Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de Gemeente Hoorn

Geldend van 30-12-2004 t/m 31-12-2023 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2004

Intitulé

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de Gemeente Hoorn

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de Gemeente Hoorn inzake het periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur.

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Doelmatigheid

  De mate waarin de gewenste prestaties worden gerealiseerd met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen.

 • b.

  Doeltreffendheid

  De mate waarin de gewenste prestaties en beoogde maatschappelijke effecten van het beleid daadwerkelijk worden behaald.

Artikel 2. Onderzoeksfrequentie

 • 1. Het college onderzoekt jaarlijks de doelmatigheid van organisatieonderdelen van de gemeente en de uitvoering van taken door de gemeente.

 • 2. Het college toetst jaarlijks de doeltreffendheid van (onderdelen van) (begrotings)programma’s en (begrotings)paragrafen.

Artikel 3. Onderzoeksjaarplan

 • 1. Het college draagt, bezien vanuit een groeipadgedachte op middellange termijn, door middel van een jaarlijks bijgesteld meerjarenplan, in de paragraaf Bedrijfsvoering van de begroting zorg voor een onderzoeksjaarplan op hoofdlijnen, waarin wordt geschetst hoe het onderzoek naar doelmatigheid en doeltreffendheid in dat jaar gestalte kan krijgen. Dat kan onder andere door INK-analyse, risicomanagement en anderszins uit te voeren interne onderzoeken. Het onderzoeksjaarplan kan gedurende het jaar worden bijgesteld o.g.v. actuele ontwikkelingen. Daarnaast kunnen ook onderwerpen als rechtmatigheid en kwaliteit van de bestuurlijke informatievoorziening aan de orde komen.

  De te zijner tijd in te stellen rekenkamer of, indien geen rekenkamer wordt ingesteld, personen die de rekenkamerfunctie uitoefenen, ontvangt/ontvangen gelijktijdig het (geactualiseerde) onderzoeksjaarplan ter kennisname.

 • 2. De meerjarendoelstellingen en de realisatie c.q. voortgang van het onder lid 1 vermelde groeipad, alsmede eventuele plannen ter verbetering of herstel, worden jaarlijks met de auditcommissie besproken.

Artikel 4. Rapportage en gevolgtrekking

 • 1. De uitkomsten van een onderzoek worden vastgelegd in een rapportage. Elke rapportage bevat tenminste een analyse van de onderzoeksresultaten en zo mogelijk aanbevelingen voor verbeteringen.

 • 2. De samenvattende rapportage over de uitkomsten van de diverse onderzoeken vindt plaats in de jaarstukken. Op basis van de resultaten van ieder onderzoek kan het college, indien nodig, een plan van verbetering opstellen. De rapportage en het plan van verbetering worden separaat ter kennisgeving aangeboden aan de auditcommissie. Ook de te zijner tijd in te stellen rekenkamer of - indien geen rekenkamer wordt ingesteld- personen die de rekenkamerfunctie uitoefenen ontvangen deze stukken gelijktijdig ter kennisname.

Artikel 5. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2004.

Artikel 6. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: “Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de Gemeente Hoorn”.