Regeling vervallen per 05-04-2019

Mandaatbesluit/-register griffiepersoneel 2003-II

Geldend van 28-07-2005 t/m 04-04-2019

Intitulé

Mandaatbesluit/-register griffiepersoneel 2003-II

De Raad van de gemeente Hoorn;

 • -

  gelezen het voorstel van het Presidium van 21 mei 2003;

 • -

  overwegende dat het uit praktisch oogpunt gewenst is om voor het griffiepersoneel een aantal uitvoerende zaken op het personele vlak neer te leggen bij de raadsgriffier, dit in navolging van en in aansluiting op hetgeen ter zake voor sectordirecteuren is beplaald in het Mandaatbesluit 2002;

 • -

  dat het uit organisatorisch en praktisch oogpunt voorts gewenst is om het treffen van ordemaatregelen in het belang van de dienst te mandateren aan de raadsvoorzitter, teneinde adequaat te kunnen optreden indien dit ten aanzien van de raadsgriffier opportuun wordt geacht;

 • -

  gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene Wet Bestuursrecht;

besluit

Maandaatbesluit griffiepersoneel 2003

ARTIKEL 1: BEGRIPSOMSCHRIJVING

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  mandaat: het opdragen van de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • b.

  ondertekeningsmandaat: de gemandateerde tekent namens het bestuursorgaan, dat in beginsel zelf het besluit neemt;

 • c.

  mandaatregister: het bij dit besluit behorende overzicht van opgedragen bevoegdheden;

 • d.

  schema ambtelijke organisatie : het schema van de ambtelijke organisatie, zoals aangegeven in een bijlage;

 • e.

  register: de bij dit besluit behorende bijlage waarin bevoegdheden zijn opgesomd die gemandateerd zijn.

ARTIKEL 2 REIKWIJDTE

 • 1. Bij dit besluit dient het register d.d. 9 mei 2003 als ingelast te worden beschouwd.

 • 2. Voor de uitoefening van zijn taken ter uitvoering van de in het register vermelde bevoegdheden met inbegrip van de ondertekening van de daaruit voortvloeiende stukken, wordt mandaat verleend aan de in het mandaatregister bij die bevoegdheid vermelde functionarissen.

 • 3. Mandatering van bevoegdheden op grond van dit besluit geldt niet als de bevoegdheid inhoudelijk betrekking heeft op de eigen functie.

ARTIKEL 3 GEBRUIK MANDAAT

 • 1. Van het mandaat mag uitsluitend gebruik worden gemaakt, wanneer deze uitoefening van de bevoegdheid:

  • a.

   geschiedt overeenkomstig terzake vastgestelde regelgeving en /of vastgestelde beleidsregels en/of door het bestuursorgaan vastgestelde beleidsnotities;

  • b.

   past binnen de voor de uitvoering van de taak beschikbaar gestelde budgetten en de vastgestelde personeelsformatie.

 • 2. De functionaris maakt van de hem opgedragen bevoegdheid geen gebruik indien:

  • a.

   een intern dan wel extern advies over de desbetreffende aangelegenheid niet overeenstemt met eerder uitgebrachte adviezen en/of beleidsnotities;

  • b.

   het beslissingen betreft:

   • ·

    op klachten waarover de Ombudscommissie heeft geadviseerd;

   • ·

    op Awb-bezwaarschriften dan wel administratieve beroepschriften;

   • ·

    inzake het instellen van (hoger) beroep of het vragen van voorlopige voorzieningen, dan wel andere gerechtelijke procedures;

   • ·

    het vaststellen van beleidsregels.

  • c.

   voorzien kan worden dat het feitelijk toepassen van het mandaat politieke consequenties krijgt of vermoedelijk kan krijgen. In ieder geval betreft dit:

   • ·

    zaken die op een bepaalde manier in de schijnwerpers van de publiciteit staan;

   • ·

    kwesties waarover krachtens artikel 37 Reglement van Orde vragen gesteld zijn;

   • ·

    gevallen waaraan bepaalde (bijvoorbeeld qua imago, financiële, juridische, personele en bedrijfsorganisatorisch) risico's kleven en de daartegen te nemen maatregelen een bestuurlijke afweging vereisen.

