Regeling vervallen per 21-12-2017

Financiële verordening gemeente Hoorn 2008

Geldend van 16-10-2008 t/m 20-12-2017 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2008

Intitulé

Financiële verordening gemeente Hoorn 2008

De raad van de gemeente HOORN besluit, gelet op artikel 212 van de Gemeentewet,

in te trekkende op 14 november 2006 vastgestelde “Financiële verordening gemeente Hoorn 2006”,

inzake de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Hoorn;

en vervolgensvast te stellen de geactualiseerde

Financiële verordening gemeente Hoorn 2008,

inzake de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Hoorn.

1. Inleidende bepalingen

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • A.

  Afdeling

  Een organisatorische eenheid binnen de gemeentelijke organisatie die is ontstaan na toewijzing van een samenhangend takenpakket.

 • B.

  Administratie

  Het systematisch verzamelen, vastleggen, bewerken en verstrekken van informatie ten behoeve van het besturen, functioneren en beheersen van (onderdelen van) de organisatie van de gemeente Hoorn en ten behoeve van de verantwoording die daarover moet worden afgelegd.

 • C.

  Beleidsveld

  Onderdeel van een programma bestaande uit een (aantal samenhangende) product(en).

 • D.

  Rechtmatigheid

  Het in overeenstemming zijn met de begroting en de van toepassing zijnde wettelijke regelingen en interne beleidsregels, waaronder de gemeentelijke verordeningen van de in de jaarrekening opgenomen baten en lasten, balansmutaties, de vastlegging daarvan in de administratie en de financiële verslaglegging. Onderdeel van een programma bestaande uit een (aantal samenhangende) product(en).

2. Begroting en verantwoording

Artikel 2 Programma-indeling

 • 1. De raad stelt met de eerste programmabegroting van de nieuwe raadsperiode, of zoveel eerder als de raad dit zelf wenselijk acht, een geldende programma-indeling vast.

Artikel 3 Inrichting begroting en jaarstukken

 • 1. De raad stelt bij de begroting per programma vast:

  • a.

   De te bereiken doelen en te leveren prestaties;

  • b.

   De baten en lasten.

 • 2. Het college legt in het jaarverslag verantwoording af over de uitvoering van de programma’s. In de verantwoording geeft het college in relatie tot de programmadoelstellingen aan:

  • a.

   De bereikte doelen en de geleverde prestaties;

  • b.

   De gerealiseerde baten en lasten.

Artikel 4 Kaders begroting en verantwoording

 • 1. Het college van de gemeente Hoorn brengt, uiterlijk in het eerste kwartaal van het jaar waarvoor het geldt, een spoorboekje uit, waarin ten minste de kaders en de planning staan ten aanzien van de cyclische documenten: Jaarstukken (jaarrekening en jaarverslag), Kadernota en de Programmabegroting.

 • 2. Het spoorboekje wordt ter kennisgeving aangeboden aan de raad.

Artikel 5 Autorisatie begroting en investeringskredieten en begrotingswijzigingen

 • 1. Begrotingswijzigingen worden conform de nota begrotingswijzigingen dan wel conform aanvullende richtlijnen door de raad vastgesteld, aan de raad ter kennisname of ter vaststelling aangeboden.

Artikel 6 Uitvoering begroting

 • 1. Het college stelt regels die waarborgen dat de uitvoering van de begroting rechtmatig en doelmatig verloopt en draagt er toe bij dat de producten zo doeltreffend mogelijk zijn.

 • 2. Het college draagt er, ten aanzien van de productenraming, zorg voor dat:

  • a.

   de lasten en baten, door middel van kostentoerekening, eenduidig zijn toegewezen aan de producten van de productenraming;

  • b.

   de lasten en baten uit de productenraming en kredieten voor investeringen passen binnen de kaders zoals geautoriseerd bij de vaststelling van de programmabegroting alsmede de door de raad vastgestelde begrotingswijzigingen;

  • c.

   de lasten en baten van de producten niet dusdanig worden overschreden dat de realisatie van andere producten binnen hetzelfde programma onder druk komt te staan.

Artikel 7 Tussentijdse rapportage

 • 1. Het college informeert de raad op programmaniveau door middel van de Kadernota over de realisatie van de begroting over de eerste maanden van het lopende boekjaar.

 • 2. De Kadernota bevat de kaderstelling voor het volgende begrotingsjaar en bevat minimaal een geactualiseerd meerjarig overzicht van:

  • a.

   de baten en lasten per programma;

  • b.

   het resultaat voor bestemming;

  • c.

   de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves;

  • d.

   het resultaat na bestemming;

  • e.

   de investeringen.

 • 3. De kadernota wordt aan de raad aangeboden, zodanig tijdig, dat behandeling alsmede vaststelling door de raad vóór het zomerreces kan plaatsvinden.

3. Financieel beleid

Artikel 8 Waardering en afschrijving vaste activa

 • 1. Waardering en afschrijving van vaste activa vindt plaats conform de nota investerings- en afschrijvingsbeleid.

 • 2. De raad stelt de nota investerings- en afschrijvingsbeleid vast.

Artikel 9 Kostprijsberekening

 • 1. Voor het bepalen van de geraamde kostprijs van producten en diensten wordt een systeem van kostentoerekening gehanteerd. Bij de kostentoerekening worden in beginsel naast de directe kosten, ook indirecte kosten betrokken die samenhangen met de door de gemeente Hoorn verleende diensten.

