Verordening op het gemeentelijk decoratiestelsel

Geldend van 25-12-2010 t/m heden

Intitulé

Verordening op het gemeentelijk decoratiestelsel

De Raad van de gemeente Vaals

 

BESLUIT:

 

vast te stellen de “Verordening op het gemeentelijk decoratiestelsel” 

Artikel 1 Onderscheidingen

Teneinde blijk te kunnen geven aan de waardering die de gemeente Vaals heeft voorpersonen die zich zeer verdienstelijk hebben gemaakt voor de Vaalser gemeenschap zijn devolgende gemeentelijke onderscheidingen ingesteld:

1. Het ereburgerschap van de gemeente Vaals, gekoppeld aan de erepenning in goud.2. De erepenning in zilver. 

Artikel 2 Het ereburgerschap van de gemeente Vaals

1. Het ereburgerschap wordt toegekend aan personen (zowel ingezetenen als niet-ingezetenenvan de gemeente) die zich gedurende ten minste 20 jaar, bijzondereomstandigheden daargelaten, buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt voor degemeente Vaals; op maatschappelijk, cultureel of economisch terrein. Hetzij door hetop bovenmatige wijze vervullen van een betaalde functie, hetzij door het vervullenvan nevenfuncties. De toekenning van het ereburgerschap zal een uitzonderlijkegebeurtenis moeten blijven en algemeen als zodanig (moeten) worden ervaren.2. Toekenning van het ereburgerschap geschiedt door de raad, in een beslotenvergadering, op voorstel van Burgemeester en Wethouders.3. Als bewijs van het ereburgerschap ontvangt de onderscheidene de erepenning ingoud, alsmede een bijbehorend draaginsigne.4. De erepenning in goud wordt uitgereikt door de burgemeester tijdens eenraadsvergadering of een andere passend geoordeelde gelegenheid (jubileum,afscheid, enz.)5. Bij de uitreiking wordt tevens een oorkonde overhandigd (gewaarmerkt uittreksel uithet register, waarop de gronden vermeld staan, die hebben geleid tot het toekennenvan de onderscheiding). 

Artikel 3 De erepenning in zilver

1. De erepenning in zilver kan worden toegekend als blijk van waardering aan een persoon, vereniging, instelling of stichting, die zich langdurig (ten minste 10 jaar) jegens de gemeente of de plaatselijke gemeenschap op bijzondere wijze op enigerlei terrein verdienstelijk heeft gemaakt.2. Het College van Burgemeester en Wethouders kan iemand voordragen voor toekenning van de erepenning in zilver.3. Toekenning van de erepenning in zilver geschiedt eveneens door het College van Burgemeester en Wethouders.4. Huldiging vanwege de toekenning van de erepenning in zilver geschiedt tijdens een door het College van Burgemeester en Wethouders passend geoordeelde gelegenheid.5. Bij de uitreiking wordt buiten het draaginsigne, tevens een oorkonde overhandigd (gewaarmerkt uittreksel uit het register, waarop de gronden vermeld staan, die hebben geleid tot het toekennen van de onderscheiding).

Artikel 4 Register van gemeentelijke onderscheidingen

1. Van elke toekenning wordt door het College van Burgemeester en Wethouders aantekening gehouden in een register.2. In het register worden tevens de bijzonderheden vermeld, die geleid hebben tot de toekenning.3. Wanneer een besluit tot toekenning van een gemeentelijke onderscheiding wordt ingetrokken, wordt daarvan eveneens aantekening gemaakt met vermelding van de beweegredenen die daartoe aanleiding hebben gegeven.4. Het College van Burgemeester en Wethouders bepaalt de vorm van het register.

 

Artikel 5 Vormgeving

1. De erepenning draagt aan de ene zijde een voorstelling van het gemeentewapen met het randschrift “Erepenning van de gemeente Vaals” en aan de andere zijde een symbolische voorstelling met tekst ter aanduiding van de onderscheiding.2. De vormgeving, uitvoering en afmeting van de erepenning wordt voor het overige door het College van Burgemeester en Wethouders bepaald. 

Artikel 6

Aan de toekenning van gemeentelijke onderscheidingen zijn geen rechten of plichten verbonden.

Artikel 7 Organisatie

1. Voordracht voor de gemeentelijke onderscheiding geschiedt door de burgemeester of de gemeenteraad na toetsing aan de criteria en nadat de benodigde gegevens zijn opgevraagd (uittreksel GBA, justitiële gegevens, kennisgeving politieregister).2. De aanvraag voor een gemeentelijke onderscheiding wordt ingediend bij het College van Burgemeester en Wethouders met behulp van een speciaal ontwikkeld aanvraagformulier. De aanvraag voor het ereburgerschap dient tenminste 4 maanden vóór de uitreiking te gebeuren; de aanvraag voor de zilveren erepenning dient tenminste 2 maanden vóór de uitreiking te gebeuren.3. Het secretariaat van het College van Burgemeester en Wethouders toetst de aanvraag aan de gestelde criteria en vraagt de benodigde aanvullende gegevens op als bedoeld onder lid 1.4. Indien de aanvraag voldoet aan de criteria, wordt deze via een vertrouwelijke nota voorgelegd aan het College van Burgemeester en Wethouders. In deze nota is tevens de geplande uitreikdatum opgenomen.5. De gemeente verzorgt een persbericht over de uitreiking van de onderscheiding. 

Artikel 8 Inwerkingtreding

1. Deze verordening treedt in werking op de dag na die waarop zij is bekendgemaakt.2. Op dat tijdstip vervalt de “Verordening tot regeling van de toekenning van gemeentelijke onderscheidingen, vastgesteld d.d. 13 juli 1992.3. Onderscheidingen, verleend krachtens de verordening vermeld in het vorige lid, worden geacht verleend te zijn in de zin van die verordening.4. Voorliggende verordening kan aangehaald worden als “Verordening op het gemeentelijk decoratiestelsel” 

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 13 december 2010. 
E.N.H. Ummels                                      Drs. R.L.T. Van LooGriffier                                                       Voorzitter