ARTIKEL 4 VERVANGINGSREGELING

Als het mandaat functioneel is verleend aan de raadsgriffier wordt degene die schriftelijk door het daartoe bevoegde bestuursorgaan als diens plaatsvervanger is aangewezen, in het kader van deze regeling als mandataris gezien.

ARTIKEL 5 ONDERMANDAAT

 • 1. Het verlenen van ondermandaat is uitsluitend toegestaan indien dit uitdrukkelijk in het register is vermeld.

 • 2. Ondermandaat dient schriftelijk te worden verleend.

 • 3. Bij het verlenen van ondermandaat doet de mandaathouder hiervan mededeling aan de gemeenteraad.

  Namens de raad van de gemeente Hoorn

  … … …(naam, functie en handtekening van (o n der)gemandateerde)

ARTIKEL 6 ONDERTEKENING

 • 1. Een krachtens afdoenings- of ondertekenings(onder)mandaat genomen besluit dient te vermelden namens welk bestuursorgaan het besluit is genomen.

 • 2. Een besluit dat in afdoenings- of ondertekenings(onder)mandaat is genomen namens de gemeenteraad dient als volgt te worden ondertekend:

ARTIKEL 7 TERUGKOPPELING EN EVALUATIE

 • 1. Van de op grond van dit besluit tot stand gekomen besluiten wordt onder verantwoordelijkheid van de raadsgriffier een maandoverzicht opgesteld gelijk aan de vormgeving die geldt voor de wekelijkse besluitenlijst van het college. In dit overzicht wordt vermeld namens welk bestuursorgaan de desbetreffende besluiten zijn genomen. Verder moet de inhoudelijke kant van de zaak korte en kernachtige maar ook tastbare informatie te bevatten.

 • 2. Het in het voorgaande lid vermelde overzicht wordt binnen twee werkdagen na ommekomst van de desbetreffende maand ter kennis gebracht van de gemeenteraad.

 • 3. Dit besluit en het register zullen uiterlijk twee jaar na de datum van inwerkingtreding ervan op zijn actualiteit en praktische toepassing geëvalueerd worden.

ARTIKEL 8 INWERKINGTREDING

Dit besluit treedt in werking op de dag na de bekendmaking van het besluit in het Gemeenteblad.

ARTIKEL 9 SLOTBEPALING

Dit besluit met het daarbij behorende register wordt aangehaald als het ‘Mandaatbesluit grifffiepersoneel 2003’.

Bijlagen : Register

Dit mandaatbesluit dient op grond van artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht te worden bekendgemaakt. Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen een besluit bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen binnen zes weken nadat het besluit is bekendgemaakt. Het bezwaarschrift dient ondertekend te worden en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar

Mandaatregister griffiepersoneel 2003-II (wijziging 19 juli 2005)

Volg-nr.

Omschrijving bevoegdheid

Mandaatverlener

Mandataris

Onder-mandaat

Wet- en (beleids)regelgeving

1

namens het bestuursorgaan optreden in bezwaarschriftenprocedures binnen de gemeentelijke organisatie

gemeenteraad

raadsgrifiier

nee

Gemeentewet en Algemene wet bestuursrecht

2

namens het bestuursorgaan optreden in bezwaar- en beroepsprocedures buiten de gemeentelijke organisatie

gemeenteraad

bedrijfsjurist (JZ)

nee

Gemeentewet en Algemene wet bestuursrecht

3

het vaststellen van een generieke danwel specialistische functiebeschrijving (met uitzondering van die van de griffier)

gemeenteraad

raadsgriffier

nee

CAR-UWO Hoofdstuk 3; Procedureregeling organieke functiebeschrijving en functiewaardering 2005.

