Regeling grafbedekkingen en urnen Opsterland 2006

Geldend van 01-01-2006 t/m heden

Intitulé

Regeling grafbedekkingen en urnen Opsterland 2006

Regeling grafbedekkingen en urnen Opsterland 2006

Het college van de gemeente Opsterland,

gelet op artikel 17, derde lid van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Opsterland 2006;

besluiten vast te stellen de volgende

Nadere regels voor grafbedekkingen en urnen op de gemeentelijke begraafplaats

Artikel 1 Inleiding

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • -

  grafbedekking: gedenkteken en grafbeplanting op een graf, een verstrooiingsplaats of gedenkplaats, daaronder mede verstaan een winterharde grafbeplanting;

 • -

  gedenkteken: voorwerp op het graf voor het aanbrengen van opschriften of figuren, daaronder begrepen kettingen en hekwerken;

 • -

  grafbeplanting: winterharde beplanting welke door de rechthebbende en/of de gemeente op een graf wordt aangebracht;

 • -

  urn: een voorwerp ter berging van een of meer asbussen.

Artikel 2 Aanvraag vergunning

 • 1.

  Bij de schriftelijke aanvraag voor vergunning tot het hebben van een gedenkteken behoort een werktekening te worden ingediend.

 • 2.

  Op deze werktekening dienen tenminste voor te komen:

  • a.

   een boven-, voor- en zijaanzicht met alle hoogte-, breedte-, dikte- en lengtematen;

  • b.

   de soort, kleur en bewerking van het te gebruiken materiaal;

  • c.

   de vermelding of de letters etc. ingehakt, opgehakt of van metaal zijn;

  • d.

   de woordindeling van het opschrift en de plaats van figuratie(s);

  • e.

   het materiaal van de fundering en de wijze van bevestiging van het gedenkteken daarop.

Artikel 3 Beslissing

De beslissing op de aanvraag wordt door burgemeester en wethouders schriftelijk medegedeeld.

Artikel 4 Gedenkteken

 • 1.

  Voor de gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt, zoals natuursteen, metaal, keramiek, duurzame kunststoffen of een verduurzaamde houtsoort.

 • 2.

  De lengte en de breedte van het gedenkteken mogen die van het graf niet overschrijden.

 • 3.

  De onderdelen moeten vast aan het gedenkteken zijn verbonden.

Artikel 5 Urnen

 • 1.

  In de aanvraag voor bijzetting van een urn in een columbarium dient de vorm van de urn te worden aangegeven. De uiterlijke vorm van de urn moet gelijken op die van een vaas.

 • 2.

  Voor plaatsing in een urnennis mag de hoogte van een urn maximaal 0,3 meter bedragen en de breedte 0,3 meter.

Artikel 6 Losse bloemen en planten

Op een graf kunnen potplanten en bloemen in vazen worden geplaatst. Het is toegestaan op een graf losse bloemen te leggen. Op een graf mogen eenjarige gewassen worden geplant.

Artikel 7 Winterharde gewassen

De winterharde gewassen die op de graven worden geplant mogen bij volle wasdom de voor het graf beschikbare oppervlakte niet overschrijden of moeten door besnoeiing binnen de oppervlakte kunnen worden gehouden.

Artikel 8 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2006.

 • 2.

  Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling grafbedekkingen en urnen Opsterland 2006.

 • 3.

  De “regels grafbedekkingen en urnen”, vastgesteld op 2 september 2003, wordt op 1 januari 2006 ingetrokken.

  Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van burgemeester en wethouders van 20 december 2005.

  De secretaris, De voorzitter,