan de heren P. Geerligs, J.H.E. de Klerk, J. Knoeff en L. Zwart, medewerkers van de afdeling Stadsbeheer, tot het nemen van inkoopbeslissingen tot € 5.000 in bovenvermelde procedures;

3.

substitutie te verlenen aan de heer D.W. Uiterloo, medewerker van de afdeling Stadsbeheer, tot het nemen van inkoopbeslissingen tot € 5.000 in de procedure opdrachtformulier/-bestelbon.