4

het vaststellen van de functiewaardering van een generieke danwel specialistische functiebeschrijving (met uitzondering van die van de griffier)

gemeenteraad

raadsgriffier

nee

CAR-UWO Hoofdstuk 3; Procedureregeling organieke functiebeschrijving en functiewaardering 2005.

5

het aanstellen van personeel (tot schaal 12); waaronder het vaststellen van de arbeidsduur en de bezoldiging, cq. het aanvangsalaris.

gemeenteraad

raadsgriffier

nee

CAR-UWO Hoofdstuk 2, 3, 4 en 19; Bezoldigingsregeling gemeentepersoneel 2004

6

Verzoek verruiming arbeidstijd van 36 naar 40 uur per week

gemeenteraad

raadsgriffier

nee

CAR-UWO 2:7a

7

het wijzigen van de salarisschaal, danwel het bevriezen van het salaris

gemeenteraad

raadsgriffier

nee

CAR-UWO Hoofdstuk 3; Bezoldigingsregeling gemeentepersoneel 2004; vigerend beoordelings- en beloningsbeleid.

8

het toekennen van toelagen en vergoedingen: waarnemingstoelage; overwerkvergoeding; arbeidsmarktoelage; beloning bezwarende werkomstandigheden; toelage onregelmatige dienst; toelage bedrijfshulpverlening; piketvergoeding.

gemeenteraad

raadsgriffier

nee

CAR-UWO Hoofdstuk 3 en 20; Bezoldigingsregeling gemeentepersoneel 2004; Vergoedingsregeling piketdienst

9

het toekennen van een gratificatie ambts- en dienstjubilea

gemeenteraad

raadsgriffier

nee

CAR-UWO 3:5; Regeling gratificaties gemeentepersoneel 2004

10

het toekennen van bijzondere beloningen (beloningsdifferentiatie)

gemeenteraad

raadsgriffier

nee

CAR-UWO 3:7:8, 15:1:28; Bezoldigingsregeling gemeentepersoneel 2004

11

het besluiten op aanvragen op grond van het cafetariamodel

gemeenteraad

raadsgriffier

nee

CAR-UWO Hoofdstuk 4a; Beleidsregel koop- en verkoopvakantieuren

12

het afsluiten van een spaaruren-overeenkomst

gemeenteraad

raadsgriffier

nee

CAR-UWO 4:3

13

het besluiten op aanvragen seniorenmaatregelen

gemeenteraad

raadsgriffier

nee

CAR-UWO Hoofdstuk 5

14

het verlenen van vakantieverlof en het besluiten op het verzoek tot overschrijving van vakantieverlof naar het volgend kalenderjaar

gemeenteraad

raadsgriffier

nee

CAR-UWO Hoofdstuk 6; Regeling voor het overschrijven van vakantieverlof

15

het toekennen van buitengewoon verlof, waaronder calamiteiten en ander kort zorg, verzuim, kuur of kraamverlof en vakbondsverlof

gemeenteraad

raadsgriffier

nee

CAR-UWO 6:4; Wet arbeid en zorg; Regeling kuurverlof

16

het toekennen van zwangerschaps- en bevallingsverlof

gemeenteraad

raadsgriffier

nee

CAR-UWO 6:7

17

het toekennen van (betaald) ouderschapsverlof

gemeenteraad

raadsgriffier

nee

CAR-UWO 6:5; Wet arbeid en zorg

18

het toekennen van adoptie- en pleegzorgverlof

gemeenteraad

raadsgriffier

nee

CAR-UWO 6:8

19

het opleggen van geldboeten en nemen van besluiten inzake het staken van de doorbetaling van het salaris