 • 2. Voor de rentetoerekening van de kapitaallasten stelt de raad kaders vast conform de nota investerings- en afschrijvingsbeleid, dan wel aanvullende kaders.

Artikel 10 Vaststelling hoogte belastingen, rechten, heffingen en prijzen

 • 1. Het college draagt zorg voor jaarlijks geactualiseerde verordeningen met betrekking tot de hoogte van belastingen, rechten, heffingen en prijzen.

 • 2. Deze verordeningen worden vastgesteld door de raad.

Artikel 11 Financieringsfunctie

 • 1. Het college draagt bij de uitoefening van de financieringsfunctie zorg voor:

  • a.

   het aantrekken van voldoende financiële middelen en het uitzetten van overtollige gelden om de programma’s binnen de door de raad vastgestelde kaders van de begroting uit te kunnen voeren;

  • b.

   het beheersen van de risico’s verbonden aan de financieringsfunctie zoals renterisico’s, koersrisico’s en kredietrisico’s;

  • c.

   het zo veel mogelijk beperken van de kosten van de leningen en het bereiken van een voldoende rendement op de uitzettingen;

  • d.

   het beperken van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities.

 • 2. Uitvoering van de financieringsfunctie vindt plaats conform het Treasurystatuut.

 • 3. Het Treasurystatuut wordt vastgesteld door de raad.

 • 4. Verstrekken van leningen en garanties en het aangaan van financiële participaties worden uitsluitend gedaan uit hoofde van de publieke taak. Bij het uitzetten van middelen, het verstrekken van garanties en het aangaan van financiële participaties uit hoofde van de publieke taak bedingt het college, indien mogelijk, zekerheden. Het college motiveert in zijn besluit het openbaar belang van dergelijke uitzettingen van middelen, verstrekkingen van garanties en financiële participaties.

Artikel 12 Reserves en voorzieningen

 • 1. Het college draagt, tenminste elke vier jaar, zorg voor een geactualiseerde nota reserves en voorzieningen.

 • 2. De nota behandelt:

  • a.

   de vorming en besteding van (bestemmings)reserves;

  • b.

   de vorming en besteding van voorzieningen;

  • c.

   de eventuele toerekening en verwerking van een inflatiedotatie.

 • 3. De raad stelt de nota reserves en voorzieningen vast.

4. Financieel beheer en interne controle

Artikel 13 Administratie

 • 1. De administratie is zodanig van opzet en werking dat zij dienstig is voor het sturen en het beheersen van activiteiten en processen in de gemeente als geheel en in de afdelingen.

 • 2. Het college draagt er zorg voor dat:

  • a.

   de inrichting en de werking van de financiële administratie voldoet aan het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten en andere relevante wet- en regelgeving;

  • b.

   de vereiste informatie verstrekt wordt aan het Rijk, de provincie en de Europese Unie, alsmede aan andere instellingen die specifieke verantwoordingsverplichtingen opleggen aan gemeenten, waaronder het CBS.

Artikel 14 Interne controle

 • 1. Het college draagt ten behoeve van het getrouwe beeld in de jaarrekening zorg voor de interne toetsing op de baten en lasten alsmede de balansmutaties gedurende het jaar.

 • 2. Het college draagt ten behoeve van het rechtmatige beeld in de jaarrekening zorg voor de interne toetsing op de rechtmatigheid van financiële beheershandelingen gedurende het jaar.

 • 3. Bij afwijkingen neemt het college maatregelen tot herstel.

Artikel 15 Misbruik en oneigenlijk gebruik

 • 1. Het college draagt zorg voor en legt vast:

  regels voor het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik van gemeentelijke regelingen en eigendommen.

5. Financiële organisatie

Artikel 16 Financiële organisatie

 • 1. Het college draagt zorg voor en legt vast:

  • a.

   een eenduidige indeling van de gemeentelijke organisatie en een eenduidige toewijzing van de gemeentelijke taken aan de afdelingen;

  • b.

   een adequate scheiding van taken, functies, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, zodat aan de eisen van interne controle wordt voldaan en de betrouwbaarheid van de verstrekte informatie aan beleids- en beheersorganen is gewaarborgd;

  • c.

   de verlening van mandaten en volmachten voor het aangaan van verplichtingen ten laste van de toegekende budgetten en investeringskredieten;

  • d.

   de regels voor taken en bevoegdheden, de verantwoordingsrelaties en de bijbehorende informatievoorziening van de financieringsfunctie;

Titel 5 Slotbepalingen

Artikel 17 Hardheidsclausules

 • 1. Het is voorbehouden aan het college om in bepaalde gevallen, gemotiveerd, interne regelgeving buiten toepassing te laten of daarvan af te wijken voor zover:

  • a.

   toepassing daarvan jegens derden, door bijzondere omstandigheden naar het oordeel van het college onbillijk of onredelijk uitwerkt;

  • b.

   het door bijzondere en/of zwaarwegende omstandigheden, naar het oordeel van het college, niet realistisch is te voldoen aan de desbetreffende bepaling.

 • 2. In die gevallen waarbij hardheidsclausules worden toegepast, zal melding daarvan plaatsvinden aan de raad.

Artikel 18 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2008.

Artikel 19 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald onder de naam “Financiële verordening gemeente Hoorn 2008”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad d.d. 24 juni 2008.