Regeling graven en asbezorging Opsterland 2006

Geldend van 01-01-2006 t/m heden

Intitulé

Regeling graven en asbezorging Opsterland 2006

Regeling graven en asbezorging Opsterland 2006

Het college van de gemeente Opsterland,

gelet op artikel 10, tweede lid, van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Opsterland 2006,

besluiten vast te stellen de volgende

Nadere regels voor de graven en asbezorgingen op de gemeentelijke begraafplaats.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  eigen graf: een graf, waaronder mede is begrepen: grafkelder, eigen urnengraf of eigen urnennis waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • 1.

   het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • 2.

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • 3.

   het doen verstrooien van as.

 • b.

  eigen urnengraf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • 1.

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • 2.

   het doen verstrooien van as;

 • c.

  eigen urnennis: een nis, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • d.

  urn: een voorwerp ter berging van een of meer asbussen;

 • e.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene.

Artikel 2 Indeling en uitgifte der graven

De eigen graven worden onderverdeeld in:

 • a.

  graven uitgegeven voor de tijd van 20 jaren, bestemd voor het begraven van ten hoogste één lijk dan wel het plaatsen van 4 asbussen met of zonder urnen of het verstrooien van de as van een onbepaald aantal overledenen;

 • b.

  graven uitgegeven voor de tijd van 30 jaren, bestemd voor het begraven van ten hoogste één lijk dan wel het plaatsen van 4 asbussen met of zonder urnen of het verstrooien van de as van een onbepaald aantal overledenen.

Artikel 3 De bezorging van as

 • 1.

  De eigen urnengraven worden onderverdeeld in:

 • a.

  urnengraven uitgegeven voor de tijd van 20 jaren, bestemd voor het daarin bijzetten van ten hoogste 2 asbus(sen), met of zonder urn(en), dan wel het doen verstrooien van as daarin of daarop van een onbepaald aantal overledenen;

 • b.

  urnengraven uitgegeven voor de tijd van 30 jaren, bestemd voor het daarin bijzetten van ten hoogste 2 asbus(sen) met of zonder urn(en), dan wel het doen verstrooien van as daarin of daarop van een onbepaald aantal overledenen.

  • 2.

   De eigen urnennissen worden onderverdeeld in:

 • a.

  urnennissen uitgegeven voor de tijd van 5 jaren, bestemd voor de bijzetting van één asbus met urn;

 • b.

  urnennissen uitgegeven voor de tijd van 10 jaren, bestemd voor de bijzetting van één asbus met urn;

 • c.

  urnennissen uitgegeven voor de tijd van 30 jaren, bestemd voor de bijzetting van één asbus met urn.

  • 3.

   De as kan worden verstrooid zowel op of in een eigen graf of eigen urnengraf als ook op een algemene verstrooiingsplaats op de begraafplaatsen aan De Leijen te Gorredijk en die te Beetsterzwaag.

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2006.

 • 2.

  Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling graven en asbezorging Opsterland 2006.

 • 3.

  De “regels voor de graven en asbezorging, vastgesteld op 2 september 2003, wordt op 1 januari 2006 ingetrokken.

  Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van burgemeester en wethouders van 20 december 2005.

  De secretaris, De voorzitter,