Mandaatbesluit heffing en innen van leges aanvraag bodeminformatie perceel

Geldend van 26-03-2009 t/m heden

Intitulé

Mandaatbesluit heffing en innen van leges aanvraag bodeminformatie perceel

Het bureauhoofd Financiën en Belastingen;

overwegende, dat bij besluit van burgemeester en wethouders van

27 november 2007 de voornoemde functionaris is aangewezen, als;

de heffingsambtenaar, als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet;

alsmede als invorderingsambtenaar als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel c, van de Gemeentewet; dat het in verband met de doelmatigheid noodzakelijk is bevoegdheden te mandateren;

gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op de instemming van de gemandateerde;

Besluit:

te mandateren aan de directeur van de Milieudienst Westfriesland de bevoegdheid tot het heffen en innen van leges voor een aanvraag van bodeminformatie van een perceel.

Artikel 1 Ondermandaat

De gemandateerde is niet bevoegd het aan hem verleende mandaat door te mandateren aan een ander dan een onder hem ressorterende medewerker.

Artikel 2 Ondertekening

Bij de uitoefening van mandaat worden stukken van het hoofd van het bureau Financiën en Belastingen als volgt ondertekend;

Het bureauhoofd Financiën en Belastingen,

Namens deze,

De directeur van de milieudienst Westfriesland

Handtekening van de directeur

Naam directeur

Artikel 3 Inwerkingtreding en citeertitel

  • 1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die van bekendmaking.

  • 2. Dit besluit kan worden aangehaald als “ Mandaatbesluit heffing en innen leges aanvraag bodeminformatie perceel”.