gemeenteraad

raadsgriffier

nee

CAR-UWO 7:13.2 en 7:14; beleidsregel No Show Beleid

20

het verlenen van ontslag op een eigen verzoek

gemeenteraad

raadsgriffier

nee

CAR-UWO 8:1

21

het verlenen van ontslag wegens ouderdomspensioen, FPU of FLO

gemeenteraad

raadsgriffier

nee

CAR-UWO 8:2, 8:3 of 8:11

22

het verlenen van ontslag wegens arbeidsongeschiktheid

gemeenteraad

raadsgriffier

nee

CAR-UWO 8:5

23

het opleggen van disciplinaire straffen als bedoeld in artikel 16:1:2 CAR/UWO (behoudens schorsen als ordemaatregel 1:18), (geldt niet voor de griffier)

gemeenteraad

presidium

nee

CAR/UWO

24

ontslag wegens reorganisatie (geldt niet voor de griffier)

gemeenteraad

presidium

nee

CAR/UWO

25

ontslag wegens onbekwaamheid of ongeschiktheid (geldt niet voor de griffier)

gemeenteraad

presidium

nee

CAR/UWO

26

ontslag op grond van de artikelen 8:7 (overige ontslaggronden), 8:8 (ontslag op andere grond), en 8:9 (ontslag i.v.m. aanvaarden functie in een publiekrechtelijk college etc.)(geldt niet voor de griffier)

gemeenteraad

presidium

nee

CAR/UWO

27

ontslag als disciplinaire straf (geldt niet voor de griffier)

gemeenteraad

presidium

nee

CAR/UWO

28

het besluiten op aanvragen van het personeel met betrekking tot kinderopvang

gemeenteraad

raadsgriffier

nee

CAR-UWO 15:3; Regeling Kinderopvang 2005

29

Het besluiten op aanvragen opleidingsfaciliteiten

gemeenteraad

raadsgriffier

nee

CAR-UWO Hoofdstuk 17; Verordening opleidingsfaciliteiten 2004

30

het toekennen van verplaatsingskosten (reiskosten woon-werkverkeer en verhuis- en pensionkosten)

gemeenteraad

raadsgriffier

nee

CAR-UWO Hoofdstuk 18

31

het opleggen van een woonverplichting

gemeenteraad

raadsgriffier

nee

CAR-UWO 15:1:17, Hoofdstuk 18; Regeling woongebied 2005

32

het toekennen van een vergoeding reis- en verblijfskosten voor dienstreizen

gemeenteraad

raadsgriffier

nee

CAR-UWO 15:1:22; Vergoedingsregeling Dienstreizen en verblijfskosten 2004

33

het vrijgeven van vacatures (tot schaal 12)

gemeenteraad

raadsgriffier

nee

Vigerend vacaturebeleid

34

het ondertekenen van (deel)overeenkomsten tot het in- of uitlenen van tijdelijke arbeidskrachten, via inhuur, uitzendorganisatie, danwel detacheringsovereenkomst

burgemeester

raadsgriffier

nee

Vigerend vacaturebeleid en binnen gesloten raamovereenkomst met een uitzend- of detacheringsorganisatie

35

het ondertekenen van deelovereenkomsten binnen het met Uitzendbureau Start afgesloten raamcontract voor het inhuren van personeel

burgemeester

raadsgriffier

nee

Artikel 171, tweede lid van de Gemeentewet

36

het ondertekenen van deelovereenkomsten binnen met anderen dan Uitzendbureau Start afgesloten raamcontracten voor het (tijdelijk) inhuren/detacheren van personeel

burgemeester

raadsgriffier

nee

Artikel 171, tweede lid van de Gemeentewet

37

het ondertekenen van een overeenkomst met een individueel personeelslid (Fiets Prive Plan en de PC-regeling)

burgemeester

raadsgriffier

nee

Burgerlijk Wetboek, Gemeentewet 171.2; Bruikleenregeling mobiele telefoon 2004; PC-regeling 2004;

38

het ondertekenen van een overeenkomst met een individueel personeelslid (Regeling mobiele telefoon)

burgemeester

raadsgriffier

nee

Burgerlijk Wetboek, Gemeentewet 171.2; Bruikleenregeling mobiele telefoon 2004; PC-regeling 2004