Kermisverordening 2010 Vaals

Geldend van 09-07-2010 t/m heden

Intitulé

Kermisverordening 2010 Vaals

Kermisverordening 2010 Vaals 

(artikel 147 Gemeentewet)Raadsbesluit: 21 juni 2010Bekendmaking: 02 juli 2010Inwerkingtreding: 03 juli 2010

Artikel 1

In de kern Vaals worden jaarlijks twee kermissen gehouden:A. de zomerkermisB. de najaarskermis

Artikel 2

1. de zomerkermis wordt gehouden op het koningin Julianaplein en het Von Clermontplein;2. de najaarskermis wordt gehouden op het prins Willem Alexanderplein of het Julianaplein, naar keuze van het college;3. De openingstijden zijn: - zaterdag van 13.00 uur tot 01.00 uur;- zondag van 13.00 uur tot 23.30 uur;- maandag en dinsdag van 15.00 uur tot 23.30 uur.De in lid 1 en 2 bedoelde terreinen zijn gedurende de openingstijden door het college aangewezen als terreinen bedoeld in artikel 2.4.12. Algemene Plaatselijke Verordening. Het is verboden om gedurende de openingstijden zich met een fiets of bromfiets op deze terreinen te bevinden.

Artikel 3

1. de zomerkermis wordt gehouden vanaf de zaterdag in het eerste weekend van juli, tot en met de dinsdag na dit weekend;2. de najaarskermis wordt gehouden vanaf de zaterdag in het derde weekend van oktober, tot en met de dinsdag na dit weekend.

Artikel 4

1. Degene aan wie een standplaats op de zomer- en najaarskermis is toegewezen, mag de standplaats niet eerder innemen dan op de dinsdagmiddag 16.00 uur voorafgaande aan de kermis.2. Degene aan wie een standplaats op de kermis is toegewezen, is verplicht de standplaats uiterlijk 3 dagen na beëindiging van de kermis te ontruimen, tenzij burgemeester en wethouders, bij wijze van uitzondering, verlenging van die termijn hebben toegestaan.3. De standplaats mag alleen worden ingenomen door degene, aan wie deze is toegewezen en mag slechts gebruikt worden overeenkomstig de bestemming op het inschrijvingsbiljet aangegeven.4. Afstand van de toewijzing of vervreemding van het recht op de standplaats aan anderen, ruilen of verwisseling der standplaats, mag alleen met schriftelijke toestemming van of vanwege burgemeester en wethouders geschieden.5. De standplaatshouder/exploitant vrijwaart de gemeente voor alle aanspraken van derden en voor alle schade, welke het gevolg kunnen zijn van het opbouwen, het gebruiken, het opruimen of het aanwezig zijn van de toegelaten inrichting. De gemeente kan door wederpartij en anderen niet  worden aangesproken voor dood, letsel of benadeling van de gezondheid, evenmin als voor schade ten gevolge van beschadiging, vernietiging of vermissing van goederen en de daaruit voortvloeiende schade.6. De standplaatshouder/exploitant dient voor eventuele schadeaanspraken van derden tegenover hem een ten tijde van de uitoefening van zijn bedrijf in Vaals een geldige wettelijke aansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten.

Artikel 5

Het is verboden op de kermisterreinen, bedoeld in artikel 2, een andere standplaats in te nemen dan de door de marktmeester of namens burgemeester en wethouders toegewezen standplaats.

Artikel 6

Het is verboden kermisinrichtingen voor het publiek, waaronder ook kinderkermissen geopend te hebben buiten de tijden gedurende welke de kermissen worden gehouden.

Artikel 7

Het is verboden tijdens de kermissen, tijdens de opbouw (vanaf dinsdag 16.00 uur vóór het kermisweekend) en tijdens de afbraak (tot uiterlijk 3 werkdagen na beëindiging van de kermis) , op de in artikel 2 van deze verordening bedoelde terreinen rij- en voertuigen te plaatsen en te hebben zonder toestemming van de politie en op een andere wijze dan bij die toestemming is bepaald.

Artikel 8

HET IS VERBODEN:1. Muziek te maken buiten de openingsuren van de kermis, behoudens voor afstellen of testen.2. Gebruik te maken van sirenes, hoorns en dergelijke instrumenten, anders dan om begin en einde van een rit aan te kondigen, alsook van overmatig lawaaimakende apparaten.3. In verkoopzaken gebruik te maken van versterkers.4. In vermaakzaken consumptieartikelen of andere voorwerpen te verkopen of uit te geven, of automaten te hebben.5. Vanuit speelgoedkramen goederen met suikerwaren of snoepgoed in welke vorm dan ook, al dan niet aangehecht of gevuld, te verkopen.6. In nougatkramen speelgoed in welke vorm dan ook aangehecht met snoepgoed, behalve de zogenaamdevulartikelen zoals trompetten, wandelstok, paraplu en flesjes met speen, te verkopen.

Artikel 9

GELUIDSOVERLAST:1. Op het kermisterrein mag door of vanwege de pachter geen overlast veroorzakende muziek of ander geluid ten gehore worden gebracht.2. De geluidsinstallaties, inclusief de luidsprekers, mogen zich uitsluitend binnen de kermisattracties bevinden, waarbij de voorzijde van de luidsprekers uitsluitend gericht mag zijn, op het centrum van de kermislocatie.3. De luidsprekers mogen in geen geval op de omringende woonbebouwing zijn gericht.4. De geluidsinstallaties moeten zodanig zijn afgesteld dat de geluidsbelasting op de dichtstbijzijnde gevel niet meer dan 75 dBa bedraagt.5. Het gebruik van niet-geluid-gedempte stroomaggregaten is niet toegestaan. 

Artikel 10

1. Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd nadere regels vast te leggen.2. De naleving van het in lid 1 gestelde, wordt opgedragen aan de marktmeester en boa van de gemeente Vaals.

Artikel 11

Overtreding of niet-naleving van het bij of krachtens deze verordening bepaalde kan gestraft worden met:a. een hechtenis van ten hoogste 3 maanden of een geldboete van de tweede categorie;b. uitsluiting van deelname aan het kermisgebeuren in Vaals voor ten hoogste drie jaar.

Artikel 12

Deze verordening kan worden aangehaald als “KERMISVERORDENING 2010 VAALS”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de Raadsvergadering van 21 juni 2010.
Griffier                                           VoorzitterE.N.H. Ummels                         drs. R.L.T. van Loo