Regeling vervallen per 15-10-2016

Verordening gemeenteblad 2004

Geldend van 29-12-2011 t/m 14-10-2016 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2011

Intitulé

Verordening gemeenteblad 2004

ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN

 • -

  gemeentebestuur: ieder bevoegd bestuursorgaan van de gemeente Hoorn;

 • -

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn;

 • -

  besluiten: besluiten van een bestuursorgaan die algemeen verbindende voorschriften inhouden;

 • -

  gemeenteblad: een door het gemeentebestuur uit te geven gemeenteblad als bedoeld in artikel 139, leden 1 en 2 van de Gemeentewet.

ARTIKEL 2 GEMEENTEBLAD

 • 1.

  Door en onder verantwoordelijkheid van het college wordt een gemeenteblad uitgegeven.

 • 2.

  Tot 31 december 2019 wordt het gemeenteblad uitgegeven op papier.

 • 3.

  Voor de eventuele elektronische uitgifte van het gemeenteblad - voor, op of na 31 december 2019-wordt gebruik gemaakt van het internetadres www.hoorn.nl.

ARTIKEL 3 BEKENDMAKING BESLUITEN

 • 1.

  De bekendmaking van besluiten die algemeen verbindende voorschriften inhouden, geschiedt door plaatsing in een gemeenteblad. Het origineel van een uitgegeven gemeenteblad wordt door het college ondertekend en als archiefexemplaar bewaard. De bekendmaking houdt in ieder geval in (1) de titel van het besluit zonodig aangevuld met (2) een korte toelichting op die inhoud, (3) de datum van het besluit en (4) het bestuursorgaan dat het besluit heeft vastgesteld, (5) de dagtekening van een eventueel verleende formele of materiële goedkeuring, (6) de datum van de bekendmaking, (7) de datum van de inwerkingtreding (eventueel met terugwerkende kracht), (8) waar het besluit ter inzage ligt alsmede (9) welke prijs gerekend wordt voor afschriften van (delen van) het besluit en/of het gemeenteblad.

 • 2.

  a. De elektronische uitgifte van het gemeenteblad na 31 december 2019 geschiedt overeenkomstig het bepaalde in de Gemeentewet, de wet elektronische bekendmaking, het besluit bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden en de ministeriele regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden.

  b. De onder a. genoemde werkwijze vindt ook plaats als de landelijke wetgeving op een eerder moment deze werkwijze verplicht stelt.

  c. de onder a. genoemde werkwijze vindt eveneens plaats als op basis van een gemeentelijk project het gemeenteblad op een eerder moment overeenkomstig de wettelijke voorschriften wordt uitgegeven.

ARTIKEL 4 PUBLICATIE

Van de uitgifte van een gemeenteblad wordt tot 31 december 2019 door of namens het college mededeling gedaan in de wekelijkse gemeentelijke publicatie in een huis-aan-huis verspreid (week)blad verspreid (week)blad, behoudens gemeentebladen waarin algemene voorschriften ten aanzien van personale zaken zijn opgenomen. Een (kopie)exemplaar van de publicatie wordt bij het archiefexemplaar bewaard.

ARTIKEL 5 OVERIGE VORMEN VAN BEKENDMAKING

Lid 1

Het college kan - voor zover zij dit nodig acht - ook door andere middelen dan beschreven in de voorgaande artikelen de desbetreffende besluiten bij het publiek bekend maken (bijvoorbeeld door aanplakken, het verspreiden van folders, direct mail, maar ook door omroepen ter plaatse, per radio of televisie).

Lid 2.

Bij wijze van service kunnen gemeentebladen voor 31 december 2019 ook elektronisch worden uitgegeven door plaatsing van reguliere PDF-bestanden op www.hoorn.nl.

ARTIKEL 6 PLAATSING VAN ANDERE BESLUITEN DAN A.V.V.

Behalve de besluiten inhoudende algemeen verbindende voorschriften kan door of namens het college eveneens besloten worden andere besluiten (zoals bijvoorbeeld concretiserende beleidsregels, besluiten van algemene strekking, aanwijzingsbesluiten, mandaat- en delegatiebesluiten, gemeenschappelijke regelingen, (bestemmings)plannen en ook beschikkingen) in een gemeenteblad te plaatsen.

ARTIKEL 7 ZORGPLICHT

De zorg voor de uitgifte van het gemeenteblad is, onder verantwoording en toezicht van het college, opgedragen aan de gemeentesecretaris of een andere door hem aan te wijzen gemeenteambtenaar. Hij vermeldt op ieder gemeenteblad een uniek nummer (jaar - volgnummer) en de dag van uitgifte. In een editie van het gemeenteblad worden niet tezamen besluiten over personele aangelegenheden en de overige besluiten opgenomen.

ARTIKEL 8 KOSTEN KOPIEEREN

Een (deel van een) gemeenteblad is tegen betaling van de kosten als weergegeven in de Legesverordening voor een ieder verkrijgbaar, voor het inzien worden geen kosten in rekening gebracht.

ARTIKEL 9 NAAM EN INWERKINGTREDING

Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening Gemeenteblad 2004 en treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking.

ARTIKEL 10 VERVALLEN OUDE VERORDENING

Op de dag van het in werking treden van deze verordening vervalt de oude verordening zoals vastgesteld door de raad op 15 maart 1994 (Gemeenteblad 1994-01 bekendgemaakt d.d. 24 maart 1994 en in werking getreden d.d. 25 maart 1994).

Inhoudsopgave

ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN

ARTIKEL 2 GEMEENTEBLAD

ARTIKEL 3 BEKENDMAKING BESLUITEN

ARTIKEL 4 PUBLICATIE

ARTIKEL 5 OVERIGE VORMEN VAN BEKENDMAKING

ARTIKEL 6 PLAATSING VAN ANDERE BESLUITEN DAN A.V.V.

ARTIKEL 7 ZORGPLICHT

ARTIKEL 8 KOSTEN KOPIEEREN

ARTIKEL 9 NAAM EN INWERKINGTREDING

ARTIKEL 10 VERVALLEN OUDE VERORDENING